Organy pomocnicze Rady Ministrów

Międzyresortowy Zespół do spraw Innowacyjności

ZARZĄDZENIE NR 9

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 stycznia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Innowacyjności

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Innowacyjności (M.P. poz. 64) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Zespołu wchodzą:

1)     przewodniczący – sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii;

2)     członkowie:

a)     po jednym przedstawicielu w randze sekretarza lub podsekretarza stanu wyznaczonym przez:

–     Ministra Cyfryzacji,

–     Ministra Edukacji Narodowej,

–     Ministra Energii,

–     Ministra Finansów,

–     Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,

–     Ministra Infrastruktury,

–     Ministra Inwestycji i Rozwoju,

–     Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

–     Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

–     Ministra Obrony Narodowej,

–     Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

–     Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

–     Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

–     Ministra Spraw Zagranicznych,

–     Ministra Środowiska,

–        Ministra Zdrowia,

b)     sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

3)     sekretarz – pracownik Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wyznaczony przez przewodniczącego Zespołu.”;

2)     § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Obsługę prac Zespołu zapewnia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

MATEUSZ MORAWIECKI

______________________________________________


ZARZĄDZENIE Nr 5

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 18 stycznia 2016 r.

w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Innowacyjności

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw Innowacyjności, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

§ 2. 1. Do zadań Zespołu należy opracowywanie propozycji mających na celu zwiększenie innowacyjności polskiej nauki i gospodarki, w szczególności w zakresie:

1)     skutecznych zachęt dla przedsiębiorców przeznaczających środki na działania proinnowacyjne;

2)     koncentracji polityki proinnowacyjnej na obszarach o największej spodziewanej efektywności;

3)     usuwania barier rozwojowych, w szczególności w obszarze działalności gospodarczej.

2. Przy wykonywaniu zadań, o których mowa w ust. 1, Zespół współdziała z Radą do spraw Innowacyjności, funkcjonującą na podstawie odrębnych przepisów.

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1)     przewodniczący – Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju;

2)     członkowie:

a)     Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

b)     Szymon Ruman, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji,

c)     Leszek Skiba, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,

d)     Tomasz Szatkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,

e)     Marek Zagórski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa,

f)     Mariusz Orion Jędrysek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska,

g)     sekretarz stanu lub podsekretarz stanu wyznaczony przez Ministra Zdrowia,

h)     sekretarz stanu lub podsekretarz stanu wyznaczony przez Ministra Edukacji Narodowej;

3)     sekretarz – pracownik Ministerstwa Rozwoju wyznaczony przez przewodniczącego.

2. Przewodniczący może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, zapraszać do uczestnictwa w pracach Zespołu z głosem doradczym przedstawicieli administracji rządowej i innych podmiotów.

§ 4. 1. Przewodniczący:

1)     zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;

2)     przewodniczy posiedzeniom;

3)     ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu.

2. Przewodniczący może wyznaczyć członka Zespołu do zwoływania posiedzeń i przewodniczenia obradom Zespołu w przypadku nieobecności przewodniczącego.

3. Przewodniczący może powierzyć pozostałym członkom Zespołu wykonywanie określonych obowiązków służących realizacji zadań Zespołu.

§ 5. W sprawach wymagających rozstrzygnięcia Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zespołu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 6. Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza sekretarz. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz.

§ 7. Organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne są zobowiązane do współdziałania z Zespołem oraz udzielania mu pomocy przy realizacji zadań.

§ 8. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 9. Obsługę prac Zespołu zapewnia Ministerstwo Rozwoju.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Beata Szydło

Data publikacji : 18.01.2016

Data modyfikacji : 01.02.2019
Rejestr zmian
Autor : Prezes Rady Ministrów
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 2809