Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC47
Tytuł

Projekt ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku z przyjęciem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. U. L 172/56 z 26.6.2019), zwanej dalej „dyrektywą 2019/1024/UE”, zachodzi potrzeba uchwalenia nowej ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Konsekwencją będzie uchylenie przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 poz. 1446).
Terminem implementacji dyrektywy jest dzień 17 lipca 2021 r.
Celem nowej dyrektywy jest zwiększenie ilości danych dostępnych do ponownego wykorzystania z korzyścią dla innowacyjności gospodarki i jakości życia społeczeństwa. Organy sektora publicznego, przedsiębiorstwa publiczne i instytucje badawcze posiadają ogromne ilości wartościowych zasobów w wielu obszarach, jak np. dane o mobilności, dane meteorologiczne, ekonomiczne czy finansowe, które mogą być następnie wykorzystywane do tworzenia nowych, innowacyjnych produktów i usług.
Jest to już trzecia wersja dyrektywy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. Dyrektywą 2003/98/WE ustanowiono zestaw minimalnych przepisów określających ponowne wykorzystywanie istniejących dokumentów będących w posiadaniu organów sektora publicznego państw członkowskich. Druga dyrektywa 2013/37/UE poszerzała zakres ponownego wykorzystania o zasoby bibliotek, archiwów i muzeów. Od czasu przyjęcia pierwszych przepisów dotyczących ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego ilość danych na świecie, w tym danych publicznych, gwałtownie wzrosła oraz generowane i gromadzone są nowe rodzaje danych. Jednocześnie zmieniają się i rozwijają technologie wykorzystywane do analizy i przetwarzania danych, jak np. uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja i internet rzeczy. Powoduje to wzrost liczby nowych usług i nowych zastosowań w oparciu o wykorzystywanie lub agregację danych. Przepisy pierwotnie przyjęte w 2003 r. i zmienione w 2013 r. nie są dostosowane do szybkich zmian, co grozi utratą możliwości gospodarczych i społecznych, jakie oferuje ponowne wykorzystywanie danych publicznych. W związku z tym konieczne było zaktualizowanie ram ustawodawczych o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

Nowa dyrektywa 2019/1024/EU opiera się na dotychczasowych zasadach i procedurze udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania, dodatkowo poszerzając zakres podmiotów, które będą zachęcane do udostępniania dokumentów do ponownego wykorzystania (o przedsiębiorstwa publiczne i instytucje badawcze) oraz poszerzając zakres przedmiotowy - wprowadzając kategorie danych o wysokiej wartości, które muszą być udostępniane nieodpłatnie oraz zobowiązując do udostępniania danych dynamicznych do ponownego wykorzystywania natychmiast po ich zgromadzeniu.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W związku z poszerzeniem zakresu dyrektywy 2019/1024/UE (dane badawcze, dane przedsiębiorstw publicznych) oraz wyodrębnieniem spośród informacji sektora publicznego nowych kategorii danych – danych dynamicznych oraz danych o wysokiej wartości, jak i zmianie tytułu samego instrumentu, rekomendowanie jest opracowanie projektu nowej ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Nowa ustawa opierać się będzie w zasadniczej części na dotychczasowych zasadach i procedurze udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania, jednocześnie promując rozwiązania, których celem będzie zapewnienie dostępu w czasie rzeczywistym do danych dynamicznych oraz danych o wysokiej wartości za pośrednictwem API, zwiększenie podaży wartościowych danych publicznych do ponownego wykorzystywania, w tym danych badawczych oraz danych pochodzących z przedsiębiorstw publicznych.
Nowa ustawa zawierać będzie ponadto nowe regulacje wykraczające poza minimum określone dyrektywą 2019/1024/UE, m.in.: zaktualizowanie i przeniesienie do projektowanej ustawy regulacji dotyczącej centralnego repozytorium informacji publicznej (portalu dane.gov.pl) znajdującej się obecnie w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z późn. zm.); wprowadzenie upoważnienia ustawowego dla ministra właściwego do spraw informatyzacji do opracowania Programu Otwierania Danych (który zastąpi dotychczasowy Program Otwierania Danych Publicznych przyjęty uchwałą nr 107 Rady Ministrów z dnia 20 września 2016 r.); uregulowanie w ustawie statusu i zadań pełnomocników do spraw otwartości danych działających obecnie w wybranych instytucjach administracji rządowej (ministerstwa, KPRM, GUS) oraz poszerzenie sieci pełnomocników poprzez umożliwienie ich powoływania w innych instytucjach, nie tylko rządowych (obecnie funkcja ta jest wykonywana na podstawie Programu Otwierania Danych Publicznych).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Zagórski Minister Cyfryzacji
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2021 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 29.07.2020
do góry