Pełnomocnicy rządu i Prezesa RM

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów – Szef Centrum Analiz Strategicznych

Zarządzenie Nr 252

Prezesa Rady Ministrów

         z dnia 31 grudnia 2018 r.      

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw utworzenia i funkcjonowania Centrum Analiz Strategicznych

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw utworzenia i funkcjonowania Centrum Analiz Strategicznych, zmienionym zarządzeniem nr 131 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)     w tytule zarządzenia określenie przedmiotu zarządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów – Szefa Centrum Analiz Strategicznych”;

2)     w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustanawia się Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów – Szefa Centrum Analiz Strategicznych, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”, jako organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów.”;

3)     w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)    kierowanie Centrum Analiz Strategicznych;”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES RADY MINISTRÓW

MATEUSZ MORAWIECKI

___________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 131

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 31 lipca 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw utworzenia i funkcjonowania Centrum Analiz Strategicznych

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw utworzenia i funkcjonowania Centrum Analiz Strategicznych po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. 1. Pełnomocnik może wyznaczać osobę zastępującą i upoważniać ją do realizacji wskazanych w upoważnieniu czynności, w szczególności do uczestniczenia w posiedzeniach organów i podmiotów, w których skład wchodzi Pełnomocnik.

2. W przypadku gdy wyznaczenie, o którym mowa w ust. 1, jest związane z nieobecnością Pełnomocnika, o dokonanym wyznaczeniu Pełnomocnik niezwłocznie informuje Prezesa Rady Ministrów.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezes Rady Ministrów

Mateusz Morawiecki

____________________________________________

 

ZARZĄDZENIE nr 60

PREZESA rADY MINISTRÓW

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw utworzenia i funkcjonowania Centrum Analiz Strategicznych

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw utworzenia i funkcjonowania Centrum Analiz Strategicznych, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”, jako organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów.

2. Pełnomocnikiem jest Waldemar Paruch.

§ 2. Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

1)     opracowanie koncepcji utworzenia i funkcjonowania Centrum Analiz Strategicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

2)     opracowywanie dla Prezesa Rady Ministrów projektów strategii programowych kluczowych polityk publicznych w ujęciu średniookresowym i długoterminowym;

3)     opiniowanie:

a)     planów działalności ministrów, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz komitetów Rady Ministrów, w tym wypracowywanie rekomendacji dla Prezesa Rady Ministrów,

b)     założeń i uzasadnień przygotowywanych projektów aktów prawnych pod względem strategicznym, ich zgodności z celami oraz prognozowanymi skutkami;

4)     współudział w projektowaniu działań strategicznych Rządu oraz przedstawianie eksperckiej opinii w tym zakresie;

5)     wsparcie eksperckie Prezesa Rady Ministrów, w tym sygnalizowanie zagrożeń wewnętrznych i międzynarodowych;

6)     analizowanie procesów decyzyjnych Rady Ministrów oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w kontekście spójności strategicznej i programowej Rządu;

7)     monitorowanie i ocena skutków realizowanych polityk publicznych oraz formułowanie opinii w tym zakresie;

8)     analizowanie wpływu debaty publicznej na wyznaczane cele oraz procesy decyzyjne.

§ 3. Organy administracji rządowej oraz jednostki im podległe i przez nie nadzorowane są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.

§ 4. 1. Pełnomocnik przedstawia Prezesowi Rady Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego działania.

2. Pełnomocnik może przedstawiać właściwym organom administracji publicznej projekty rozwiązań organizacyjnych związanych z zakresem jego działalności.

3. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach realizacji powierzonych zadań.

§ 5. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 6. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełnomocnikowi Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES RADY MINISTRÓW

MATEUSZ MORAWIECKI

 

Metadane

Data publikacji : 25.04.2018
Data modyfikacji : 19.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes Rady Ministrów
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Beata Żmijewska

Opcje strony

do góry