UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

Organy pomocnicze Rady Ministrów

Międzyresortowy Zespół do spraw Koordynowania i Monitorowania Wdrażania „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018–2020”

Zarządzenie NR 95

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 14 lipca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynowania i Monitorowania Wdrażania „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018–2020”

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 134 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynowania i Monitorowania Wdrażania „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018–2020” (M.P. poz. 820) w § 3 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)   pozostali członkowie Zespołu:

a)     Minister Aktywów Państwowych,

b)     Minister Cyfryzacji,

c)     Minister Edukacji Narodowej,

d)     Minister Finansów,

e)     Minister Funduszy i Polityki Regionalnej,

f)     Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,

g)     Minister Infrastruktury,

h)     Minister Klimatu,

i)      Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

j)      Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

k)     Minister Obrony Narodowej,

l)      Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

m)    Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

n)     Minister Rozwoju,

o)     Minister Sportu,

p)     Minister Sprawiedliwości,

q)     Minister Spraw Zagranicznych,

r)     Minister Zdrowia,

s)     Minister – Członek Rady Ministrów, Koordynator Służb Specjalnych,

t)      Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

u)     Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

v)     Prezes Urzędu Zamówień Publicznych,

w)    Szef Służby Cywilnej

– lub wskazani przez tych członków upoważnieni przedstawiciele w randze, odpowiednio, sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, albo wiceprezesa, albo zastępcy szefa, albo osoby zastępującej szefa;”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

MATEUSZ MORAWIECKI

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

_________________________________________________________

Zarządzenie nr 95

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 14 lipca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynowania i Monitorowania Wdrażania „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018–2020”

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 134 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynowania i Monitorowania Wdrażania „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018–2020” (M.P. poz. 820) w § 3 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)   pozostali członkowie Zespołu:

a)     Minister Aktywów Państwowych,

b)     Minister Cyfryzacji,

c)     Minister Edukacji Narodowej,

d)     Minister Finansów,

e)     Minister Funduszy i Polityki Regionalnej,

f)     Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,

g)     Minister Infrastruktury,

h)     Minister Klimatu,

i)      Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

j)      Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

k)     Minister Obrony Narodowej,

l)      Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

m)    Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

n)     Minister Rozwoju,

o)     Minister Sportu,

p)     Minister Sprawiedliwości,

q)     Minister Spraw Zagranicznych,

r)     Minister Zdrowia,

s)     Minister – Członek Rady Ministrów, Koordynator Służb Specjalnych,

t)      Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

u)     Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

v)     Prezes Urzędu Zamówień Publicznych,

w)    Szef Służby Cywilnej

– lub wskazani przez tych członków upoważnieni przedstawiciele w randze, odpowiednio, sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, albo wiceprezesa, albo zastępcy szefa, albo osoby zastępującej szefa;”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

MATEUSZ MORAWIECKI

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

_________________________________________________________________-

Zarządzenie nr 134

Prezesa Rady Ministrów

z dnia 10 sierpnia 2018 r.

w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynowania i Monitorowania Wdrażania „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018–2020”

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw Koordynowania i Monitorowania Wdrażania „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018–2020”, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół, o którym mowa w ust. 1, jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

§ 2. Do zadań Zespołu należy:

1)     zatwierdzanie planów realizacji zadań i działań sporządzanych przez koordynatorów;

2)     monitorowanie stanu zaawansowania realizacji „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018–2020”, zwanego dalej „Programem”;

3)     podejmowanie decyzji w sprawie wydatkowania środków pochodzących ze wsparcia finansowego uzyskiwanego w ramach funduszy unijnych lub innych programów finansowanych ze środków publicznych na realizację Programu;

4)     przyjmowanie sprawozdań z realizacji Programu.

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1)     przewodniczący Zespołu – Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

2)     zastępca przewodniczącego Zespołu – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji lub wskazany przez niego sekretarz stanu lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji;

3)     pozostali członkowie Zespołu:

a)     Minister Cyfryzacji,

b)     Minister Edukacji Narodowej,

c)     Minister Energii,

d)     Minister Finansów,

e)     Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,

f)     Minister Infrastruktury,

g)     Minister Inwestycji i Rozwoju,

h)     Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

i)     Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

j)     Minister Obrony Narodowej,

k)     Minister Przedsiębiorczości i Technologii,

l)     Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

m)   Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

n)     Minister Sportu i Turystyki,

o)     Minister Sprawiedliwości,

p)     Minister Spraw Zagranicznych,

q)     Minister Środowiska,

r)     Minister Zdrowia,

s)     Minister – Członek Rady Ministrów, Koordynator Służb Specjalnych,

t)     Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

u)     Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

v)     Prezes Urzędu Zamówień Publicznych,

w)    Szef Służby Cywilnej

– lub wskazani przez tych członków upoważnieni przedstawiciele w randze, odpowiednio, sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, albo wiceprezesa, albo zastępcy szefa, albo osoby zastępującej szefa;

4)     sekretarz – wyznaczony przez przewodniczącego Zespołu przedstawiciel Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

2. Przewodniczący Zespołu może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, zapraszać do uczestnictwa w pracach Zespołu, z głosem doradczym, przedstawicieli organów administracji rządowej i podmiotów innych niż wymienione w ust. 1 pkt 3.

§ 4. 1. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu nie rzadziej niż raz na pół roku oraz w każdym przypadku na umotywowany wniosek członka Zespołu.

2. Posiedzeniami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu, zastępca przewodniczącego Zespołu albo wyznaczony przez przewodniczącego Zespołu członek Zespołu.

3. Przewodniczący Zespołu może powierzyć członkom Zespołu wykonanie określonych czynności służących realizacji zadań Zespołu.

§ 5. 1. Zespół podejmuje uchwały w sprawach wymagających rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Zespołu.

2. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin uchwalony przez Zespół na jego pierwszym posiedzeniu.

§ 6. Przewodniczący Zespołu przedstawia Radzie Ministrów, za pośrednictwem Ministra – Członka Rady Ministrów, Koordynatora Służb Specjalnych, sprawozdanie:

1)     roczne z realizacji zadań Zespołu – do dnia 1 marca każdego roku kalendarzowego za rok poprzedni;

2)     końcowe z realizacji Programu – do dnia 15 kwietnia 2021 r.

§ 7. Organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne, w zakresie określonym w § 2, współdziałają z Zespołem oraz udzielają mu wsparcia przy realizacji jego zadań.

§ 8. 1. Wydatki wynikające z realizacji Programu są pokrywane ze środków ustalonych dla danego dysponenta.

2. Obsługę administracyjno-kancelaryjną Zespołu zapewnia Centralne Biuro Antykorupcyjne.

§ 9. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 10. Zespół tworzy się na okres wykonywania zadań, o których mowa w § 2.

§ 11. Pierwsze posiedzenie Zespołu odbędzie się w ciągu 14 dni od dnia powołania Zespołu.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

Mateusz Morawiecki

Metadane

Data publikacji : 14.08.2018
Data modyfikacji : 20.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes Rady Ministrów
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Beata Żmijewska

Opcje strony

do góry