Organy pomocnicze Rady Ministrów

Międzyresortowy Zespół - polska część Komitetu Strategii Współpracy Polsko-Rosyjskiej

 ZARZĄDZENIE Nr 9

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 6 lutego 2013 r.    

zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu – polskiej części Komitetu Strategii Współpracy Polsko-Rosyjskiej

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu – polskiej części Komitetu Strategii Współpracy Polsko- -Rosyjskiej, zmienionym zarządzeniami Prezesa Rady Ministrów nr 98 z dnia 2 sierpnia 2002 r., nr 18 z dnia 27 marca 2003 r., nr 36 z dnia 14 maja 2003 r., nr 52 z dnia 9 lipca 2003 r., nr 60 z dnia 23 lipca 2003 r., nr 110 z dnia 31 października 2003 r., nr 47 z dnia 30 kwietnia 2004 r., nr 55 z dnia 9 czerwca 2004 r., nr 2 z dnia 7 stycznia 2005 r., nr 90 z dnia 5 października 2005 r. oraz nr 75 z dnia 26 października 2010 r., w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Komitetu wchodzą:

1)     przewodniczący – Radosław Sikorski – Minister Spraw Zagranicznych;

2)     wiceprzewodnicząca – Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;

3)     członkowie:

a)     Wojciech Paweł Duda – Główny Doradca Prezesa Rady Ministrów,

b)     Maciej Jankowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,

c)     Monika Smoleń – podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

d)     Katarzyna Sobierajska – podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki,

e)     Zofia Szalczyk – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

f)     Jacek Dominik – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów,

g)     Piotr Woźniak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska,

h)     Daria Lipińska-Nałęcz – podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

i)      Piotr Stachańczyk – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych,

j)      Andrzej Dycha – podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki,

k)     Wojciech Węgrzyn – podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości,

l)      Rafał Baniak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa,

m)    Robert Kupiecki – podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,

n)     Maciej Jakubowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Donald Tusk

 

_________________________________________________

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 75
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 26 października 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu - polskiej części Komitetu Strategii Współpracy Polsko-Rosyjskiej


Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu - polskiej części Komitetu Strategii Współpracy Polsko-Rosyjskiej, zmienionym zarządzeniami Prezesa Rady Ministrów nr 98 z dnia 2 sierpnia 2002 r., nr 18 z dnia 27 marca 2003 r., nr 36 z dnia 14 maja 2003 r., nr 52 z dnia 9 lipca 2003 r., nr 60 z dnia 23 lipca 2003 r., nr 110 z dnia 31 października 2003 r., nr 47 z dnia 30 kwietnia 2004 r., nr 55 z dnia 9 czerwca 2004 r., nr 2 z dnia 7 stycznia 2005 r. oraz nr 90 z dnia 5 października 2005 r., w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Komitetu wchodzą:
1) przewodniczący - Radosław Sikorski - Minister Spraw Zagranicznych;
2) wiceprzewodniczący - Henryk Litwin - podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;
3) członkowie:
a) Wojciech Paweł Duda - główny doradca Prezesa Rady Ministrów,
b) Jaromir Sokołowski - podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
c) Maciej Jankowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury,
d) Monika Smoleń - podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
e) Katarzyna Sobierajska - podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki,
f) Marian Zalewski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
g) Jacek Dominik - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów,
h) Bernard Błaszczyk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska,
i) Witold Jurek - podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
j) Piotr Stachańczyk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,
k) Marcin Korolec - podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki,
l) Igor Dzialuk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości,
m) Mikołaj Budzanowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa,
n) Zbigniew Włosowicz - podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,
o) Mirosław Sielatycki - podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES RADY MINISTRÓW

Donald Tusk

__________________________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.
 

 

_____________________________________ 

ZARZĄDZENIE Nr 90
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 października 2005 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu - polskiej części Komitetu Strategii Współpracy Polsko-Rosyjskiej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu - polskiej części Komitetu Strategii Współpracy Polsko-Rosyjskiej, zmienionym zarządzeniami Prezesa Rady Ministrów nr 98 z dnia 2 sierpnia 2002 r, nr 18 z dnia 27 marca 2003 r., nr 36 z dnia 14 maja 2003 r., nr 52 z dnia 9 lipca 2003 r., nr 60 z dnia 23 lipca 2003 r, nr 110 z dnia 31 października 2003 r, nr 47 z dnia 30 kwietnia 2004 r., nr 55 z dnia 9 czerwca 2004 r. oraz nr 2 z dnia 7 stycznia 2005 r., w § 3 w ust. 1 w pkt 3 lit. h otrzymuje brzmienie:

,,h) Leszek Ciećwierz - podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

_________________________________________________

ZARZĄDZENIE Nr 2
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 stycznia 2005 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu -  polskiej części Komitetu Strategii Współpracy Polsko-Rosyjskiej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu - polskiej części Komitetu Strategii Współpracy Polsko-Rosyjskiej, zmienionym zarządzeniami Prezesa Rady Ministrów nr 98 z dnia 2 sierpnia 2002 r., nr 18 z dnia 27 marca 2003 r., nr 36 z dnia 14 maja 2003 r., nr 52 z dnia 9 lipca 2003 r., nr 60 z dnia 23 lipca 2003 r., nr 110 z dnia 31 października 2003 r., nr 47 z dnia 30 kwietnia 2004 r oraz nr 55 z dnia 9 czerwca 2004 r., w § 3 w ust. 1 w pkt 3 lit. k otrzymuje brzmienie:

"k) Henryk Gołębiewski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu,".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

______________________________________________________________

ZARZĄDZENIE Nr 55
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 czerwca 2004 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu - polskiej części Komitetu Strategii Współpracy Polsko-Rosyjskiej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu - polskiej części Komitetu Strategii Współpracy Polsko-Rosyjskiej, zmienionym zarządzeniem nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2002 r., zarządzeniem nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 2003 r., zarządzeniem nr 36 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 maja 2003 r., zarządzeniem nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2003 r., zarządzeniem nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2003 r., zarządzeniem nr 110 Prezesa Rady Ministrów z 31 października 2003 r. oraz zarządzeniem nr 47 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r., w § 3 w ust. 1 w pkt 3 lit. k otrzymuje brzmienie:

"k) Adam Giersz - podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu,".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

______________________________________________________________

ZARZĄDZENIE Nr 47
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 kwietnia 2004 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu - polskiej części Komitetu Strategii Współpracy Polsko-Rosyjskiej  

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu - polskiej części Komitetu Strategii Współpracy Polsko-Rosyjskiej, zmienionym zarządzeniem nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2002 r., zarządzeniem nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 2003 r., zarządzeniem nr 36 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 maja 2003 r., zarządzeniem nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2003 r., zarządzeniem nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2003 r. oraz  zarządzeniem nr 110 Prezesa Rady Ministrów z 31 października 2003 r., w § 3 w ust. 1 w pkt 3 lit. k otrzymuje brzmienie:

"k) Tadeusz Szulc - podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu,".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

______________________________________________________________

ZARZĄDZENIE Nr 110
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 31 października 2003 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu - polskiej części Komitetu Strategii Współpracy Polsko-Rosyjskiej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu - polskiej części Komitetu Strategii Współpracy Polsko-Rosyjskiej, zmienionym zarządzeniem nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2002 r., zarządzeniem nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 2003 r., zarządzeniem nr 36 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 maja 2003 r., zarządzeniem nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2003 r. i zarządzeniem nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2003 r., w § 3 w ust. 1 w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) Ignacy Bochenek - podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa,".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

______________________________________________________________

ZARZĄDZENIE Nr 60
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 23 lipca 2003 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu - polskiej części Komitetu Strategii Współpracy Polsko-Rosyjskiej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu - polskiej części Komitetu Strategii Współpracy Polsko-Rosyjskiej, zmienionym zarządzeniem nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2002 r., zarządzeniem nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 2003 r., zarządzeniem nr 36 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 maja 2003 r. i zarządzeniem nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2003 r., w § 3 w ust. 1 w pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) Wiesław Ciesielski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

______________________________________________________________

ZARZĄDZENIE Nr 52
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 lipca 2003 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu - polskiej części Komitetu Strategii Współpracy Polsko-Rosyjskiej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu - polskiej części Komitetu Strategii Współpracy Polsko-Rosyjskiej, zmienionym zarządzeniem nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2002 r., zarządzeniem nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 2003 r. i zarządzeniem nr 36 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 maja 2003 r., w § 3 w ust. 1 w pkt 3 lit. k otrzymuje brzmienie:

"k) Ewa Freyberg - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu,".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

______________________________________________________________

ZARZĄDZENIE Nr 36
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 14 maja 2003 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu - polskiej części Komitetu Strategii Współpracy Polsko-Rosyjskiej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu - polskiej części Komitetu Strategii Współpracy Polsko-Rosyjskiej, zmienionym zarządzeniem nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2002 r. i zarządzeniem nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 2003 r., w § 3 w ust. 1 w pkt 3 lit. h otrzymuje brzmienie:

"h) Paweł Dakowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

______________________________________________________________

ZARZĄDZENIE Nr 18
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 27 marca 2003 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu - polskiej części Komitetu Strategii Współpracy Polsko-Rosyjskiej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu - polskiej części Komitetu Strategii Współpracy Polsko-Rosyjskiej w § 3 w ust. 1 w pkt 3 lit. h otrzymuje brzmienie:

"h) Jerzy Mazurek - podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

______________________________________________________________

ZARZĄDZENIE Nr 98
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 2 sierpnia 2002 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu - polskiej części Komitetu Strategii Współpracy Polsko-Rosyjskiej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu - polskiej części Komitetu Strategii Współpracy Polsko-Rosyjskiej w § 3 w ust. 1 w pkt 3 lit. d) otrzymuje brzmienie:

"d) Marek Ociepka - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 ___________________________________________________________

ZARZĄDZENIE Nr 63
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 czerwca 2002 r.


w sprawie Międzyresortowego Zespołu - polskiej części Komitetu Strategii Współpracy Polsko-Rosyjskiej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół - polską część Komitetu Strategii Współpracy Polsko-Rosyjskiej, zwany dalej "Komitetem". Komitet jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

§ 2. Do zadań Komitetu należy:

1) opracowanie propozycji działań organów administracji rządowej, które zapewnią prawidłową realizację zadań ministerstw oraz urzędów administracji rządowej, dotyczących strategicznych spraw w zakresie współpracy między Rzeczpospolitą Polską a Federacją Rosyjską,

2) przygotowywanie regularnych spotkań Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej z Przewodniczącym Rady Ministrów Federacji Rosyjskiej,

3) opracowywanie propozycji decyzji, które mają być podjęte przez Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej i Przewodniczącego Rady Ministrów Federacji Rosyjskiej.

§ 3. 1. W skład Komitetu wchodzą:

1) przewodniczący - Włodzimierz Cimoszewicz - Minister Spraw Zagranicznych,
2) wiceprzewodniczący - Andrzej Załucki - podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
3) członkowie:
a) Mieczysław Muszyński - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury,
b) Sylweriusz Królak - podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości,
c) Małgorzata Ostrowska - sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa,
d) Jacek Bartkiewicz - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów,
e) Jerzy Plewa - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
f) Andrzej Towpik - podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,
g) Rafał Skąpski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury,
h) Zenon Kosiniak-Kamysz - podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,
i) Maciej Leśny - podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki,
j) Czesław Śleziak - sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska,
k) Tadeusz Sławecki - podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu,
l) Tadeusz Iwiński - sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2. W pracach Komitetu może uczestniczyć, na prawach członka, przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Komisji przedstawicieli innych organów administracji rządowej oraz ekspertów.

§ 4. 1. Przewodniczący może powoływać zespoły robocze do określonych spraw.

2. Przewodniczący może powierzać poszczególnym członkom Komitetu, jak również zlecać jednostkom rządowym i pozarządowym, opracowanie ekspertyz niezbędnych do realizacji zadań Komitetu.

3. Organy administracji rządowej są zobowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Komitetowi w realizacji jego zadań, w szczególności przez udostępnianie mu niezbędnych informacji.

§ 5. 1. Posiedzenia Komitetu zwołuje przewodniczący z inicjatywy własnej lub na wniosek połowy liczby członków Komitetu. Szczegółowy tryb pracy Komitetu określa regulamin uchwalony przez Komitet.

§ 6. Przewodniczący składa Radzie Ministrów okresowe sprawozdania z działalności Komitetu co najmniej raz w roku.

§ 7. Obsługę Komitetu zapewnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane

Data publikacji : 05.10.2005
Data modyfikacji : 20.03.2013
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes Rady Ministrów
Osoba udostępniająca informację:
root Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Beata Żmijewska

Opcje strony

do góry