Pełnomocnicy rządu i Prezesa RM

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki

ZARZĄDZENIE NR 2

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 3 stycznia 2020 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”, jako organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów.

2. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

§ 2. Do zadań Pełnomocnika należą działania z zakresu promocji polskiej marki na arenie międzynarodowej, w tym:

1)     współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami międzynarodowymi w celu promowania polskiej marki;

2)     inicjowanie działań Rady Ministrów z zakresu współpracy turystycznej i gospodarczej z zagranicą;

3)     promocja polskiej marki na arenie międzynarodowej (targi, wystawy, sympozja itp.);

4)     wspieranie rozpoznawalności Polski jako marki;

5)     wspieranie poziomu rozpoznawalności polskiej marki wśród turystów i przedsiębiorców zagranicznych;

6)     promocja Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie i gospodarczo;

7)     promocja polskiej marki w mediach społecznościowych;

8)     uczestnictwo w panelach, spotkaniach lub zespołach;

9)     promocja turystki i gospodarki na rynku krajowym i zagranicznym;

10)   wpieranie rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej;

11)   wspieranie rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej;

12)   promocja polskiej infrastruktury turystycznej;

13)   wspieranie regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych i gospodarczych;

14)   wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie turystyki;

15)   inicjowanie działań w zakresie rozwoju i kształtowania mechanizmów prawno‑ekonomicznych w turystyce;

16)   wspieranie polskich przedsiębiorców i ich produktów za granicą w celu podniesienia rozpoznawalności polskiej marki;

17)   promocja polskich produktów i przedsiębiorców.

§ 3. Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.

§ 4. Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może współpracować z organami jednostek samorządu terytorialnego, państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa oraz organizacjami pozarządowymi.

§ 5. 1. Pełnomocnik może powoływać zespoły o charakterze opiniodawczym lub do opracowania określonych zagadnień oraz zlecać przeprowadzenie badań i ekspertyz, w zakresie swoich zadań.

2. Pełnomocnik może występować do właściwych urzędów państwowych o delegowanie pracowników, za ich zgodą, do pracy w zespołach, o których mowa w ust. 1.

§ 6. Obsługę organizacyjno-techniczną oraz kancelaryjno-biurową Pełnomocnika w zakresie zadań, o których mowa w § 2, zapewnia urząd obsługujący Ministra Rozwoju.

§ 7. Wydatki związane z obsługą Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, których dysponentem jest Minister Rozwoju.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Mateusz Morawiecki

Metadane

Data publikacji : 03.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes Rady Ministrów
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry