Organy pomocnicze Prezesa Rady Ministrów

Rada Mieszkalnictwa

Zarządzenie NR 56

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia w 24 czerwca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Rady Mieszkalnictwa

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie Rady Mieszkalnictwa (M.P. poz. 129 i 1282) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Rady wchodzą:

1)     przewodniczący Rady – minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;

2)     pozostali członkowie Rady:

a)     minister właściwy do spraw aktywów państwowych,

b)     minister właściwy do spraw budżetu,

c)     minister właściwy do spraw finansów publicznych,

d)     minister właściwy do spraw instytucji finansowych,

e)     minister właściwy do spraw klimatu,

f)     minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

g)     minister właściwy do spraw pracy,

h)     minister właściwy do spraw rodziny,

i)     minister właściwy do spraw rolnictwa,

j)     minister właściwy do spraw środowiska,

k)     minister właściwy do spraw transportu,

l)     minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego,

m)   przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów w randze sekretarza stanu,

n)     przedstawiciel ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu odpowiedzialnego za sprawy mieszkalnictwa,

o)     Prezes Rządowego Centrum Legislacji,

p)     Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości,

q)     Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego,

r)     Prezes Zarządu PFR Nieruchomości S.A.;

3)     sekretarz Rady – osoba zatrudniona w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wyznaczona przez przewodniczącego Rady.”;

2)     w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki związane z działalnością Rady, a także powołanych grup roboczych i zespołów doradczych, są pokrywane z budżetu państwa z części 18 – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, której dysponentem jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.”;

3)     § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Obsługę organizacyjną oraz kancelaryjno-biurową prac Rady zapewnia komórka organizacyjna właściwa do spraw mieszkalnictwa w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

MATEUSZ MORAWIECKI

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

_____________________________________________________

Zarządzenie NR 251

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 27 grudnia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Rady Mieszkalnictwa

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie Rady Mieszkalnictwa (M.P. poz. 129) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Rady wchodzą:

1)     przewodniczący Rady – Prezes Rady Ministrów;

2)     pozostali członkowie Rady:

a)     Minister Finansów,

b)     Minister Inwestycji i Rozwoju,

c)     Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

d)     Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

e)     Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

f)     Minister Środowiska,

g)     Prezes Rządowego Centrum Legislacji,

h)     Prezes PFR Nieruchomości S.A.;

3)     sekretarz Rady – osoba zatrudniona w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju wyznaczona przez przewodniczącego Rady.”;

2)     w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki związane z działalnością Rady, a także powołanych grup roboczych i zespołów doradczych, są pokrywane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.”;

3)     § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Obsługę organizacyjną oraz kancelaryjno-biurową prac Rady zapewnia Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Mateusz Morawiecki

_____________________________________________

 

Zarządzenie Nr 11

Prezesa Rady Ministrów

z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie Rady Mieszkalnictwa

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Radę Mieszkalnictwa, zwaną dalej „Radą”.

2. Rada jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.

§ 2. 1. Zadaniem Rady jest koordynowanie działań służących realizacji polityki mieszkaniowej Rady Ministrów, mających na celu w szczególności:

1)     przyspieszenie procedur administracyjnych związanych z realizacją inwestycji mieszkaniowych;

2)     zwiększenie podaży gruntów pod inwestycje mieszkaniowe, a w rezultacie zwiększenie podaży mieszkań;

3)     obniżenie kosztów inwestycji mieszkaniowych, a w rezultacie obniżenie cen mieszkań;

4)     optymalizację mechanizmów wsparcia mieszkalnictwa w taki sposób, aby pomoc państwa docierała do najbardziej potrzebujących.

2. Do zadań Rady należy w szczególności:

1)     opracowywanie mechanizmów współpracy organów administracji rządowej i jednostek organizacyjnych im podległych lub przez nie nadzorowanych oraz innych właściwych podmiotów w zakresie, o którym mowa w ust. 1;

2)     inicjowanie i koordynowanie prac analitycznych, koncepcyjnych i wdrożeniowych, związanych z realizacją polityki mieszkaniowej Rady Ministrów, oraz monitorowanie przebiegu realizacji tych prac;

3)     opracowywanie rekomendacji innych działań służących realizacji polityki mieszkaniowej Rady Ministrów, w tym dotyczących niezbędnych zmian legislacyjnych;

4)     monitorowanie przebiegu działań służących realizacji polityki mieszkaniowej Rady Ministrów;

5)     wykonywanie innych zadań powierzonych przez Prezesa Rady Ministrów.

§ 3. 1. W skład Rady wchodzą:

1)     przewodniczący Rady – Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów;

2)     pozostali członkowie Rady:

a)     Teresa Czerwińska, Minister Finansów,

b)     Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

c)     Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

d)     Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska,

e)     Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju,

f)     Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

g)     Jolanta Rusiniak, Prezes Rządowego Centrum Legislacji,

h)     Mirosław Barszcz, prezes BGK Nieruchomości S.A.;

3)     sekretarz Rady – osoba zatrudniona w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i wyznaczona przez przewodniczącego Rady.

2. Członkowie Rady mogą być zastępowani w pracach Rady przez upoważnionych przedstawicieli.

3. Przewodniczący Rady może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady, zapraszać do udziału w pracach Rady z głosem doradczym inne osoby, w szczególności przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, jeżeli udział tych osób jest uzasadniony zakresem tematycznym prac Rady.

§ 4. 1. Pracami Rady kieruje przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego członek Rady.

2. Przewodniczący Rady w szczególności:

1)     zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady;

2)     prowadzi posiedzenia Rady;

3)     ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Rady z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Rady.

§ 5. 1. Rozstrzygnięcia Rady zapadają w drodze uzgodnienia.

2. W przypadkach, gdy osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, projekt rozstrzygnięcia może być, z inicjatywy przewodniczącego Rady, poddany głosowaniu. Rozstrzygnięcia, w drodze głosowania, zapadają zwykłą większością głosów obecnych osób wchodzących w skład Rady, a w razie równej liczby głosów – rozstrzyga głos przewodniczącego Rady.

3. Członek Rady może zgłosić do protokołu odrębne stanowisko w stosunku do rozstrzygnięcia podjętego na tym posiedzeniu Rady.

4. Sekretarzowi Rady oraz osobom zaproszonym do udziału w pracach Rady, o których mowa w § 3 ust. 3, nie przysługuje prawo udziału w głosowaniu.

§ 6. Protokół z posiedzenia Rady sporządza sekretarz Rady. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz Rady.

§ 7. 1. W celu realizacji zadań Rady przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady może tworzyć grupy robocze lub zespoły doradcze złożone z członków Rady oraz z osób zaproszonych do udziału w pracach Rady.

2. Członkowie Rady mogą wyznaczać do udziału w grupach roboczych i zespołach doradczych pracowników urzędów i instytucji, które reprezentują, lub innych upoważnionych przedstawicieli.

§ 8. Organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, na wniosek przewodniczącego Rady, udzielają Radzie w ramach swoich kompetencji pomocy przy wykonywaniu jej zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

§ 9. 1. Udział w pracach Rady jest nieodpłatny.

2. Wydatki związane z działalnością Rady, a także powołanych grup roboczych i zespołów doradczych, są pokrywane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

§ 10. Obsługę organizacyjną oraz kancelaryjno-biurową prac Rady zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

§ 11. 1. Przewodniczący Rady przedstawi Radzie Ministrów końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Rady w terminie 90 dni od dnia zakończenia prac Rady.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać w szczególności:

1)     informację o zrealizowanych zadaniach;

2)     informacje o zadaniach niezrealizowanych, wraz z uzasadnieniem;

3)     wnioski i rekomendacje wynikające z prac Rady;

4)     podsumowanie prac Rady.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Mateusz Morawiecki

Metadane

Data publikacji : 30.01.2018
Data modyfikacji : 30.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes Rady Ministrów
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Beata Żmijewska

Opcje strony

do góry