Organy pomocnicze Prezesa Rady Ministrów

Międzyresortowy Zespół do spraw Strategii „Europa 2020”

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 17 stycznia 2012 r.

w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Strategii „Europa 2020”

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw Strategii „Europa 2020”, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów.

§ 2. Do zadań Zespołu należy:
1) opiniowanie projektów Krajowych Programów Reform, zwanych dalej „KPR”, oraz innych dokumentów przygotowywanych w związku z realizacją i monitorowaniem realizacji strategii „Europa 2020”;
2) opiniowanie projektów dokumentów strategicznych, opracowywa¬nych przez organy administracji rządowej pod kątem ich zgodności z KPR, w celu zapewnienia komplementarności działań wdrażających na poziomie krajowym strategię „Europa 2020”;
3) udział w monitorowaniu i ewaluacji wdrażania reform strukturalnych, o których mowa w KPR, oraz przygotowywanie rekomendacji dotyczących zwiększenia efektywności realizacji strategii „Europa 2020”;
4) wzmacnianie współpracy i współodpowiedzialności za realizację strategii „Europa 2020” na szczeblu krajowym poprzez jej promocję oraz zapewnienie efektywnej komunikacji z partnerami społeczno-gospodarczymi.

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący – minister właściwy do spraw gospodarki;
2) zastępcy przewodniczącego – sekretarz lub podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki oraz osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów na przewodniczącego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju;
3) członkowie:
a) sekretarz lub podsekretarz stanu z każdego ministerstwa oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
b) prezes lub wiceprezes:
– Głównego Urzędu Statystycznego,
– Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
– Urzędu Zamówień Publicznych,
c) zaproszeni przez przewodniczącego do udziału w pracach Zespołu przedstawiciele innych podmiotów niż wymienione w lit. a i b, a w szczególności:
– organów jednostek samorządu terytorialnego,
– jednostek naukowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092),
– organizacji pracodawców i związków zawodowych repre¬zenta¬tyw¬nych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm. 2)),
– izb gospodarczych w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 710),
– samorządu rolniczego w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, z późn. zm. 3)),
– organizacji pozarządowych wskazanych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego,
d) sekretarz – dyrektor lub zastępca dyrektora komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki, właściwej w kwestii realizacji strategii „Europa 2020”.
2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.

§ 4. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego.

§ 5. 1. Przewodniczący:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, nie rzadziej niż raz na kwartał;
2) przewodniczy posiedzeniom;
3) ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;
4) może zlecać wykonanie opracowań, ekspertyz, raportów i analiz ważnych dla realizacji prac Zespołu.
2. W przypadku nieobecności przewodniczącego, posiedzenia Zespołu zwołuje i przewodniczy obradom zastępca przewodniczącego w osobie sekretarza lub podsekretarza stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki.

§ 6. Zespół ustala roczny harmonogram realizacji zadań, o których mowa w § 2.

§ 7. 1. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach.
2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu lub ich upoważnionych przedstawicieli. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
3. Uzgodnione projekty uchwał mogą być też poddane pod głosowanie
w trybie obiegowym.

§ 8. Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza sekretarz Zespołu. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz Zespołu.

§ 9. 1. Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową Zespołu zapewnia komórka organizacyjna urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki, właściwa w kwestii realizacji strategii „Europa 2020”.
2. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki.

§ 10. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 11. 1. Zespół, w drodze uchwały, powoła grupę roboczą, złożoną z dyrektorów lub zastępców dyrektorów komórek organizacyjnych instytucji wymienionych w § 3 ust. 1 lub ekspertów wskazanych przez kierowników tych instytucji.
2. Grupa robocza, o której mowa w ust. 1, realizuje zadania zlecone przez Zespół.
3. Zespół, w drodze uchwały, może powołać inne grupy robocze, określając jednocześnie ich zadania i tryb pracy.

§ 12. 1. Przewodniczący przedstawia Prezesowi Rady Ministrów sprawozdanie roczne z realizacji zadań Zespołu, przygotowywane zgodnie z harmonogramem aktualizacji KPR, w terminie do dnia 30 czerwca.
2. Końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu przewodniczący przedstawi Prezesowi Rady Ministrów w terminie 30 dni po wykonaniu zadań, o których mowa w § 2.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno zawierać w szczególności:
1) dane identyfikacyjne (osoba sporządzająca i zatwierdzająca dokument, podstawa prawna utworzenia Zespołu, okres objęty sprawozdaniem);
2) określenie postępów w pracach Zespołu w odniesieniu do zadań nałożonych niniejszym zarządzeniem (wraz z opisem sposobu realizacji zadań);
3) wnioski płynące z prac Zespołu;
4) plany na kolejny okres;
5) informacje o ewentualnych zagrożeniach realizacji celów przez Zespół;
6) określenie liczby i terminów posiedzeń w okresie sprawozdawczym;
7) informacje dotyczące celowości dalszego istnienia Zespołu;
8) inne niezbędne informacje o funkcjonowaniu Zespołu.
4. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 i 2, należy dołączyć kopie podjętych uchwał lub innych istotnych dokumentów.

§ 13. Organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne, na wniosek przewodniczącego, udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

§ 14. 1. Zespół tworzy się na okres wykonywania zadań, o których mowa w § 2.
2. Zespół zakończy pracę po akceptacji przez Prezesa Rady Ministrów sprawozdania, o którym mowa w § 12 ust. 2.

§ 15. Traci moc zarządzenie nr 99 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw realizacji Strategii Lizbońskiej w Polsce.

§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Donald Tusk

 

____________________________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676 i Nr 185, poz. 1092.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 10, poz. 89 i Nr 240, poz. 2056, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2009 r. Nr 219, poz. 1707.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2006 r. Nr 200, poz. 1472, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 139, poz. 876.

 

Data publikacji : 21.05.2012

Rejestr zmian
Autor : Prezes Rady Ministrów
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 5298