Wykaz prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów

Numer projektu

Ilość rekordów w bazie

38
Numer projektu Tytuł Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu Planowany termin wydania rozporządzenia/data wydania
37

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Krzysztof Mazur, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Projekt procedowany w archiwalnym wykazie prac PRM pod numerem 289.

Więcej
38

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu uiszczania oraz wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania przez Komisję Rozjemczą przy Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Krzysztof Mazur, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Projekt  procedowany w archiwalnym wykazie prac PRM pod numerem 294.

Więcej
36

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych

Krzysztof Mazur, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Projekt procedowany w archiwalnym wykazie prac PRM pod numerem 293.

Więcej
35

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetowych, w tym kwot wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2019

Andrzej Adamczyk - Minister Infrastruktury IV kwartał 2019 r. Więcej
34

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie  w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu

Projekt procedowany w archiwalnym wykazie prac PRM pod numerem 297.

Więcej
33

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej

Dr hab. prof. IH PAN Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków

Projekt procedowany w archiwalnym wykazie prac PRM pod numerem 257.

Więcej
32

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej, na których są wykonywane zadania i czynności, dla których kwalifikacje żołnierzy zwolnionych z terytorialnej służby wojskowej są szczególnie przydatne

 

Minister Obrony Narodowej - Mariusz Błaszczak

Projekt procedowany w archiwalnym wykazie prac PRM pod numerem 180.

Więcej
31

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

Maciej Wąsik, Sekretarz Kolegium ds. Służb Specjalnych I kwartał 2020 r. Więcej
30

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej

Mariusz Kamiński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Projekt procedowany w archiwalnym wykazie  prac PRM pod numerem 185.

Więcej
29

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie mianowania na stopnie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej

Mariusz Kamiński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Projekt procedowany w archiwalnym wykazie prac PRM pod numerem 301.

Więcej

* - zmiana treści

Wybierz Strony


do góry