Organy pomocnicze Prezesa Rady Ministrów

Rada do spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485)

 

ZARZĄDZENIE Nr 4

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 3 stycznia 2006 r.

w sprawie statutu Rady do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

 

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się statut Rady do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia1).

______
1)  Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie określenia składu i zadań Rady do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu jej działania (Dz. U. Nr 17, poz. 188 oraz z 2002 r. Nr 179, poz. 1491) zachowane w mocy na podstawie art. 89 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485).

ZAŁĄCZNIK  

STATUT

RADY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

§ 1. 1. Rada do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, zwana dalej "Radą", obraduje na posiedzeniach, które zwołuje przewodniczący Rady w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.

2. Przewodniczący Rady:

  1)  zwołuje posiedzenia Rady;

  2)  ustala propozycje porządku obrad posiedzeń;

  3)  prowadzi posiedzenia;

  4)     współpracuje z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie realizacji zadań Rady.

3. Przewodniczący Rady jest obowiązany zwołać posiedzenie Rady w terminie 30 dni od otrzymania przedstawionego przez co najmniej 6 członków Rady wniosku o zwołanie takiego posiedzenia.

4. Przewodniczący Rady jest obowiązany zwołać posiedzenie Rady również na wniosek Prezesa Rady Ministrów.

5. Porządek dzienny posiedzenia, o którym mowa w ust. 3 i 4, obejmuje rozpatrzenie spraw zawartych we wniosku.

6. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady wraz z jego porządkiem dziennym doręcza się członkom Rady co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia.

§ 2. Przewodniczący Rady, jego zastępca oraz sekretarz Rady tworzą prezydium, które organizuje pracę Rady, w tym:

  1)  inicjuje prace Rady;

  2)     opracowuje harmonogram posiedzeń na dany rok;

  3)     opracowuje informacje dla Prezesa Rady Ministrów z działalności Rady za rok poprzedni;

  4)     opracowuje sprawozdanie z działalności Rady za okres całej kadencji.

§ 3. Sekretarz Rady:

  1)  organizuje spotkania prezydium;

  2)  koordynuje prace członków prezydium;

  3)     współpracuje z członkami Rady w zakresie realizacji przyjętych uchwał;

  4)     współdziała z przewodniczącym Rady i jego zastępcą w realizacji zadań Rady;

  5)     zawiadamia osoby wchodzące w skład Rady o terminie posiedzenia Rady.

§ 4. Zastępca przewodniczącego Rady wykonuje obowiązki przewodniczącego w przypadku jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków.

§ 5. 1. Głosowania Rady są jawne.

2. Głosowanie tajne może zarządzić przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej jednego członka Rady.

3. Przyjęte przez Radę uchwały podpisuje przewodniczący Rady albo zastępca przewodniczącego Rady w przypadku, o którym mowa w § 4, oraz sekretarz Rady.

§ 6. 1. Przewodniczący Rady, powołując zespoły robocze, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, określa szczegółowe zadania tych zespołów.

2. Przewodniczącego zespołu roboczego wyznacza przewodniczący Rady spośród członków zespołu.

§ 7. 1. Posiedzenia zespołu roboczego zwołuje sekretarz Rady na wniosek przewodniczącego zespołu.

2. Zespół roboczy wydaje opinie i przedstawia wnioski w formie uchwał podejmowanych większością głosów.

§ 8. 1. Z każdego posiedzenia Rady i zespołu roboczego sporządza się protokół stanowiący zapis przebiegu obrad.

2. Protokół posiedzenia zawiera ponadto:

  1)  datę posiedzenia;

  2)  porządek obrad;

  3)  imiona i nazwiska uczestników posiedzenia;

  4)  informację na temat przebiegu obrad;

  5)     przewidywany termin kolejnego posiedzenia.

3. Protokół podpisują protokolant oraz przewodniczący Rady.

4. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz uchwały podjęte na posiedzeniu.

5. Protokół otrzymuje przewodniczący Rady. Każdy członek Rady ma prawo wglądu do protokołu.

 

Metadane

Data publikacji : 03.01.2006
Data modyfikacji : 27.06.2008
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
root
Osoba udostępniająca informację:
root

Opcje strony

do góry