Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUA27
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

1. Konieczność implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/17/UE z dnia 13 czerwca 2012 r. zmieniającej dyrektywę Rady 89/666/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE i 2009/101/WE w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek (zwanej dalej dyrektywą BRIS), która zobowiązuje państwa członkowskie do wymiany danych dotyczących spółek oraz dostępu do aktualnych i wiarygodnych informacji o spółkach;
2. Zbyt długi czas trwania postępowania rejestrowego;
3. Brak możliwości wyegzekwowania od osób zobowiązanych do wyboru organu uprawnionego do reprezentacji powołania tego organu (np. zarządu);
4. Wysokie koszty dokonywania wpisów do KRS (obowiązkowa publikacja w MSiG) oraz ograniczony dostęp do dokumentów znajdujących się w aktach rejestrowych (w tym sprawozdań finansowych);
5. Potrzeba usprawnienia wymiany danych zgromadzonych w KRS z innymi instytucjami;
6. Nieefektywne regulacje dotyczące kuratorów z art. 42 k.c. i 26 ustawy o KRS;
7. Brak weryfikacji karalności prokurentów;
8. Zmiany porządkowe: uproszczenie procedury odnośnie do wpisów ewidencyjnych, ograniczenie możliwości dokonywania  zwrotu wniosku w postępowaniach rejestrowych,  konieczność doprecyzowania przepisów dotyczących rozpoznania skargi na orzeczenie referendarza sądowego, a także potrzeba automatyzacji niektórych wpisów;
9. Konieczność wprowadzenia rozwiązań wpływających na zwiększenie poziomu egzekucji należności alimentacyjnych;
10. Nieefektywne regulacje dotyczące Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W celu zapewnienia pełnej implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/17/UE z dnia 13 czerwca 2012 roku oraz w odpowiedzi na opisane w pkt 1 problemy proponuje się wprowadzenie w szczególności następujących rozwiązań:
1. i 2. Implementacja dyrektywy BRIS wiąże się z koniecznością udostępniania w ramach UE dokumentów składanych do KRS  (w odniesieniu do spółek: akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowo-akcyjnych i europejskich) w formie elektronicznej. W związku z powyższym proponuje się wprowadzenie (w odniesieniu do wszystkich podmiotów wpisywanych do rejestru przedsiębiorców KRS) następujących rozwiązań:
-  obowiązku składania wniosków do KRS za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
- komunikacji między sądem rejestrowym a stronami i innymi instytucjami za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, również w zakresie wezwań brakowych,
- wydawania i doręczania orzeczeń za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
- prowadzenia akt rejestrowych od dnia 1 czerwca 2017 r. w formie elektronicznej,
- umożliwienia wszystkim zainteresowanym dostępu do elektronicznych akt rejestrowych w czytelniach sądów rejestrowych,
- utworzenia centralnego repozytorium aktów notarialnych stanowiących podstawę wpisu do rejestru lub podlegających złożeniu do KRS i automatycznego ich dołączania do wniosku.
Docelowo planuje się stworzenie ogólnodostępnej platformy internetowej, która umożliwi wszystkim zainteresowanym dostęp do wszystkich dokumentów składanych do KRS, orzeczeń sądu rejestrowego, a także umożliwi bieżące śledzenie toku prowadzonego postępowania.
Wszystkie przedstawione powyżej rozwiązania przyczynią się do znacznego przyspieszenia i uproszczenia postępowań rejestrowych.
3. Wprowadzenie regulacji umożliwiającej zastosowanie wobec wspólników (innych osób lub organów zobowiązanych do powołania organu reprezentacji) art. 24 ust. 1 ustawy o KRS w zakresie  powołania organu uprawnionego do reprezentacji, w sytuacji gdy brak organu uniemożliwia funkcjonowanie podmiotu;
4. Rezygnacja z publikacji wpisów w MSiG na rzecz udostępniania informacji na portalu dostępowym, wprowadzenie wymogu przesyłania sprawozdań finansowych w określonym formacie danych;
5. Zapewnienie elektronicznej, automatycznej wymiany danych pomiędzy KRS a innymi instytucjami;
6. Zmiana zasad powoływania, zakresu i sposobu działania kuratorów z art. 42 k.c. i 26 ustawy o KRS, w szczególności umocowania kuratora powołanego na podstawie art. 42 k.c. do reprezentacji podmiotu;
7. Rozszerzenie o prokurentów kręgu podmiotowego osób, które w wyniku prawomocnego  skazania w zakresie określonym w art. 18 § 2 k.s.h. nie mogą pełnić określonych funkcji;
8. Zmiany porządkowe:
- uproszczenie procedury odnośnie do tzw. wpisów ewidencyjnych polegające na rezygnacji z doręczania postanowień o wpisie,
- ograniczenie możliwości zwrotu wniosku tylko do sytuacji, gdy błędne wypełnienie formularza uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu,
- automatyzacja dokonywania wykreśleń z RDN,
- doprecyzowanie treści art. 39822 k.p.c. przez wskazanie, że czynności dowodowe przeprowadzone przez referendarza sądowego w przypadku wniesienia skargi pozostają w mocy;
9. Wobec faktu, że wpis dłużników alimentacyjnych do RDN nie wpłynął pozytywnie na zwiększenie ściągalności należności alimentacyjnych proponuje się zastąpić dotychczasowe rozwiązanie ujawnieniem informacji o zaleganiu z zapłatą należności alimentacyjnych w CEIDG. Proponowane rozwiązanie stanowi uwzględnienie propozycji organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką niskiej ściągalności należności alimentacyjnych;
10. Wobec nieefektywności rejestru dłużników niewypłacalnych proponuje się stopniowe zastąpienie RDN bardziej efektywnymi instytucjami jak np. Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości, a wpisy do RDN nie będą dokonywane od dnia 1 lutego 2018 r., tj. od dnia, kiedy zacznie funkcjonować Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości; dane dłużników wpisanych do RDN przed wejściem w życie ustawy pozostaną w rejestrze do upływu terminu ich wykreślenia.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuŁukasz Piebiak Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 listopada 2017 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 24.11.2017
do góry