Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD566
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) znajduje zastosowanie w podatkach dochodowych.
Do PKWiU odwołuje się w swojej treści ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Obecnie obowiązująca PKWiU 2015 została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
W rozporządzeniu tym zastrzeżono jednocześnie, że dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej, do dnia 31 grudnia 2017 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).
W wyniku nowelizacji rozporządzenia z dnia 4 września 2015 r., dokonanych rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. (Dz. U. poz. 2453) i z dnia 20 grudnia 2018 r. (Dz. U. poz. 2440), postanowiono, że dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej, PKWiU wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), znajduje zastosowanie do dnia 31 grudnia 2019 r.
Uzasadnione jest zatem podjęcie prac mających na celu dostosowanie z dniem 1 stycznia 2020 r. przepisów o podatku dochodowym do obecnie obowiązującej PKWiU 2015. Pozwoli to na prawidłowe stosowanie przepisów o podatku dochodowym z uwzględnieniem nowo wprowadzonej PKWiU 2015.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wdrożenie aktualnie obowiązującej PKWiU 2015 do przepisów o podatku dochodowym.
Zmienione zostaną przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, które wymagają dostosowania do nowo wprowadzonej PKWiU 2015.
Zmiany będą miały charakter dostosowawczy. Ich celem będzie jedynie przyporządkowanie nowych symboli i nazw grupowań PKWiU, bez merytorycznej zmiany przepisów podatkowych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTadeusz Kościński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 23.07.2019
do góry