Organy pomocnicze Rady Ministrów

Międzyresortowy Zespół do spraw prawno-międzynarodowych aspektów polityki inwestycyjnej Rzeczypospolitej Polskiej

ZARZĄDZENIE NR 93

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 14 lipca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw prawno‑międzynarodowych aspektów polityki inwestycyjnej Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw prawno-międzynarodowych aspektów polityki inwestycyjnej Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2019 r. poz. 768) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Zespołu wchodzą:

1)     przewodniczący – Minister Rozwoju albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju;

2)     wiceprzewodniczący – Minister Sprawiedliwości albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości;

3)     pozostali członkowie:

a)     Minister Aktywów Państwowych albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych,

b)     Minister Cyfryzacji albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji,

c)     Minister Finansów albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów,

d)     Minister Funduszy i Polityki Regionalnej albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej,

e)     Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,

f)     Minister Infrastruktury albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury,

g)     Minister Klimatu albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu,

h)     Minister Obrony Narodowej albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,

i)      Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

j)      Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

k)     Minister Spraw Zagranicznych albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,

l)      Minister Środowiska albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska,

m)    Minister do spraw Unii Europejskiej,

n)     Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej albo wskazany przez niego wiceprezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,

o)     Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej,

p)     Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;

4)     sekretarz – pracownik Ministerstwa Rozwoju wyznaczony przez przewodniczącego.”;

2)     w § 10 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową Zespołu zapewnia Ministerstwo Rozwoju.

2. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części 20, której dysponentem jest Minister Rozwoju, z zastrzeżeniem § 4 ust. 5.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

MATEUSZ MORAWIECKI

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

______________________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE nr 76

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 19 maja 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw prawno‑międzynarodowych aspektów polityki inwestycyjnej Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw prawno-międzynarodowych aspektów polityki inwestycyjnej Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 21) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Zespołu wchodzą:

1)     przewodniczący – Minister Przedsiębiorczości i Technologii albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii;

2)     wiceprzewodniczący – Minister Sprawiedliwości albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości;

3)     pozostali członkowie:

a)     Minister Cyfryzacji albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji,

b)     Minister Energii albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii,

c)     Minister Finansów albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów,

d)     Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,

e)     Minister Infrastruktury albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury,

f)     Minister Inwestycji i Rozwoju albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju,

g)     Minister Obrony Narodowej albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,

h)     Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

i)     Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

j)     Minister Spraw Zagranicznych albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,

k)     Minister Środowiska albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska,

l)     Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej albo wskazany przez niego wiceprezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;

4)     sekretarz – pracownik Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wyznaczony przez przewodniczącego.”;

2)     w § 4 w ust. 5 uchyla się zdanie drugie;

3)     w § 10 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową Zespołu zapewnia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

2. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części 20, której dysponentem jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii, z zastrzeżeniem § 4 ust. 5.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

Mateusz Morawiecki

______________________________________________________

ZARZĄDZENIE nr 1

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 5 stycznia 2017 r.

w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw prawno-międzynarodowych aspektów polityki inwestycyjnej Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw prawno-międzynarodowych aspektów polityki inwestycyjnej Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

§ 2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1)     przegląd oraz analiza obowiązujących Rzeczpospolitą Polską międzynarodowych umów o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji z innymi państwami, pod kątem ich zgodności z prawem Unii Europejskiej oraz z interesami gospodarczymi Rzeczypospolitej Polskiej i polskich inwestorów;

2)     zidentyfikowanie państw, z którymi uzasadnione jest zawarcie przez Rzeczpospolitą Polską międzynarodowych umów o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji;

3)     wypracowanie modelowych postanowień, które powinny być zawarte w umowach, o których mowa w pkt 2;

4)     przegląd oraz analiza zasad ochrony inwestycji i mechanizmu rozwiązywania sporów w tym obszarze w projektowanych umowach unijnych;

5)     analiza kwestii związanych z rozwiązywaniem przez Rzeczpospolitą Polską międzynarodowych umów o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji zawartych z państwami członkowskimi Unii Europejskiej;

6)     analiza dotycząca sporów wszczętych przez inwestorów przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, pozostających w kompetencji członków Zespołu;

7)     opracowywanie rekomendacji dla Rady Ministrów w sprawach określonych w pkt 1–6.

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1)     przewodniczący – Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Rozwoju i Finansów albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju;

2)     wiceprzewodniczący – Minister Sprawiedliwości albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości;

3)     pozostali członkowie:

a)     Minister Spraw Zagranicznych albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,

b)     Minister Cyfryzacji albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji,

c)     Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,

d)     Minister Energii albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii,

e)     wskazany przez Ministra Rozwoju i Finansów sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów,

f)     Minister Infrastruktury i Budownictwa albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa,

g)     Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

h)     Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

i)      Minister Środowiska albo wskazany przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska,

j)      Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej albo wskazany przez niego wiceprezes Prokuratorii  Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;

4)     sekretarz – pracownik Ministerstwa Rozwoju wyznaczony przez przewodniczącego.

2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.

3. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu.

4. W posiedzeniach Zespołu mogą brać udział, bez prawa głosu, pracownicy urzędów obsługujących członków Zespołu.

§ 4. 1. Przewodniczący:

1)     zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, określając równocześnie porządek obrad Zespołu;

2)     przewodniczy posiedzeniom;

3)     ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu zgodnie z wnioskami zgłaszanymi przez członków Zespołu. W przypadku złożenia przez członka Zespołu wniosku, o którym mowa w pkt 1, przewodniczący zwołuje posiedzenie Zespołu w terminie 14 dni od wpłynięcia wniosku.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego obradom Zespołu przewodniczy wiceprzewodniczący.

3. Przewodniczący może powierzyć pozostałym członkom Zespołu wykonywanie określonych obowiązków służących realizacji zadań Zespołu.

4. Przewodniczący może zlecać, z własnej inicjatywy lub na umotywowany wniosek członków Zespołu, opracowanie ekspertyz istotnych dla realizacji zadań Zespołu.

5. Koszty opracowania ekspertyz, o których mowa w ust. 4, są ponoszone ze środków budżetu państwa pozostających w dyspozycji organu, którego przedstawiciel zgłosił wniosek o opracowanie ekspertyzy. W przypadku zlecenia opracowania ekspertyzy z własnej inicjatywy przez przewodniczącego, koszty opracowania tej ekspertyzy są ponoszone ze środków budżetu państwa z części 20, pozostających w dyspozycji Ministra Rozwoju i Finansów.

6. Przewodniczący może, między posiedzeniami Zespołu, zasięgać opinii członków Zespołu w sprawach wymagających pilnego rozstrzygnięcia w ramach realizacji zadań określonych w § 2.

§ 5. 1. W ramach Zespołu przewodniczący tworzy, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, zespoły zadaniowe w celu realizacji określonych zadań.

2. Zespół zadaniowy może być w szczególności utworzony w celu przedstawienia opinii na etapie przedarbitrażowego (polubownego) rozstrzygania sporu inwestor – państwo przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6. 1. W sprawach wymagających rozstrzygnięcia Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

2. Przewodniczący może, na wniosek członka Zespołu albo z inicjatywy własnej, zarządzić rozpatrzenie sprawy będącej przedmiotem zadań Zespołu w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Do rozpatrywania spraw w trybie obiegowym przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 7. 1. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Zespołu w miarę potrzeby.

2. Protokoły z posiedzeń oraz sprawozdania z działalności Zespołu sporządza sekretarz. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz. Końcowe sprawozdanie z działalności Zespołu podpisuje przewodniczący oraz sekretarz.

§ 8. Organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, na wniosek przewodniczącego, udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu jego zadań.

§ 9. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin przyjęty przez Zespół na pierwszym posiedzeniu.

§ 10. 1. Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową Zespołu zapewnia Ministerstwo Rozwoju.

2. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części 20, której dysponentem jest Minister Rozwoju i Finansów, z zastrzeżeniem § 4 ust. 5.

3. Udział w pracach Zespołu oraz zespołów zadaniowych jest nieodpłatny.

§ 11. Zespół tworzy się na okres realizacji zadań, o których mowa w § 2.

§ 12. 1. Przewodniczący przedstawia Radzie Ministrów sprawozdanie roczne z działalności Zespołu w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za który jest ono składane.

2. Końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu przewodniczący przedstawi Radzie Ministrów w terminie 30 dni po zakończeniu prac Zespołu.

§ 13. 1. Sprawozdania, o których mowa w § 12, powinny zawierać w szczególności:

1)     dane identyfikacyjne (osoba sporządzająca i zatwierdzająca dokument, podstawa prawna utworzenia Zespołu, okres objęty sprawozdaniem);

2)     określenie postępów w pracach Zespołu w odniesieniu do nałożonych zadań;

3)     wnioski płynące z prac Zespołu;

4)     informacje o zagrożeniach realizacji celów przez Zespół;

5)     określenie liczby i dat posiedzeń w okresie sprawozdawczym;

6)     informacje dotyczące celowości dalszego istnienia Zespołu;

7)     inne niezbędne informacje o funkcjonowaniu Zespołu.

2. Do sprawozdań, o których mowa w § 12, należy dołączać kopie podjętych uchwał lub innych istotnych dokumentów.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

Beata Szydło

Metadane

Data publikacji : 05.01.2017
Data modyfikacji : 20.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes Rady Ministrów
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Beata Żmijewska

Opcje strony

do góry