Organy pomocnicze Prezesa Rady Ministrów

Zespół do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach

ZARZĄDZENIE NR 1

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 17 stycznia 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 97 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, zmienionym zarządzeniem nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2013 r., zarządzeniem nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2015 r. oraz zarządzeniem nr 50 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)     § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1)     przewodniczący Zespołu, zwany dalej „przewodniczącym” – Pełnomocnik Rady Ministrów do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach;

2)     wiceprzewodniczący Zespołu, zwani dalej „wiceprzewodniczącymi”:

a)     przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,

b)     przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych

– w randze dyrektorów lub zastępców dyrektorów komórek organizacyjnych urzędów obsługujących te organy;

3)     pozostali członkowie – przedstawiciele:

a)     Ministra Obrony Narodowej,

b)     ministra właściwego do spraw gospodarki,

c)     ministra właściwego do spraw informatyzacji,

d)     ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

e)     ministra właściwego do spraw rolnictwa,

f)     ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,

g)     ministra właściwego do spraw środowiska,

h)     ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

i)     Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

– w randze dyrektorów lub zastępców dyrektorów komórek organizacyjnych urzędów obsługujących te organy.

2. Przewodniczący Zespołu powołuje sekretarza Zespołu spośród pracowników urzędu obsługującego Głównego Geodetę Kraju.

3. Przewodniczący może zapraszać inne osoby do udziału w pracach Zespołu.

4. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępuje go wiceprzewodniczący wyznaczony przez przewodniczącego.”;

2)     w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 5 członków Zespołu.”;

3)     § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Sprawozdanie z działalności Zespołu, w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 2, przewodniczący przedstawia w sprawozdaniu Pełnomocnika Rady Ministrów do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.”;

4)     § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia urząd obsługujący Głównego Geodetę Kraju.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezes Rady Ministrów

MATEUSZ MORAWIECKI

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

__________________________________________

ZARZĄDZENIE nr 50

PREZESA rady ministrów

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 97 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, zmienionym zarządzeniem nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2013 r. i zarządzeniem nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2015 r., w § 3:

1)     w ust. 1 w pkt 3 w lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„–   ministra właściwego do spraw administracji publicznej,”;

2)     ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przewodniczący Zespołu, zwany dalej „Przewodniczącym”, powołuje sekretarza Zespołu spośród pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezes Rady Ministrów

Beata Szydło

_____________________________________

 

ZARZĄDZENIE Nr 4

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 21 stycznia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 97 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach,  zmienionym zarządzeniem nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2013 r., w § 3 w ust. 1 w pkt 3 w lit. a dodaje się tiret dziewiąte w brzmieniu:

„– ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES RADY MINISTRÓW

Ewa Kopacz

___________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE Nr 18

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 8 marca 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 97 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1)     przewodniczący – Pełnomocnik Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach;

2)     wiceprzewodniczący:

a)     przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych w randze sekretarza lub podsekretarza stanu,

b)     przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości w randze sekretarza lub podsekretarza stanu,

c)     Główny Geodeta Kraju;

3)     pozostali członkowie:

a)     przedstawiciele, w randze sekretarza lub podsekretarza stanu:

–     ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,

–     ministra właściwego do spraw informatyzacji,

–     Ministra Obrony Narodowej,

–     ministra właściwego do spraw rolnictwa,

–     ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,

–     ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,

–     ministra właściwego do spraw środowiska,

–     ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

b)     Prezes lub Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Przewodniczący Zespołu, zwany dalej „Przewodniczącym”, powołuje sekretarza Zespołu spośród pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

3. Przewodniczący może zapraszać inne osoby do udziału w pracach Zespołu.”;

2)     w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przewodniczący, w celu rozpatrywania spraw niewymagających udziału wszystkich członków Zespołu, może powoływać podzespoły.”;

3)     § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Główny Urząd Geodezji i Kartografii we współpracy z sekretarzem Zespołu.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Donald Tusk

 

__________________________________________________________

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 97
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 grudnia 2009 r.

w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Rządowego Programu
Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Zespół do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, zwany dalej „Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.

§ 2. Do zadań Zespołu należy:
1) inicjowanie działań, mających na celu rozwój i efektywne wdrażanie Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, zwanego dalej „Programem", obejmujących w szczególności dostosowanie do potrzeb tego Programu:
a) przepisów prawnych oraz struktur organizacyjnych,
b) infrastruktury technicznej oraz standardów informatycznych zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach,
c) form współdziałania realizujących Program jednostek organizacyjnych,
d) harmonogramu realizacji poszczególnych zadań określonych w Programie;
2) inicjowanie, w oparciu o środki finansowe Unii Europejskiej, Banku Światowego oraz pochodzące z innych źródeł pozabudżetowych, projektów, mających w szczególności na celu poprawę jakości i wiarygodności informacji o nieruchomościach, gromadzonych
w rejestrach publicznych wchodzących w skład zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, a także poprawę dostępności do tych informacji;
3) dokonywanie okresowej oceny postępu prac w zakresie wdrażania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Pełnomocnik Rządu do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach;
2) wiceprzewodniczący:
a) przedstawiciel Ministra Finansów w randze sekretarza lub podsekretarza stanu,
b) przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości w randze sekretarza lub podsekretarza stanu;
3) pozostali członkowie:
a) przedstawiciele, w randze sekretarza lub podsekretarza stanu:
- ministra właściwego do spraw rolnictwa,
- ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej,
- ministra właściwego do spraw środowiska,
- ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,
- ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,
- Ministra Obrony Narodowej,
b) Prezes lub Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego,
c) Główny Geodeta Kraju - pełniący funkcję sekretarza Zespołu.
2. Przewodniczący Zespołu, zwany dalej „Przewodniczącym", może zapraszać inne osoby do udziału w pracach Zespołu.

§ 4. 1. Zespół działa kolegialnie.
2. Przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 5 członków Zespołu.
3. Regulamin uchwalony przez Zespół, na wniosek przewodniczącego, określa szczegółowy tryb prac tego Zespołu.

§ 5. 1. Przewodniczący może zapraszać ekspertów do udziału w pracach Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu.
2. Przewodniczący Zespołu, w celu rozpatrywania spraw niewymagających udziału wszystkich członków Zespołu, może powoływać podzespoły.

§ 6. Organy administracji rządowej, na wniosek przewodniczącego lub upoważnionego przez niego członka Zespołu, udzielają pomocy przy wykonywaniu jego zadań, a w szczególności przedstawiają niezbędne informacje lub dokumenty.

§ 7. Przewodniczący, co najmniej 2 razy w roku, składa Prezesowi Rady Ministrów sprawozdania z działalności Zespołu, w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 2, w terminach do dnia 31 lipca oraz do dnia 31 stycznia roku następnego.

§ 8. 1. Za udział w posiedzeniach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Ekspertom oraz innym osobom uczestniczącym w posiedzeniach Zespołu przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach dotyczących należności z tytułu krajowych podróży służbowych pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej.
3. Przewodniczący, w razie potrzeby uzyskania specjalistycznych opinii lub ekspertyz w zakresie szerszym niż przewidziane w § 6 lub niemożliwych do opracowania na posiedzeniach Zespołu, może zlecić ich opracowanie powołanemu ekspertowi. Zlecenie jest realizowane za pośrednictwem Głównego Geodety Kraju na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

§ 9. Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

§ 10. Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu na potrzeby, o których mowa w § 8 ust. 2 i 3, są pokrywane z budżetu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

§ 11. Sprawy prowadzone przez Zespół do spraw Realizacji Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, utworzony na podstawie zarządzenia nr 140 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Realizacji Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, przejmuje Zespół, o którym mowa w § 1.

§ 12. Traci moc zarządzenie nr 140 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Realizacji Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.PREZES RADY MINISTRÓW

Donald Tusk

 

____________________________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277.

Metadane

Data publikacji : 11.12.2009
Data modyfikacji : 22.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes Rady Ministrów
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Beata Żmijewska

Opcje strony

do góry