Organy pomocnicze Prezesa Rady Ministrów

Rada Mieszkalnictwa

Zarządzenie NR 251

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 27 grudnia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Rady Mieszkalnictwa

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie Rady Mieszkalnictwa (M.P. poz. 129) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Rady wchodzą:

1)     przewodniczący Rady – Prezes Rady Ministrów;

2)     pozostali członkowie Rady:

a)     Minister Finansów,

b)     Minister Inwestycji i Rozwoju,

c)     Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

d)     Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

e)     Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

f)     Minister Środowiska,

g)     Prezes Rządowego Centrum Legislacji,

h)     Prezes PFR Nieruchomości S.A.;

3)     sekretarz Rady – osoba zatrudniona w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju wyznaczona przez przewodniczącego Rady.”;

2)     w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki związane z działalnością Rady, a także powołanych grup roboczych i zespołów doradczych, są pokrywane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.”;

3)     § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Obsługę organizacyjną oraz kancelaryjno-biurową prac Rady zapewnia Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Mateusz Morawiecki

_____________________________________________

 

Zarządzenie Nr 11

Prezesa Rady Ministrów

z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie Rady Mieszkalnictwa

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Radę Mieszkalnictwa, zwaną dalej „Radą”.

2. Rada jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.

§ 2. 1. Zadaniem Rady jest koordynowanie działań służących realizacji polityki mieszkaniowej Rady Ministrów, mających na celu w szczególności:

1)     przyspieszenie procedur administracyjnych związanych z realizacją inwestycji mieszkaniowych;

2)     zwiększenie podaży gruntów pod inwestycje mieszkaniowe, a w rezultacie zwiększenie podaży mieszkań;

3)     obniżenie kosztów inwestycji mieszkaniowych, a w rezultacie obniżenie cen mieszkań;

4)     optymalizację mechanizmów wsparcia mieszkalnictwa w taki sposób, aby pomoc państwa docierała do najbardziej potrzebujących.

2. Do zadań Rady należy w szczególności:

1)     opracowywanie mechanizmów współpracy organów administracji rządowej i jednostek organizacyjnych im podległych lub przez nie nadzorowanych oraz innych właściwych podmiotów w zakresie, o którym mowa w ust. 1;

2)     inicjowanie i koordynowanie prac analitycznych, koncepcyjnych i wdrożeniowych, związanych z realizacją polityki mieszkaniowej Rady Ministrów, oraz monitorowanie przebiegu realizacji tych prac;

3)     opracowywanie rekomendacji innych działań służących realizacji polityki mieszkaniowej Rady Ministrów, w tym dotyczących niezbędnych zmian legislacyjnych;

4)     monitorowanie przebiegu działań służących realizacji polityki mieszkaniowej Rady Ministrów;

5)     wykonywanie innych zadań powierzonych przez Prezesa Rady Ministrów.

§ 3. 1. W skład Rady wchodzą:

1)     przewodniczący Rady – Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów;

2)     pozostali członkowie Rady:

a)     Teresa Czerwińska, Minister Finansów,

b)     Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

c)     Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

d)     Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska,

e)     Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju,

f)     Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

g)     Jolanta Rusiniak, Prezes Rządowego Centrum Legislacji,

h)     Mirosław Barszcz, prezes BGK Nieruchomości S.A.;

3)     sekretarz Rady – osoba zatrudniona w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i wyznaczona przez przewodniczącego Rady.

2. Członkowie Rady mogą być zastępowani w pracach Rady przez upoważnionych przedstawicieli.

3. Przewodniczący Rady może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady, zapraszać do udziału w pracach Rady z głosem doradczym inne osoby, w szczególności przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, jeżeli udział tych osób jest uzasadniony zakresem tematycznym prac Rady.

§ 4. 1. Pracami Rady kieruje przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego członek Rady.

2. Przewodniczący Rady w szczególności:

1)     zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady;

2)     prowadzi posiedzenia Rady;

3)     ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Rady z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Rady.

§ 5. 1. Rozstrzygnięcia Rady zapadają w drodze uzgodnienia.

2. W przypadkach, gdy osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, projekt rozstrzygnięcia może być, z inicjatywy przewodniczącego Rady, poddany głosowaniu. Rozstrzygnięcia, w drodze głosowania, zapadają zwykłą większością głosów obecnych osób wchodzących w skład Rady, a w razie równej liczby głosów – rozstrzyga głos przewodniczącego Rady.

3. Członek Rady może zgłosić do protokołu odrębne stanowisko w stosunku do rozstrzygnięcia podjętego na tym posiedzeniu Rady.

4. Sekretarzowi Rady oraz osobom zaproszonym do udziału w pracach Rady, o których mowa w § 3 ust. 3, nie przysługuje prawo udziału w głosowaniu.

§ 6. Protokół z posiedzenia Rady sporządza sekretarz Rady. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz Rady.

§ 7. 1. W celu realizacji zadań Rady przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady może tworzyć grupy robocze lub zespoły doradcze złożone z członków Rady oraz z osób zaproszonych do udziału w pracach Rady.

2. Członkowie Rady mogą wyznaczać do udziału w grupach roboczych i zespołach doradczych pracowników urzędów i instytucji, które reprezentują, lub innych upoważnionych przedstawicieli.

§ 8. Organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, na wniosek przewodniczącego Rady, udzielają Radzie w ramach swoich kompetencji pomocy przy wykonywaniu jej zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

§ 9. 1. Udział w pracach Rady jest nieodpłatny.

2. Wydatki związane z działalnością Rady, a także powołanych grup roboczych i zespołów doradczych, są pokrywane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

§ 10. Obsługę organizacyjną oraz kancelaryjno-biurową prac Rady zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

§ 11. 1. Przewodniczący Rady przedstawi Radzie Ministrów końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Rady w terminie 90 dni od dnia zakończenia prac Rady.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać w szczególności:

1)     informację o zrealizowanych zadaniach;

2)     informacje o zadaniach niezrealizowanych, wraz z uzasadnieniem;

3)     wnioski i rekomendacje wynikające z prac Rady;

4)     podsumowanie prac Rady.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Mateusz Morawiecki

Metadane

Data publikacji : 30.01.2018
Data modyfikacji : 27.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes Rady Ministrów
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Beata Żmijewska

Opcje strony

do góry