Organy pomocnicze Prezesa Rady Ministrów

Rada do Spraw Koordynacji działań międzyresortowych w zakresie polityki ludnościowej

ZARZĄDZENIE NR 10

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia  2 lutego 2017 r.        

zmieniające zarządzenie w sprawie Rady do Spraw Koordynacji działań międzyresortowych w zakresie polityki ludnościowej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 85 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie Rady do Spraw Koordynacji działań międzyresortowych w zakresie polityki ludnościowej, zmienionym zarządzeniem nr 165 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r., zarządzeniem nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 2007 r., zarządzeniem nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 maja 2012 r. oraz zarządzeniem nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2016 r., w § 2 w ust. 1:

1)     pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)    Zastępca Przewodniczącego – prof. dr hab. Janusz Witkowski – Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach;”;

2)     w pkt 4 w lit. o średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. p–s w brzmieniu:

„p)   dr hab. Andrzej Gałązka – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

r)      dr Mariola Racław – Uniwersytet Warszawski,

s)     dr hab. Piotr Szukalski – prof. nadzw. – Uniwersytet Łódzki;”;

3)     pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6)    członkowie delegowani przez:

a)     Ministra Cyfryzacji,

b)     Ministra Edukacji Narodowej,

c)     Ministra Infrastruktury i Budownictwa,

d)     Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

e)     Ministra Obrony Narodowej,

f)     Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

g)     Ministra Rozwoju i Finansów:

–     z Ministerstwa Finansów,

–     z Ministerstwa Rozwoju,

h)     Ministra Sportu i Turystyki,

i)      Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

j)      Ministra Spraw Zagranicznych,

k)     Ministra Zdrowia,

l)      Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych,

m)    Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

n)     Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Rady Ministrów

Beata Szydło

_______________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 35

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia  22 marca 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Rady do Spraw Koordynacji działań międzyresortowych w zakresie polityki ludnościowej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 85 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie Rady do Spraw Koordynacji działań międzyresortowych w zakresie polityki ludnościowej, zmienionym zarządzeniem nr 165 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r., zarządzeniem nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 2007 r. oraz zarządzeniem nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 maja 2012 r., w § 2:

1)     w ust. 1:

a)     pkt 1–3 otrzymują brzmienie:

„1)    Przewodniczący – prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz – Uniwersytet Warszawski;

2)     Zastępca Przewodniczącego – prof. dr hab. Janusz Witkowski – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego;

3)     Sekretarz Generalny Rady – dr Alina Potrykowska – Główny Urząd Statystyczny;”,

b)     w pkt 6:

–     lit. d otrzymuje brzmienie:

„d)   Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,”,

–     lit. f otrzymuje brzmienie:

„f)    Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,”;

 

 

2)     ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Prezydium tworzą Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Generalny Rady.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Rady Ministrów 

Beata Szydło

________________________

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 40
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 14 maja 2012 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Rady do Spraw Koordynacji działań międzyresortowych w zakresie polityki ludnościowej

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 85 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie Rady do Spraw Koordynacji działań międzyresortowych w zakresie polityki ludnościowej, zmienionym zarządzeniem nr 165 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. i zarządzeniem nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 2007 r., w § 2 w ust. 1:
1) w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) prof. dr hab. Janusz Witkowski – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego;”;
2) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Sekretarz Generalny Rady – dr Alina Potrykowska – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk;”;
3) w pkt 4:
a) lit. d i e otrzymują brzmienie:
„d) prof. dr hab. Marek Okólski – przewodniczący Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk,
e) prof. dr hab. Irena E. Kotowska – Szkoła Główna Handlowa,”,
b) lit. g otrzymuje brzmienie:
„g) dr hab. Ireneusz Kuropka – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,”,
c) lit. k i l otrzymują brzmienie:
„k) dr hab. Andrzej Rączaszek – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
l) prof. dr hab. Irena Roeske-Słomka – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,”,
d) lit. n i o otrzymują brzmienie:
„n) prof. dr hab. med. Janusz Szymborski – Wszechnica Polska Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie,
o) prof. dr hab. Eugeniusz Z. Zdrojewski – Politechnika Koszalińska;”;
4) w pkt 6:
a) lit. e i f otrzymują brzmienie:
„e) Ministra Sportu i Turystyki,
f) Ministra Spraw Wewnętrznych,”,
b) lit. k otrzymuje brzmienie:
„k) Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Donald Tusk

_____________________________________________________________________

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 29

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 23 marca 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Rady do Spraw Koordynacji działań międzyresortowych w zakresie polityki ludnościowej

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 85 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie Rady do Spraw Koordynacji działań międzyresortowych w zakresie polityki ludnościowej, zmienionym zarządzeniem nr 165 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Sekretarz Generalny Rady - dr Alina Potrykowska - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN;",

b) w pkt 4 lit. l otrzymuje brzmienie:

"l) prof. dr hab. Iwona Roeske-Słomka - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,";

 2) w § 3 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11)  inicjowanie upowszechniania informacji z dziedziny demografii i polityki ludnościowej oraz współpraca w tym zakresie z właściwymi instytucjami wydawniczymi, a także wydawanie Biuletynu Rządowej Rady Ludnościowej;".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Jarosław Kaczyński

______________________________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z  2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

_______________________________________________________

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  165

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 7 listopada 2006 r.  

zmieniające zarządzenie w sprawie Rady do Spraw Koordynacji działań międzyresortowych w zakresie polityki ludnościowej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 85 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie Rady do Spraw Koordynacji działań międzyresortowych w zakresie polityki ludnościowej § 8 otrzymuje brzmienie:

       ''§ 8. Obsługę Rządowej Rady Ludnościowej zapewnia Główny Urząd Statystyczny.''.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Jarosław Kaczyński

______________________________

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 85

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia  29  maja  2006 r.  

w sprawie Rady do Spraw Koordynacji działań międzyresortowych w zakresie polityki ludnościowej

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1.   Tworzy się Radę do Spraw Koordynacji działań między­resortowych w zakresie polityki ludnościowej, zwaną dalej "Rządową Radą Ludnościową", jako organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady Ministrów.

2.   Rządowa Rada Ludnościowa jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów w sprawach dotyczących zagadnień ludnościowych i polityki ludnościowej.

§ 2. 1.   W skład Rządowej Rady Ludnościowej wchodzą:

1) Przewodniczący - dr hab. Zbigniew Strzelecki prof. Szkoły Głównej Handlowej;

2) Zastępcy Przewodniczącego:

a) prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz - Uniwersytet War­szawski,

b) prof. dr hab. Janusz Witkowski - Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego;

3) Sekretarz Generalny Rady - dr hab. Ewa Frątczak prof. Szkoły Głównej Handlowej;

4) członkowie powoływani imiennie:

a) dr hab. Bożena Balcerzak-Paradowska - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych,

b) ks. prof. dr hab. Janusz Balicki - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

c) prof. dr hab. Bogdan Chazan - Dyrektor Szpitala Położniczo-Ginekologicznego im. Św. Rodziny w War­sza­wie,

d) prof. dr hab. Lucyna Frąckiewicz - Akademia Eko­no­micz­na w Katowicach,

e) dr hab. Irena E. Kotowska - prof. Szkoły Głównej Handlowej,

f) prof. dr hab. Jerzy T. Kowaleski - Uniwersytet Łódzki,

g) dr hab. Ireneusz Kuropka - prof. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu,

h) prof. dr hab. Adam Kurzynowski - Szkoła Główna Handlowa,

i) prof. dr hab. Antoni Rajkiewicz - Uniwersytet War­szawski,

j) prof. dr hab. Robert Rauziński - Instytut  Śląski w Opolu,

k) dr hab. Andrzej Rączaszek - prof. Akademii Ekono­micznej w Katowicach,

l) prof. dr hab. Iwona Reezke-Słomka - Akademia Ekono­miczna w Poznaniu,

m) prof. dr hab. Izydor Sobczak - Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Uniwersytet Gdański,

n) prof. dr hab. med. Janusz Szymborski - Biuro Rzecznika Praw Dziecka,

o) prof. dr hab. Eugeniusz Z. Zdrojewski - Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie;

5) członkowie pełniący określone funkcje:

a) przedstawiciel Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

b) przedstawiciel Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk,

c) przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Demograficznego,

d) przedstawiciel organizacji pozarządowych,

e) przedstawiciel Konwentu Marszałków,

f) przedstawiciel Instytutu Kardiologii,

g) przedstawiciel Instytutu Matki i Dziecka,

h) przedstawiciel Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,

i) przedstawiciel Instytutu Żywności i Żywienia;

6) członkowie delegowani przez:

a) Ministra Edukacji Narodowej,

b) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

c) Ministra Obrony Narodowej,

d) Ministra Pracy i Polityki Społecznej,

e) Ministra Sportu,

f) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

g) Ministra Spraw Zagranicznych,

h) Ministra Zdrowia,

i) Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełno­sprawnych,

j) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

k) Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców.

2. Pracami Rządowej Rady Ludnościowej kieruje Przewodniczący przy pomocy Prezydium.

3. Prezydium tworzą Przewodniczący, Zastępcy Przewodniczą­cego i Sekretarz Generalny Rady.

§ 3. Do zakresu działania Rządowej Rady Ludnościowej należy:

1) dokonywanie oceny sytuacji demograficznej kraju oraz opra­cowywanie dla Rady Ministrów okresowych (corocznych) raportów o sytuacji demograficznej kraju;

2) inicjowanie badań naukowych, w tym formułowanie tematyki i opiniowanie założeń metodycznych w dziedzinie demografii, polityki ludnościowej i rodzinnej;

3) inicjowanie badań naukowych w zakresie procesu zastępo­walności pokoleń, prognozowania rozwoju ludności Polski i jego skutków dla społeczno-ekonomicznego rozwoju kraju;

4) dokonywanie, w porozumieniu z właściwymi ministrami, kie­row­nikami urzędów centralnych i organizacjami społecznymi, oceny wykonywania zaleceń Rady Ministrów i jej komitetu w zakresie polityki ludnościowej i rodzinnej oraz wiążących się z nią bezpośrednio zagadnień polityki społecznej;

5) występowanie do właściwych organów z wnioskiem o podjęcie prac nad projektami aktów normatywnych z dziedziny polityki ludnościowej i wiążących się z nią bezpośrednio zagadnień polityki społecznej i rodzinnej;

6) opiniowanie przedstawionych projektów aktów normatywnych w zakresie skutków demograficznych dla Polski;

7) współpraca z komisjami ludnościowymi i organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się problematyką ludnościo­wą;

8) przygotowywanie założeń dotyczących wdrażania i monito­rowania w Polsce zaleceń programów działań międzynarodowych konferencji ludnościowych, organizowanych pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Rady Europy;

9) współdziałanie w zakresie realizacji programów ludnościowych prowadzonych w Polsce przy wsparciu finansowym Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych  i innych organizacji międzynarodowych;

10) przygotowywanie udziału delegatów Polski w międzynaro­dowych konferencjach i kongresach ludnościowych;

11) inicjowanie upowszechniania informacji z dziedziny demografii i polityki ludnościowej oraz współpraca w tym zakresie z właściwymi instytucjami wydawniczymi, a także wydawanie Biuletynu Rządowej Rady Ludnościowej po uzyskaniu akceptacji Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

12) inicjowanie, organizowanie i współudział w organizowaniu konferencji i sympozjów poświęconych zagadnieniom rozwoju ludności i polityki rodzinnej;

13)  współpraca z Komitetem Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk, Polskim Towarzystwem Demograficznym, Głównym Urzędem Statystycznym, instytucjami naukowo-badawczymi i szkołami wyższymi w dziedzinie badań demo­graficznych oraz badań nad polityką ludnościową i społeczną.

§ 4. 1. Do wykonywania określonych prac, związanych z działalnością Rządowej Rady Ludnościowej, jej Przewodniczący może powoływać, w miarę potrzeby, odpowiednie zespoły oraz zapraszać do udziału w pracach przedstawicieli nauki i specjalistów z dziedziny demografii i pokrewnych dyscyplin naukowych.

2. Przewodniczący Rządowej Rady Ludnościowej może wnios­kować o przeprowadzenie badań w zakresie objętym jej działalnością.

§ 5. 1. Organy administracji rządowej są obowiązane, na wniosek Rządowej Rady Ludnościowej, udostępniać jej wszelkie materiały i wydawać opinie z zakresu pracy Rzadowej Rady Ludnościowej.

2. Organy administracji rządowej mogą uzgadniać z Rządową Radą Ludnościową opracowywane przez siebie projekty aktów normatywnych, w zakresie skutków demograficznych dla Polski.

3. Rządowa Rada Ludnościowa może występować do właściwych organów organizacji społecznych w sprawach, o których mowa w ust. 1.

§ 6. 1. Rządowa Rada Ludnościowa obraduje na posiedzeniach, zwoływanych co najmniej dwa razy w roku.

2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rządowej Rady Ludnoś­cio­wej z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 ogółu członków Rządowej Rady Ludnościowej.

3. Rządowa Rada Ludnościowa podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogółu członków.

4. Szczegółowy tryb działania Rządowej Rady Ludnościowej oraz zakres działania Przewodniczącego, Prezydium i Sekretarza Generalnego Rady określa regulamin uchwalany przez Rządową Radę Ludnościową.

§ 7. Przewodniczący Rządowej Rady Ludnościowej przedstawia Pre­zesowi Rady Ministrów coroczne sprawozdanie z jej działalności, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku za rok ubiegły.

§ 8. Obsługę Rządowej Rady Ludnościowej zapewnia Kancelaria Pre­zesa Rady Ministrów.

§ 9. Traci moc zarządzenie nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie Rady do Spraw Koordynacji działań międzyresortowych w zakresie polityki ludnościowej.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Kazimierz Marcinkiewicz

____________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,   z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz  z 2006 r. Nr 45, poz. 319.  

Metadane

Data publikacji : 23.03.2007
Data modyfikacji : 03.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes Rady Ministrów
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Kowalska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Kowalska

Opcje strony

do góry