Pełnomocnicy rządu i Prezesa RM

Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

RADY MINISTRÓW 

z dnia 9 czerwca 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.   W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania (Dz. U. Nr 75, poz. 450) wpro­wadza się następujące zmiany:
1)  w § 2:
a)  w ust. 1:
– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) realizowanie polityki rządu w zakresie równego trak­towania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji w szcze­gólności ze względu na płeć, rasę, pocho­dzenie etniczne, narodowość, religię lub wyznanie, poglądy polityczne, wiek, niepełnosprawność, orientację sek­sual­ną, stan cywilny oraz rodzinny;”,
– pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„5) dokonywanie analiz i ocen sytuacji prawnej i społecznej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, oraz inicjowanie, realizowanie, koordynowanie lub monitorowanie dzia­łań zmierzających do zapewnienia równego trak­to­wania, a także do ochrony przed dyskryminacją w szczególności ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub wyznanie, poglądy polityczne, wiek, niepełnosprawność, orientację sek­sualną, stan cywilny oraz rodzinny we wszystkich dziedzinach życia społecznego;”,
b)   uchyla się ust. 2;
2)  po § 2 dodaje się § 2a i 2b w brzmieniu:
„§ 2a.   Do  Pełnomocnika należy także:
1) współpraca w sprawach związanych z równym trakto­waniem oraz przeciwdziałaniem dyskryminacji z powo­dów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, z innymi pań­stwami, organizacjami oraz instytucjami międzynaro­dowymi i zagranicznymi,
2) współpraca w przygotowywaniu sprawozdań i raportów z realizacji wiążących Rzeczpospolitą Polską umów między­narodowych dotyczących równego traktowania oraz przeciw­działania dyskryminacji,
3) przedstawianie opinii w sprawie możliwości przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do umów międzynaro­dowych dotyczących równego traktowania oraz przeciw­działania dyskryminacji
– w porozumieniu z właściwymi ministrami.

§ 2b. Pełnomocnik może inicjować, realizować, koordynować lub monitorować programy na rzecz równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub wyznanie, poglądy polityczne, wiek, niepełnosprawność, orien­tację seksualną, stan cywilny oraz rodzinny, we współpracy z właściwymi ministrami.”;
3) w § 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Zadania związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność Pełnomocnik wykonuje we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Osób Niepełno­sprawnych.”;  
4) w  § 4:
a) ust. 1  otrzymuje brzmienie:
„1. Pełnomocnik może wnosić, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych, wynikające z zakresu jego działania, w tym programy na rzecz równego traktowania oraz przeciw­działania dyskryminacji w szczególności ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub wyznanie, poglądy polityczne, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, stan cywilny oraz rodzinny, do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.”,
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Pełnomocnik może przystępować do programów lub projektów współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi­nansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146), dotyczących równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji, a także realizować te programy lub projekty.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Donald Tusk

 

___________________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277.


 

_________________________________________________ 

ROZPORZĄDZENIERADY MINISTRÓW
z dnia 22 kwietnia 2008 r.

w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania

(Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2008 r.)Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 2. 1. Do Pełnomocnika należy:  
1)   realizowanie polityki rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji w szczególności ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub wyznanie, poglądy polityczne, wiek, orientację seksualną, stan cywilny oraz rodzinny;  
2)   opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych w zakresie, o którym mowa w pkt 1;  
3)   przeprowadzanie analiz i ocen rozwiązań prawnych pod kątem respektowania równego traktowania, a także występowanie do właściwych organów z wnioskami o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie spraw należących do Pełnomocnika;  
4)   podejmowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszenia zasady równego traktowania;  
5)   dokonywanie analiz i ocen sytuacji prawnej i społecznej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, oraz inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do zapewnienia równego traktowania, a także do ochrony przed dyskryminacją ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub wyznanie, poglądy polityczne, wiek, orientację seksualną, stan cywilny oraz rodzinny we wszystkich dziedzinach życia społecznego;  
6)   monitorowanie sytuacji w zakresie równego traktowania;  
7)   promowanie, upowszechnianie i propagowanie problematyki równego traktowania.
2. Do Pełnomocnika nie należą sprawy, o których mowa w art. 21, 28a oraz 31 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.2)).

§ 3. 1. Pełnomocnik wykonuje swoje zadania we współdziałaniu z właściwymi organami administracji rządowej, które są zobowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnienie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.
2. Pełnomocnik może występować do właściwych organów administracji rządowej, wskazując problemy należące do obszaru jego zainteresowań, których rozwiązanie należy do kompetencji tych organów, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy i zajęcie stanowiska.
3. Pełnomocnik podejmuje współpracę z organami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań.

§ 4. 1. Pełnomocnik może wnosić, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych, wynikające z zakresu jego działania, w tym rządowe programy na rzecz równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub wyznanie, poglądy polityczne, wiek, orientację seksualną, stan cywilny oraz rodzinny, do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, Pełnomocnik opracowuje we współpracy z ministrem właściwym do spraw rodziny w zakresie jego działania.

§ 5. 1. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów:  
1)   analizy, oceny i wnioski, wiążące się z zakresem jego działania;  
2)   okresowe informacje o swojej pracy.
2. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o wszystkich zagrożeniach realizacji powierzonych mu zadań.

§ 6. Pełnomocnik może powoływać zespoły eksperckie i doradcze oraz wnioskować do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o przeprowadzenie badań i ekspertyz związanych z zakresem powierzonych mu zadań.

§ 7. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełnomocnikowi Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


__________________________________
1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394.

Metadane

Data publikacji : 23.06.2008
Data modyfikacji : 22.06.2010
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Szef KPRM
Osoba udostępniająca informację:
Monika Chomiuk Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry