Organy pomocnicze Rady Ministrów

Zespół do spraw Programowania Prac Rządu

                                           ZARZĄDZENIE Nr 16 PREZESA RADY MINISTRÓW

                                                               z dnia 10 lutego lutego 2016 r.

w sprawie Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Zespół do spraw Programowania Prac Rządu, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów o charakterze opiniodawczo--doradczym.

§ 2. Do zadań Zespołu należy:

1)     analiza i ocena wniosków zgłaszanych do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów albo wykazu prac Rady Ministrów dotyczącego innych projektów dokumentów rządowych;

2)     określenie terminu planowanego przyjęcia przez Radę Ministrów projektu dokumentu rządowego objętego wykazem prac legislacyjnych Rady Ministrów albo wykazem prac Rady Ministrów dotyczącym innych projektów dokumentów rządowych;

3)     monitorowanie przebiegu prac nad projektami wpisanymi do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów albo wykazu prac Rady Ministrów dotyczącego innych projektów dokumentów rządowych;

4)     opracowywanie rekomendacji dla ministrów, dotyczących wykazów prac legislacyjnych ministrów;

5)     okresowa ocena projektów aktów normatywnych lub projektów innych dokumentów rządowych, zawartych w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, w wykazie prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów, w wykazie prac legislacyjnych ministrów albo w wykazie prac Rady Ministrów dotyczącym innych projektów dokumentów rządowych.

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1)     Przewodniczący – Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów;

2)     Wiceprzewodniczący – wyznaczony przez Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów sekretarz lub podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

3)     po jednym członku, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, wyznaczonym przez:

a)     ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

b)     ministra właściwego do spraw gospodarki,

c)     ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

d)     ministra właściwego do spraw nauki,

e)     ministra właściwego do spraw zagranicznych.

2. Przewodniczący Zespołu:

1)     zwołuje posiedzenia Zespołu i im przewodniczy;

2)     wyznacza osobę prowadzącą posiedzenia Zespołu, w przypadku swojej nieobecności;

3)     wyznacza sekretarza Zespołu spośród pracowników zatrudnionych w komórce organizacyjnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów właściwej w sprawach oceny skutków regulacji.

3. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.

4. Przewodniczący Zespołu może podjąć decyzję dotyczącą wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów albo wykazu prac Rady Ministrów dotyczącego innych projektów dokumentów rządowych, w sprawach wniosków wymagających niezwłocznego rozstrzygnięcia.

§ 4. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu z głosem doradczym osoby niebędące członkami Zespołu.

§ 5. Przewodniczący Zespołu albo działający z jego upoważnienia sekretarz Zespołu może, na wniosek właściwego organu wnioskującego albo z inicjatywy własnej, zarządzić rozpatrzenie wniosku w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy).

§ 6. Zespół może uchwalić regulamin określający tryb jego pracy.

§ 7. Organy administracji rządowej współpracują z Zespołem i udzielają mu pomocy w realizacji jego zadań, w tym udostępniają informacje i dokumenty dotyczące spraw związanych z zakresem działania Zespołu.

§ 8. Obsługę Zespołu zapewnia komórka organizacyjna Kancelarii Prezesa Rady Ministrów właściwa w sprawach oceny skutków regulacji.

§ 9. 1. Znosi się Zespół do spraw Programowania Prac Rządu utworzony zarządzeniem nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu.1)

2. Traci moc zarządzenie nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu.2)

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezes Rady Ministrów

Beata Szydło

 

 

 

 
1)      Niniejsze zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem nr 27 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2009 r., zarządzeniem nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2009 r., zarządzeniem nr 22 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2010 r., zarządzeniem nr 92 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2010 r., zarządzeniem nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2011 r., zarządzeniem nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2011 r., zarządzeniem nr 91 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2011 r., zarządzeniem nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2012 r., zarządzeniem nr 26 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2013 r., zarządzeniem nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2014 r. oraz zarządzeniem nr 24 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2014 r.

2)      Niniejsze zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami, o których mowa w odnośniku 1.

Data publikacji : 11.02.2016

Rejestr zmian
Autor : Prezes Rady Ministrów
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 3605