Organy pomocnicze Prezesa Rady Ministrów

Rzecznik prasowy rządu


 

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 8 stycznia 2002 r.

w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej.

(Dz. U. z dnia 18 stycznia 2002 r.)

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 90, poz. 999 oraz z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rzecznicy prasowi w urzędach organów administracji rządowej, zwani dalej "rzecznikami prasowymi", wykonują zadania z zakresu polityki informacyjnej Rządu.

2. Do zadań rzeczników prasowych należy w szczególności:

1)    publiczne prezentowanie działań organów administracji rządowej,

2)   organizowanie kontaktów publicznych organów administracji rządowej, realizowanych z udziałem lub za pośrednictwem środków masowego przekazu.

3.   Do zadań rzeczników prasowych należy również współudział w realizacji obowiązków nałożonych na organy administracji rządowej w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

4.   W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1-3, rzecznicy prasowi mogą żądać informacji od kierowników komórek organizacyjnych urzędu obsługującego organ administracji rządowej, w którym działa rzecznik prasowy, oraz od kierowników jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez dany organ administracji rządowej.

§ 2. 1. Współdziałanie rzeczników prasowych w zakresie administracji rządowej zapewnia Rzecznik Prasowy Rządu.

2. Do zadań Rzecznika Prasowego Rządu należy w szczególności:

1)    wyjaśnianie polityki Rządu, w tym wydawanie oświadczeń i publiczne prezentowanie działań Rady Ministrów,

2)    komentowanie wydarzeń krajowych i zagranicznych dotyczących polityki Rządu,

3)  udzielanie odpowiedzi na publikacje prasowe oraz audycje radiowe i telewizyjne, a także materiały rozpowszechniane w innych środkach masowego przekazu, dotyczące działalności organów administracji rządowej oraz podporządkowanych im i nadzorowanych przez nie jednostek organizacyjnych, w tym zwłaszcza na krytykę i interwencję prasową,

4)   przekazywanie, na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach, komunikatów urzędowych do opublikowania w środkach masowego przekazu,

5)   zapewnienie współdziałania służb odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu polityki informacyjnej Rządu.

§ 3. 1. Zadania z zakresu polityki informacyjnej Rządu dotyczące działań należących do właściwości danego ministra lub wojewody wykonuje odpowiednio rzecznik prasowy ministra i rzecznik prasowy wojewody.

2. Do zadań rzecznika prasowego ministra i rzecznika prasowego wojewody należy w szczególności:

1)   wyjaśnianie działań, inicjatyw i programów podejmowanych przez ministra lub wojewodę, w tym w szczególności wydawanie oświadczeń i publiczne prezentowanie działań ministra lub wojewody,

2)   przedstawianie stanowiska ministra lub wojewody w sprawach należących do zakresu działania danego organu administracji rządowej,

3)    komentowanie wydarzeń krajowych i zagranicznych w zakresie zadań danego ministra lub wojewody,

4)   udzielanie odpowiedzi na publikacje prasowe oraz audycje radiowe i telewizyjne, a także materiały rozpowszechniane w innych środkach masowego przekazu, dotyczące działalności ministra albo wojewody oraz jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez dany organ administracji rządowej, w tym zwłaszcza udzielanie odpowiedzi na krytykę i interwencję prasową,

5)    przekazywanie, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach, komunikatów urzędowych do opublikowania w środkach masowego przekazu.

§ 4. 1. W uzasadnionych przypadkach Prezes Rady Ministrów albo minister nadzorujący działalność kierownika urzędu centralnego może nakazać albo wyrazić zgodę na powołanie rzecznika prasowego kierownika urzędu centralnego.

2. Do rzecznika prasowego kierownika urzędu centralnego stosuje się odpowiednio przepisy § 3.

§ 5. 1. Rzecznika prasowego wyznacza i odwołuje z tej funkcji organ administracji rządowej, który ten rzecznik reprezentuje. Rzecznika Prasowego Rządu wyznacza i odwołuje Prezes Rady Ministrów.

2.   Rzecznik prasowy podlega organowi administracji rządowej, który reprezentuje. Rzecznik Prasowy Rządu podlega Prezesowi Rady Ministrów.

3.    Rzecznik prasowy może łączyć swoją funkcję z wykonywaniem innych zadań służbowych.

§ 6. Obsługę organizacyjną rzeczników prasowych zapewnia urząd obsługujący organ administracji rządowej, w którym działa rzecznik prasowy.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Data publikacji : 20.06.2008

Data modyfikacji : 26.06.2008
Rejestr zmian
Autor : root
Osoba publikująca: Monika Chomiuk


liczba wejść: 7537