Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD140
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowane zmiany ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365, ze zm., dalej: u.s.p.) mają na celu przedłużenie okresu pełnienia obowiązków sędziego przez asesora sądowego w przypadku korzystania przez niego z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu wychowawczego, co z jednej strony ma umożliwić weryfikację predyspozycji danej osoby do zajmowania stanowiska sędziego, a jednocześnie wspierać realizację planów rodzicielskich osób z tej grupy zawodowej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przewiduje się zmianę art. 106i § 8, polegającą na dodaniu regulacji, zgodnie z którą okres pełnienia obowiązków sędziego przez asesora sądowego będzie ulegał przedłużeniu o wynoszący łącznie nie więcej niż 3 lata okres nieobecności w związku z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem rodzicielskim, urlopem ojcowskim lub urlopem wychowawczym, z wyłączeniem okresu nieobecności w związku z wykonywaniem prawa do urlopu wychowawczego w sposób określony w art. 83a u.s.p. (czyli wykonywania uprawnienia do urlopu wychowawczego poprzez zmniejszenie przydziału spraw co najwyżej o 50% z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia zasadniczego w tym samym stopniu), jednak nie dłużej niż do 6 lat od dnia objęcia stanowiska asesorskiego.
Konsekwencją ww. zmiany jest nowelizacja art. 106xa § 1 i 2 u.s.p., przewidująca możliwość złożenia przez asesora sądowego wniosku o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego po upływie 24 miesięcy, a przed upływem 36 miesięcy pełnienia obowiązków sędziego.  Do okresu pełnienia obowiązków sędziego nie będą wliczane okresy nieobecności w związku z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem rodzicielskim, urlopem ojcowskim lub urlopem wychowawczym, z wyłączeniem okresów nieobecności w związku z wykonywaniem prawa do urlopu wychowawczego w sposób określony w art. 83a u.s.p.  Ponadto proponuje się przyjęcie regulacji, zgodnie z którą prezes sądu okręgowego będzie zarządzał dokonanie oceny kwalifikacji asesora sądowego w terminie nie dłuższym niż siedem dni od dnia złożenia wniosku o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego.  Konsekwencją tych zmian będzie pozostawienie asesorowi sądowemu decyzji co do daty złożenia wniosku o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego (w okresie wskazanym w tym przepisie).
W projekcie przewiduje się również zmianę art. 106k § 2 pkt 2 u.s.p., polegającą na uzupełnieniu o przesłankę, zgodnie z którą stosunek służbowy asesora sądowego wygaśnie również w przypadku niepowołania asesora sądowego przez Prezydenta RP do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim – z upływem okresu, o którym mowa w art. 106i § 8, czyli 4 lat od objęcia stanowiska, ewentualnie maksymalnie 6 lat w przypadku wykonywania przez asesora sądowego uprawnień związanych z rodzicielstwem w postaci urlopu macierzyńskiego, urlopu na prawach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego lub urlopu wychowawczego.  Nowelizacja ma na celu wyeliminowanie istniejącej luki prawnej. Obecnie obowiązujący przepis art. 106k § 2 u.s.p. nie przewiduje regulacji na wypadek niepowołania asesora sądowego przez Prezydenta RP do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim pomimo przedstawienia przez Krajową Radę Sądownictwa wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na tym stanowisku.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAnna Dalkowska Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry