Pełnomocnicy rządu i Prezesa RM

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze”

Zarządzenie nr 40

Prezesa Rady Ministrów

z dnia 16 marca 2018 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze”

 

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze”, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”, jako organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów.

2. Pełnomocnikiem jest Piotr Woźny.

§ 2. 1. Do zadań Pełnomocnika należy zapewnienie koordynacji działań administracji rządowej w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze”, zwanego dalej „Programem”, oraz współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się kwestiami poprawy jakości powietrza w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Pełnomocnik realizuje zadania określone w ust. l, w szczególności przez:

1)     przewodniczenie Komitetowi Sterującemu Krajowego Programu Ochrony Powietrza;

2)     monitorowanie i analizowanie sposobu realizacji działań wynikających z Programu oraz proponowanie działań optymalizujących jego realizację;

3)     opracowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych optymalizujących realizację Programu;

4)     kierowanie rekomendacji i opinii związanych z realizacją działań w ramach Programu do organów administracji rządowej i samorządowej, jak również jednostek sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów, których aktywność może przyczynić się do optymalizacji realizacji działań w ramach Programu;

5)     współpracę międzynarodową, w szczególności wymianę informacji z organami państw członkowskich Unii Europejskiej, innych państw oraz właściwych organizacji międzynarodowych w zakresie regulacji prawnych oraz polityk mających na celu poprawę jakości powietrza;

6)     podejmowanie działań w celu pozyskania ze źródeł krajowych i zagranicznych środków finansowych niezbędnych do przyspieszenia realizacji działań w ramach Programu;

7)     opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów mających wpływ na realizację Programu;

8)     dokonywanie ocen oraz formułowanie wniosków w zakresie doskonalenia działań poszczególnych organów administracji rządowej oraz jednostek sektora finansów publicznych na potrzeby poprawy jakości powietrza w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.

§ 4. 1. Pełnomocnik przedstawia Prezesowi Rady Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego działania oraz roczne sprawozdania ze swojej działalności.

2. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.

§ 5. 1.     Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może współpracować z organami jednostek samorządu terytorialnego, państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa oraz organizacjami pozarządowymi.

2. Pełnomocnik może powoływać zespoły o charakterze opiniodawczym lub do opracowania określonych zagadnień oraz zlecać przeprowadzenie badań i ekspertyz, w zakresie swoich zadań.

3. Pełnomocnik może występować do właściwych urzędów państwowych o delegowanie pracowników, za ich zgodą, do pracy w zespołach, o których mowa w ust. 2.

§ 6. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną oraz kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia urząd obsługujący Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

§ 7. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, których dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

Mateusz Morawiecki

Metadane

Data publikacji : 16.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes Rady Ministrów
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry