Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID222
Tytuł

Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność przedstawienia dokumentu RM wynika z obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 75 ustawy o finansach publicznych Minister Finansów opracowuje co roku czteroletnią strategię zarządzania długiem Skarbu Państwa oraz oddziaływania na państwowy dług publiczny. Dokument ten Minister Finansów przedstawia Radzie Ministrów do zatwierdzenia, a następnie Rada Ministrów przedstawia go Sejmowi wraz z uzasadnieniem projektu ustawy budżetowej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Na przedkładany dokument składają się:
- omówienie wielkości oraz struktury długu publicznego oraz kosztów obsługi długu Skarbu Państwa,
- ocena realizacji celu poprzedniej Strategii oraz ryzyka związanego z długiem Skarbu Państwa,
- przedstawienie uwarunkowań realizacji Strategii: krajowych i międzynarodowych,
- opis celu oraz zadań Strategii,
- omówienie oddziaływania na pozostały dług sektora finansów publicznych,
- prezentacja przewidywanych efektów realizacji Strategii, w tym prognozy zadłużenia i kosztów obsługi długu Skarbu Państwa oraz parametrów ryzyka wraz z analizą wrażliwości na zmiany,
- analiza i prognoza wielkości gwarancji i poręczeń.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Nowak Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 24.09.2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 24.09.2019
do góry