Wykaz prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów

Numer projektu

Ilość rekordów w bazie

84
Numer projektu Tytuł Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu Planowany termin wydania rozporządzenia/data wydania
85

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej

Marek Niedużak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju III kwartał 2020 r. Więcej
84

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie

Hubert Nowak Prezes Urzędu Zamówień Publicznych IV kwartał 2020 r. Więcej
83

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania

Marek Niedużak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju III kwartał 2020 r. Więcej
82

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020

Tadeusz Kościński Minister Finansów III kwartał 2020 r. Więcej
81

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w czerwcu 2020 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych

Maciej Wąsik Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji III kwartał 2020 r. Więcej
80

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej

Dobrosław Dowiat-Urbański, Szef Służby Cywilnej III kwartał 2020 r. Więcej
79

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych dochodów i wydatków budżetu państwa w tym kwot wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020

Jacek Sasin Minister Aktywów Państwowych III kwartał 2020 r. Więcej
78

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Mariusz Kamiński Minister - Członek Rady Ministrów, Koordynator Służb Specjalnych III kwartał 2020 r. Więcej
77

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

Jacek Ozdoba Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu; Paweł Ciećko Główny Inspektor Ochrony Środowiska III kwartał 2020 r. Więcej
76

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla państwa, w których może być podniesiona maksymalna kwota wynagrodzenia miesięcznego

Pan Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia III kwartał 2020 r. Więcej

* - zmiana treści

Wybierz Strony


do góry