Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD394
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.).
Konieczność jego wydania wynika z trybu procedowania nad ustaleniem zweryfikowanych kryteriów dochodowych, który jest uzależniony od przebiegu uzgodnień propozycji Rady Ministrów z Radą Dialogu Społecznego. Termin zakończenia uzgodnień upływa 15 czerwca. W przypadku gdy Rada Dialogu Społecznego uzgodni zaproponowane kryteria dochodowe w przewidzianym terminie minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza zweryfikowane kryteria w drodze obwieszczenia do dnia 15 lipca, w przeciwnym wypadku ustalane są rozporządzeniem Rady Ministrów w tym samym terminie.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń pomocy społecznej podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej przeprowadzanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Ostatnia weryfikacja miała miejsce w 2015 r. Kolejna przypada na rok 2018. Jednocześnie weryfikacji podlegają kwoty świadczeń pieniężnych: zasiłku stałego, kwoty stanowiącej podstawę do przyznania pomocy na usamodzielnienie, pomocy dla cudzoziemców w procesie integracji, jak również kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuElżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2018 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 24.10.2018
Rejestr zmian