Organy pomocnicze Prezesa Rady Ministrów

Międzyresortowy Zespół do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy

ZARZĄDZENIE nr 53

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia  20 kwietnia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy (M.P. poz. 167) w § 9 wprowadza się następujące zmiany:

1)     w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)    § 3 pkt 3 – siedem miesięcy od upływu terminu określonego w pkt 2.”;

2)     ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zakończenie prac Zespołu nie może jednak nastąpić później niż do dnia 29 czerwca 2018 r.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów

Mateusz Morawiecki

___________________________

Zarządzenie nr 6

Prezesa Rady Ministrów

             z dnia 2 lutego 2017 r.         

w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.

§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1)     przewodniczący – przedstawiciel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

2)     zastępca przewodniczącego – przedstawiciel Ministra Zdrowia;

3)     zastępca przewodniczącego – przedstawiciel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

4)     członkowie – wyznaczeni przez:

a)     Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

b)     Ministra Edukacji Narodowej,

c)     Ministra Obrony Narodowej,

d)     Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

e)     Ministra Rozwoju i Finansów,

f)     Ministra Sprawiedliwości,

g)     Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

h)     Ministra Zdrowia,

i)      Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

j)      Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

5)     sekretarz – wyznaczony przez przewodniczącego.

2. Członkowie Zespołu mogą być zastępowani w jego pracach przez upoważnionych przedstawicieli.

3. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, w szczególności:

1)     przedstawicieli:

a)     Naczelnej Izby Lekarskiej,

b)     Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego,

c)     Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

d)     organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych;

2)     ekspertów.

§ 3. Do zadań Zespołu należy:

1)     dokonanie analizy funkcjonowania systemu orzekania o niepełnosprawności i niezdolności do pracy w kontekście ich spójności i konieczności koordynacji działań lub możliwości ich zintegrowania;

2)     opracowanie projektu założeń do ustawy o orzekaniu o niepełnosprawności i niezdolności do pracy;

3)     opracowanie projektu ustawy o orzekaniu o niepełnosprawności i niezdolności do pracy po przyjęciu założeń przez Zespół;

4)     opiniowanie rozwiązań dotyczących systemu orzekania o niepełnosprawności i niezdolności do pracy wypracowanych w ramach działania 2.6 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

§ 4. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący.

3. Przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego, kieruje pracami Zespołu i określa porządek obrad.

4. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego, a w razie jego nieobecności – głos zastępcy przewodniczącego, kierującego pracami Zespołu.

5. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący albo zastępca przewodniczącego, kierujący pracami Zespołu.

§ 5. 1. W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, może:

1)     powoływać podzespoły doradcze, w skład których mogą wchodzić członkowie Zespołu i osoby, o których mowa w § 2 ust. 3;

2)     w razie konieczności uzasadnionej specyfiką danego problemu – zlecić wykonanie pisemnych opinii lub ekspertyz.

2. Do rozpatrywania spraw niewymagających udziału wszystkich członków Zespołu przewodniczący może powoływać podzespoły problemowe do określonego zadania.

§ 6. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin uchwalony przez Zespół, na wniosek przewodniczącego, zwykłą większością głosów.

§ 7. Organy administracji rządowej oraz podległe im państwowe jednostki organizacyjne, na wniosek przewodniczącego lub upoważnionego przez niego członka Zespołu, udzielają Zespołowi wszechstronnej pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje lub dokumenty.

§ 8. 1. Za udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów przejazdów, dojazdów i noclegów.

2. Wydatki związane z działalnością Zespołu, a także powołanych podzespołów doradczych, są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

3. Finansowanie pisemnych opinii lub ekspertyz, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, jest pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 9. 1. Ustala się następujące terminy zakończenia prac nad poszczególnymi zadaniami Zespołu, z zastrzeżeniem ust. 2, dla zadania, o którym mowa w:

1)     § 3 pkt 1 – cztery miesiące od dnia pierwszego posiedzenia Zespołu;

2)     § 3 pkt 2 – cztery miesiące od upływu terminu określonego w pkt 1;

3)     § 3 pkt 3 – cztery miesiące od upływu terminu określonego w pkt 2.

2. Zakończenie prac Zespołu nie może jednak nastąpić później niż do dnia 31 marca 2018 r.

§ 10. Przewodniczący przedstawia Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kwartalne sprawozdania z realizacji zadań, o których mowa w § 3.

§ 11. Przewodniczący przedstawia Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sprawozdanie końcowe z realizacji zadań, o których mowa w § 3, wraz z odpowiednimi dokumentami, niezwłocznie po zakończeniu prac Zespołu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich zakończenia.

§ 12. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawia Prezesowi Rady Ministrów sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdania, o którym mowa w § 11.

§ 13. Obsługę organizacyjną oraz kancelaryjno-biurową Zespołu zapewnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 14. Pierwsze posiedzenie Zespołu przewodniczący zwołuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów

Beata Szydło

Data publikacji : 03.02.2017

Data modyfikacji : 25.04.2018
Rejestr zmian
Autor : Prezes Rady Ministrów
Osoba publikująca: Agnieszka Kowalska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 5568