Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRC47
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W świetle dyrektywy Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylającej dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (Dz. Urz. UE L 13 z 17.01.2014, str. 1 i  Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2016, str. 69), wymagania dotyczące przeprowadzania kontroli źródeł promieniotwórczych obowiązujące dotąd w Polsce nie obejmują swoim zakresem sprawdzenia sposobu zabezpieczenia źródeł przed utratą, uszkodzeniem, kradzieżą lub dostaniem się w ręce osób nieuprawnionych. Ponadto wzór karty ewidencyjnej źródła wysokoaktywnego oparty na wymaganiach dyrektywy 2003/122/Euratom jest niezgodny z wymogami określonymi w dyrektywie  Rady 2013/59/Euratom.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Mając na uwadze przedmiot regulacji jedynym możliwym rozwiązaniem opisanego problemu jest zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz. U. poz. 994) poprzez rozszerzenie zakresu kontroli źródeł promieniotwórczych o sprawdzenie sposobu zabezpieczenia źródeł przed utratą, uszkodzeniem, kradzieżą lub dostaniem się w ręce osób nieuprawnionych oraz wprowadzenie nowego wzoru karty ewidencyjnej źródła wysokoaktywnego zgodnego z wymaganiami dyrektywy Rady 2013/59/Euratom.
Efektem tych zmian będzie zapewnienie lepszej w stosunku do stanu obecnego, kontroli źródeł promieniotwórczych, w szczególności źródeł wysokoaktywnych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMŚ Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuHenryk Kowalczyk Minister Środowiska
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 08.10.2019
do góry