Pełnomocnicy rządu i Prezesa RM

Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Demograficznej

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 2. 1. Do zadań Pełnomocnika należy:

1)     przygotowanie projektu Strategii Demograficznej, zwanej dalej „projektem Strategii”, której celem jest zwiększenie dzietności i promocja tradycyjnej rodziny;

2)     wdrażanie postanowień zawartych w przyjętej przez Radę Ministrów Strategii Demograficznej;

3)     opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych w zakresie ich wpływu na politykę demograficzną;

4)     promowanie i upowszechnianie kultury prorodzinnej;

5)     inicjowanie i opiniowanie działań mających na celu promocję dobrych praktyk sprzyjających rozwojowi rodziny, w szczególności związanych z godzeniem rodzicielstwa i pracy zawodowej.

2. W ramach zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Pełnomocnik:

1)     przeprowadza analizę i dokonuje oceny rozwiązań prawnych w zakresie wpływu na dzietność i rozwój rodziny;

2)     przeprowadza analizę rozwiązań stosowanych w innych krajach;

3)     zleca badania i ekspertyzy związane z przygotowaniem projektu Strategii;

4)     przedkłada projekt Strategii Radzie Ministrów.

§ 3. 1. Pełnomocnik wykonuje zadania, współdziałając z organami administracji rządowej, które są obowiązane do udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów, niezbędnych do realizacji jego zadań.

2. Pełnomocnik może występować do właściwych organów administracji rządowej, wskazując problemy należące do obszaru jego zainteresowań, których rozwiązanie należy do kompetencji tych organów, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy i zajęcie stanowiska.

3. Pełnomocnik podejmuje współpracę z organami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań.

§ 4. Pełnomocnik może powoływać zespoły eksperckie i doradcze związane z zakresem powierzonych mu zadań.

§ 5. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów:

1)     analizy, oceny i wnioski wiążące się z zakresem jego działania;

2)     okresowe sprawozdania ze swojej działalności.

§ 6. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o wszystkich zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.

§ 7. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 8. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

MATEUSZ MORAWIECKI

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Metadane

Data publikacji : 29.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes Rady Ministrów
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry