Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID100
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt uchwały wychodzi naprzeciw problemowi pogłębiającego się przez skutki pandemii wykluczenia mieszkańców obszarów, na których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Po likwidacji PGR-ów miejscowości, w których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej uległy zdegradowaniu społecznemu oraz ekonomicznemu. Skutki społeczno-gospodarcze pandemii COVID-19 dodatkowo pogłębiły omawiany problem. Ubytek dochodów i wzrost kosztów gmin spowodowały znaczne zagrożenie niewykonania planów inwestycyjnych na rok 2020 r. przez samorządy, a co za tym idzie dalszy brak inwestycji na terenach popegeerowskich, co wpływa na pogłębianie się nierówności społecznych i ekonomicznych w miejscowościach popegeerowskich.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Program ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców obszarów, na których  funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej poprzez realizację inwestycji, budowę infrastruktury społecznej i wsparcie lokalnych wspólnot, spółdzielni, stowarzyszeń i innych podmiotów skupiających mieszkańców terenów popegeerowskich. Realizacja inwestycji na terenach popegeerowskich pozwoli na wyrównanie szans mieszkańców, którzy będą mogli korzystać z nowej bądź modernizowanej infrastruktury. Stąd też, szczególnie preferowane będą inwestycje zainicjowane przez mieszkańców gminy, sołtysów, rady sołeckie, zarządy osiedla/dzielnicy, innych przedstawicieli lokalnej społeczności, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Szefernaker Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 13.10.2020
do góry