Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD73
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu organizacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu organizacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu (Dz. U. poz. 1631, zwane dalej „obowiązującym rozporządzeniem”) wymaga zmian w związku z doprecyzowaniem i przeniesieniem przepisów  § 15 ww. rozporządzenia, określających obowiązki podmiotów opracowujących plany zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla wód portowych do nowo dodanego art. 23b ustawy o  zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim z dnia 16 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2303). Przepisy rozporządzenia, o  których mowa wcześniej  wykraczały poza delegacje ustawową art.24 ust. 1 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. z 2017 r. poz. 2000) i jako stanowiące materię ustawową, zostały przeniesione i unormowane w znowelizowanej ustawie.
W świetle powyższego przygotowany został projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu organizacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W celu rozwiązania zidentyfikowanego problemu niezbędna jest zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu organizacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu, w którym doprecyzowano następujące kwestie:
1) w § 3 wykreślono ust. 1. ponieważ  zadania określające obowiązki kapitana statku, który spowodował zagrożenie lub zanieczyszczenie morza, zostały już uregulowane w art. 12 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. z 2017 r. poz. 2000);
2) w § 7 wykreślono ust.1 ponieważ zadania Służby SAR regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowej organizacji Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa z dnia 22 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 733);
3) w  §  8 dodano pkt 6, w którym wskazano że plany zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla wód portowych opracowane przez podmioty zarządzające portem lub przystania morską oraz podmioty prowadzące działalność i użytkujące nabrzeża w granicach portów morskich lub przystani morskiej , których działalność może powodować zagrożenie zanieczyszczenia wód portowych, stanowią część Krajowego Planu;
4) w § 14 ust. 2 doprecyzowano obowiązek stosowania podczas działań mających na celu zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń na obszarach portowych planów zwalczania zagrożeń i  zanieczyszczeń dla wód portowych, opracowanych przez podmioty prowadzące działalność i  użytkujące nabrzeża w granicach portów morskich lub przystani morskiej oraz podmioty zarządzające portem lub przystania morską, przy wykorzystaniu wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych;
5) § 15 został uchylony w związku z przeniesieniem i doprecyzowaniem dotychczasowych przepisów tego paragrafu do nowo dodanego art. 23b ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim z dnia 16 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2303).
Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMGMiŻŚ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMGMiŻŚ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 25.05.2020
do góry