Organy pomocnicze Prezesa Rady Ministrów

Zespół do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

ZARZĄDZENIE NR 6

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 23 stycznia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zmienionym zarządzeniem nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2008 r. oraz zarządzeniem nr 20 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 2 w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3)    monitorowanie wykonywania wyroków i decyzji Trybunału wobec Polski, w oparciu o dokumenty i informacje dotyczące wykonywania wyroków i decyzji przedstawiane przez właściwych ministrów z własnej inicjatywy lub na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych, oraz analizowanie ewentualnych problemów związanych z ich wykonywaniem;

4)     przygotowywanie rocznych informacji na temat stanu wykonywania wyroków Trybunału, przedkładanych w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku stanowiącym okres sprawozdawczy, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych, do przyjęcia Radzie Ministrów;”;

2)     w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przewodniczący Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, w szczególności przedstawicieli Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Pacjenta, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa, przedstawicieli sądów powszechnych i administracyjnych, Prokuratora Generalnego, Komendanta Głównego Policji, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Rady Legislacyjnej, Rządowego Centrum Legislacji, przedstawicieli innych właściwych organów administracji rządowej i samorządowej oraz przedstawicieli innych instytucji i urzędów państwowych, przedstawicieli zawodów prawniczych, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką ochrony praw człowieka.”;

3)     po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. Członkowie Zespołu:

1)     uczestniczą we wszystkich posiedzeniach Zespołu, a w uzasadnionych przypadkach zapewniają reprezentację podmiotu przez inne upoważnione osoby;

2)     odpowiadają za wypracowanie i prezentowanie stanowiska w ramach właściwości reprezentowanego podmiotu w odniesieniu do wszystkich spraw będących przedmiotem prac Zespołu;

3)     odpowiadają za przekazanie przewodniczącemu Zespołu wskazanych w § 4a–4c informacji, dokumentów i stanowisk.”;

4)     w § 4:

a)     po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Podmioty, o których mowa w § 3 ust. 2, mogą przekazywać przewodniczącemu Zespołu z własnej inicjatywy ekspertyzy i opinie.”,

b)     uchyla się ust. 4;

5)     po § 4 dodaje się § 4a–4d w brzmieniu:

„§ 4a. 1. Zadanie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, w zakresie dotyczącym monitorowania wykonywania wyroków Trybunału, Zespół realizuje w szczególności w oparciu o przedstawiane przez ministra właściwego z uwagi na treść naruszenia stwierdzonego w wyroku Trybunału dokumenty i informacje:

1)     tłumaczenie wyroku na język polski;

2)     informację na temat działań mających na celu upowszechnienie wyroku wśród podmiotów, których działania lub zaniechania dotyczy lub może dotyczyć stwierdzone przez Trybunał naruszenie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności;

3)     plan działań w sprawie wykonania ostatecznego wyroku Trybunału, zwany dalej „planem działań”, zawierający informacje na temat wymaganych i planowanych:

a)     środków indywidualnych, czyli środków mających na celu zapewnienie, aby stwierdzony przez Trybunał stan naruszenia Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności wobec skarżącego ustał, a także, aby skarżący został postawiony, na ile to możliwe, w tej samej sytuacji, z której korzystał przed naruszeniem Konwencji, zwanych dalej „środkami indywidualnymi”,

b)     środków generalnych, czyli środków dotyczących obowiązującego prawa lub praktyki jego stosowania, mających na celu zakończenie stanu naruszenia Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i zapobieżenie nowym, podobnym naruszeniom Konwencji na przyszłość, zwanych dalej „środkami generalnymi”

– wraz z terminami ich wdrożenia;

4)     zaktualizowane informacje na temat stanu wdrażania planu działań;

5)     raport z działań podjętych w celu wykonania ostatecznego wyroku Trybunału, zwany dalej „raportem z wykonania”, zawierający informacje na temat zrealizowanych środków indywidualnych i generalnych niezbędnych dla pełnego wykonania wyroku.

2. Zadanie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, w zakresie dotyczącym monitorowania wykonywania decyzji Trybunału, Zespół realizuje w szczególności w oparciu o informację ministra właściwego z uwagi na przedmiot decyzji o rozpowszechnieniu wśród organów, których działanie lub zaniechanie było przedmiotem skargi do Trybunału, informacji na temat treści ugody lub deklaracji jednostronnej wraz z informacją na temat mającego zastosowanie standardu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności określonego w orzecznictwie Trybunału.

3. Obowiązku przedstawienia tłumaczenia wyroku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się, jeżeli w świetle klasyfikacji spraw stosowanej przez Trybunał wyrok dotyczy spraw powtarzalnych i minister właściwy w porozumieniu z przewodniczącym Zespołu uznają za wystarczające przetłumaczenie wyroków Trybunału wydanych w innych podobnych sprawach.

4. W przypadku gdy wyrok lub decyzja Trybunału dotyczy właściwości dwóch lub więcej ministrów, Zespół realizuje zadanie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, w oparciu o dokumenty i informacje przedstawiane przez każdego z ministrów w zakresie swojej właściwości.

5. W przypadku gdy wykonanie wyroku lub decyzji wymaga podjęcia działań przez inny organ władzy publicznej podległy lub nadzorowany przez ministra właściwego z uwagi na stwierdzone naruszenie, przedstawiane przez ministra właściwego dokumenty, o których mowa w ust. 1, uwzględniają również działania planowane lub podjęte przez ten organ.

6. Przewodniczący Zespołu wspiera i koordynuje realizację zadania Zespołu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, w tym w szczególności:

1)     informuje bez zbędnej zwłoki członków Zespołu o wydaniu wyroku lub decyzji Trybunału oraz w uzasadnionych przypadkach udziela wyjaśnień na temat ich treści lub prawomocności;

2)     może przedstawiać propozycje lub uwagi w sprawie sposobu wykonania wyroków i decyzji Trybunału przez właściwych ministrów lub inne podmioty;

3)     zapewnia koordynację prac członków Zespołu, w szczególności w przypadkach, o których mowa w ust. 4;

4)     informuje członków Zespołu o stanowiskach Komitetu Ministrów Rady Europy w odniesieniu do wykonywania wyroków i decyzji Trybunału przez Polskę;

5)     informuje Zespół o stanie wykonywania wyroków i decyzji Trybunału przez Polskę oraz ewentualnych problemach związanych z ich wykonywaniem.

§ 4b. 1. Tłumaczenie, o którym mowa w § 4a ust. 1 pkt 1, przedstawia się najpóźniej w terminie 2 miesięcy od daty wydania wyroku. Do tłumaczenia może zostać załączony umotywowany wniosek właściwego ministra o przekazanie sprawy do Wielkiej Izby Trybunału.

2. Informację, o której mowa w § 4a ust. 1 pkt 2, przedstawia się najpóźniej w terminie 2 miesięcy od daty, w której wyrok stał się ostateczny.

3. Projekt planu działań przedstawia się najpóźniej w terminie 2 miesięcy od daty, w której wyrok stał się ostateczny. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli w tym terminie przedstawiony zostaje projekt raportu z wykonania.

4. Informacje, o których mowa w § 4a ust. 1 pkt 4, przedstawia się co 6 miesięcy od daty przedstawienia uzgodnionego planu działań oraz każdorazowo na prośbę Komitetu Ministrów Rady Europy.

5. Projekt raportu z wykonania przedstawia się niezwłocznie po zrealizowaniu wszystkich działań określonych w planie działań lub jeżeli wszystkie wymagane środki indywidualne lub generalne zostały już wdrożone na innej podstawie.

6. Informacje, o których mowa w § 4a ust. 2, przedstawia się w terminie 3 miesięcy od daty opublikowania przedmiotowej decyzji Trybunału w bazie wyroków i decyzji prowadzonej przez Europejski Trybunał Praw Człowieka (HUDOC).

7. Uwagi do projektów dokumentów, o których mowa w § 4a ust. 1 pkt 2–5, oraz informacje na temat stanowisk ministrów właściwych w odniesieniu do uwag zgłasza się najpóźniej w terminie 1 miesiąca od daty ich otrzymania.

8. Uzgodniony plan działań przedstawia się najpóźniej w terminie 4 miesięcy od daty, w której wyrok stał się ostateczny. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli w tym terminie przedstawiony zostaje uzgodniony raport z wykonania.

9. Informacje na temat stanowisk ministrów właściwych w odniesieniu do uwag, decyzji i rezolucji Komitetu Ministrów Rady Europy przedstawia się najpóźniej w terminie 1 miesiąca od daty ich otrzymania.

10. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter sprawy, przewodniczący Zespołu może wyrazić zgodę na przedłużenie terminów przedstawienia dokumentów i informacji, o których mowa w ust. 1–9.

§ 4c. W celu realizacji zadania Zespołu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, członkowie Zespołu zgodnie ze swoją właściwością przekazują przewodniczącemu Zespołu, w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku stanowiącym okres sprawozdawczy, zbiorcze informacje na temat działań podjętych przez reprezentowany podmiot w celu wykonania wyroków Trybunału pozostających w ich właściwości, informacje na temat aktualnego stanu wykonania wyroków oraz na temat ewentualnych przeszkód napotykanych w procesie wykonywania wyroków.

§ 4d. 1. Przewodniczący Zespołu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów kwartalne sprawozdania z działalności Zespołu, każdorazowo do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Przepis § 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. W kwartalnych sprawozdaniach przewodniczący Zespołu może zwrócić uwagę na problemy dotyczące funkcjonowania Zespołu, w tym na brak wyznaczenia członków Zespołu przez podmioty wymienione w § 3 ust. 1 pkt 2 lub niedopełnienie przez organy administracji rządowej oraz podległe im państwowe jednostki organizacyjne obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 3 oraz § 4a–4c.”;

6)     w § 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Obsługę prac Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw zagranicznych, w szczególności poprzez udzielanie w uzasadnionych przypadkach pomocy w redagowaniu zgodnie z wymogami Rady Europy uzgodnionych planów działań oraz raportów z wykonania, zapewnianie ich tłumaczenia na język urzędowy Rady Europy oraz przekazywanie ich do Komitetu Ministrów Rady Europy.

2. Wydatki związane z obsługą działalności Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zagranicznych.”.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia podpisania.

2. W odniesieniu do wyroków Trybunału wydanych przed dniem wejścia w życie zarządzenia terminy, o których mowa w § 4b ust. 1–3 i 8, liczy się od dnia otrzymania, przez ministra właściwego, wniosku przewodniczącego Zespołu o przedstawienie dokumentów, o których mowa w tych przepisach.

3. Obowiązek, o którym mowa w § 4a ust. 2, stosuje się wobec decyzji Trybunału opublikowanych od dnia wejścia w życie zarządzenia.

 

PREZES Rady Ministrów

Ewa Kopacz

_________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 20

Prezesa Rady Ministrów

z dnia 8 marca 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zmienionego zarządzeniem nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2008 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)     § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Do zadań Zespołu należy:

1)     wypracowywanie, na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych lub przewodniczącego Zespołu, propozycji stanowisk dotyczących najważniejszych problemów wynikających ze skarg komunikowanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, zwany dalej „Trybunałem”, oraz wydanych przez niego orzeczeń w sprawach przeciwko Polsce;

2)     wypracowywanie oraz przedstawianie Radzie Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych lub przewodniczącego Zespołu, propozycji działań mających na celu zapobieganie naruszaniu przez Polskę Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności;

3)     monitorowanie wykonywania wyroków Trybunału wobec Polski, w oparciu o informacje dotyczące wykonywania wyroków przedstawiane przez właściwych ministrów z własnej inicjatywy lub na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz analizowanie ewentualnych problemów;

4)     przygotowywanie rocznych informacji ze stanu wykonywania wyroków Trybunału przedkładanych, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych, Radzie Ministrów oraz Prezesowi Rady Ministrów, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku stanowiącym okres sprawozdawczy;

5)     opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych, innego właściwego ministra lub przewodniczącego Zespołu, projektów aktów prawnych budzących szczególne wątpliwości co do ich zgodności z Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz z orzecznictwem Trybunału;

6)     omawianie najważniejszych problemów dotyczących orzecznictwa Trybunału wobec innych państw, a także ogólnych problemów dotyczących funkcjonowania Trybunału i ich implikacji dla Polski;

7)     analizowanie, na wniosek członków Zespołu, innych problemów związanych z problematyką ochrony praw człowieka.

2. Zespół może dołączać do informacji, o których mowa w ust. 1 w pkt 4:

1)     propozycje zmian w ustawodawstwie mające na celu prawidłowe wykonywanie przez Polskę zobowiązań w zakresie ochrony praw człowieka;

2)     wnioski odnośnie do działań organów administracji publicznej wynikające z orzecznictwa Trybunału.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do innych międzynarodowych organów ochrony praw człowieka, działających na mocy umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Polskę.”;

2)     w § 3 w ust. 1:

a)     pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2)    członkowie – eksperci wyznaczeni przez ministrów kierujących działami administracji rządowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.1)), Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania;

3)     sekretarz – osoba wyznaczona przez przewodniczącego Zespołu spośród pracowników komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych odpowiedzialnej za reprezentację Polski przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka.”,

b)     uchyla się pkt 4;

3)     w § 4:

a)     ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Do rozpatrywania spraw niewymagających udziału wszystkich członków Zespołu przewodniczący Zespołu może powoływać grupy robocze i zespoły doradcze, w szczególności celem powierzenia im realizacji niektórych zadań Zespołu. Przepis § 5 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

 2. Przewodniczący Zespołu może zlecać sporządzanie ekspertyz i opinii niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.”,

b)     ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przewodniczący Zespołu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów kwartalne sprawozdania z działalności Zespołu, każdorazowo do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Przepis § 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio.”;

4)     w § 5 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

 „1. Posiedzenia Zespołu zwołuje, co najmniej raz na kwartał, przewodniczący Zespołu z własnej inicjatywy, na wniosek sekretarza lub na wniosek co najmniej połowy członków Zespołu. Przewodniczący Zespołu przewodniczy posiedzeniom i kieruje pracami Zespołu.

 2.   W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu posiedzenia Zespołu zwołuje sekretarz lub osoba wskazana przez przewodniczącego Zespołu spośród pracowników komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych odpowiedzialnej za reprezentację Polski przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.”;

5)     po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. 1. W sprawach określonych w § 2 Zespół może podejmować uchwały.

2. Uchwały podejmowane są przez członków Zespołu na posiedzeniach albo w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy).”;

6)     w § 6 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zagranicznych.

3. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Donald Tusk

 

1)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 68, poz. 574, Nr 77, poz. 649, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 28, poz. 143 i 146, Nr 107, poz. 679, Nr 127, poz. 857, Nr 155, poz. 1035 i Nr 239, poz. 1592, z 2011 r. Nr 234, poz. 1385 i 1386 i Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 596, 908 i 951. 

___________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE Nr 3
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 8 stycznia 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn.zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 73 Prezesa Rady ministrów z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) członkowie – eksperci wyznaczeni przez:
a) Ministra Edukacji Narodowej,
b) Ministra Finansów
c) Ministra Gospodarki,
d) Ministra Infrastruktury,
e) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
f) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
g) Ministra Obrony Narodowej,
h) Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
i) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
j) Ministra rozwoju Regionalnego,
k) Ministra Skarbu Państwa,
l) Ministra Sportu i Turystyki,
m) Ministra sprawiedliwości,
n) Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji,
o) Ministra Środowiska,
p) Ministra Zdrowia,
q) Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;
r) Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PREZES RADY MINISTRÓW
Donald Tusk____________________________________________
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600

 

_____________________________________________

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 73

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 19 lipca 2007 r.

w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się międzyresortowy Zespół do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zwany dalej "Zespołem".

2. Zespół jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów.

§ 2. Do zadań Zespołu należy:

wypracowywanie, na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych lub Przewodniczącego Zespołu, propozycji stanowisk dotyczących najważniejszych problemów wynikających ze skarg komunikowanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, zwany dalej "Trybunałem" oraz wydanych przez niego orzeczeń w sprawach przeciwko Polsce;

wypracowywanie oraz przedstawianie Radzie Ministrów, na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych lub Przewodniczącego Zespołu, propozycji działań mających na celu zapobieganie wydaniu przez Trybunał wyroków stwierdzających naruszenie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności przez Polskę lub w celu wykonania wydanych wyroków;

opiniowanie, na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych lub innego właściwego Ministra lub Przewodniczącego Zespołu, projektów aktów prawnych budzących szczególne wątpliwości co do ich zgodności z Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz orzecznictwem Trybunału; analizowanie najważniejszych problemów dotyczących orzecznictwa Trybunału wobec innych państw, a także ogólnych problemów dotyczących funkcjonowania Trybunału i ich implikacji dla Polski;

analizowanie, na wniosek członków Zespołu, problemów związanych z problematyką ochrony praw człowieka i działania Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;

monitorowanie realizacji Programu Działań Rządu w sprawie wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wobec Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej 'Programem", w oparciu o kwartalne sprawozdania właściwych ministrów, oraz analizowanie ewentualnych problemów;

przygotowywanie półrocznych sprawozdań ze stanu realizacji Programu przedkładanych za pośrednictwem Ministra Spraw Zagranicznych, Radzie Ministrów oraz Prezesowi Rady Ministrów.

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący - Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych do spraw postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka;

2) wiceprzewodniczący - zastępca Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka;

3) członkowie - eksperci wyznaczeni przez: Ministra Budownictwa, Ministra Gospodarki Morskiej Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Finansów, Ministra Gospodarki, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Rozwoju Regionalnego, Ministra Skarbu Państwa, Ministra Sportu, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Ministra Zdrowia, Ministra-członka Rady Ministrów Zbigniewa Wassermanna, Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;

4) sekretarz - osoba wyznaczona przez Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

2.  Przewodniczący Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, w szczególności przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz przedstawicieli innych instytucji i urzędów państwowych.

§ 4. 1. Przewodniczący Zespołu może, spośród członków Zespołu, utworzyć grupy robocze i powierzyć im realizację niektórych zadań Zespołu.

2. Do rozpatrywania spraw niewymagających udziału wszystkich członków Zespołu Przewodniczący Zespołu może powoływać grupy robocze i zespoły doradcze.

3. Organy administracji rządowej oraz podległe im państwowe jednostki organizacyjne, na wniosek przewodniczącego lub upoważnionego przez niego członka Zespołu udzielają Zespołowi wszechstronnej pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje oraz dokumenty.

4. Przewodniczący Zespołu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów kwartalne sprawozdania z działalności Zespołu.

§ 5. 1. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek wiceprzewodniczącego lub na wniosek co najmniej połowy członków Zespołu.

2. W razie nieobecności przewodniczącego posiedzenia Zespołu zwołuje wiceprzewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków Zespołu.

3. Z każdego posiedzenia Zespołu lub grupy roboczej sporządzane jest sprawozdanie.

§ 6. Obsługę prac Zespołu zapewnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

§ 7. W ciągu dwóch tygodni od daty wejścia zarządzenia w życie, organy wskazane w § 3 ust. 1 pkt 3, wyznaczą jednego lub więcej ekspertów do uczestniczenia w pracach Zespołu.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES RADY MINISTRÓW

Jarosław Kaczyński

_________________________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

Metadane

Data publikacji : 19.07.2007
Data modyfikacji : 26.01.2015
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jarosław Kaczyński (Prezes Rady Ministrów)
Osoba udostępniająca informację:
root
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Juras

Opcje strony

do góry