Inne organy doradcze powołane do rozpatrywania określonej sprawy lub grupy spraw

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych

Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych (dalej: „Rada”) została utworzona ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2260, z późn. zm.).

I. Skład Rady

Zgodnie z art. 27 - 29 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 t.j.) w skład Rady wchodzi ośmiu członków.
Członków Rady powołuje i odwołuje:
1. Prezes Rady Ministrów - czterech członków. Prezes Rady Ministrów powołuje Przewodniczącego Rady spośród jej członków.
2. Minister właściwy do spraw aktywów państwowych - czterech członków.

Prezes Rady Ministrów powołał do składu Rady następujące osoby:
1. Przemysław Zbierowski - Przewodniczący Rady
2. Sławomir Tadeusz Czyż - członek Rady
3. Bartosz Grucza - członek Rady
4. Krzysztof Księżopolski - członek Rady

Minister właściwy do spraw aktywów państwowych powołał do składu Rady następujące osoby:
1. Robert Szumski - członek Rady
2. Tomasz Śpiewak - członek Rady
3. Andrzej Wnuk - członek Rady

II. Zadania Rady

Rada działa w oparciu o przepisy:

 1. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2260, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z  2020 r. poz. 735 t.j.; dalej: „Ustawa”).
 3. Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych (M.P. z 2017 r. poz. 171).

Do zadań Rady, zgodnie z art. 24 Ustawy, należy wydawanie opinii dotyczących: 

 • kandydatów na członków organów nadzorczych spółek wskazanych przez:
  • Skarb Państwa,
  • państwową osobę prawną,
  • spółkę z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej,
  • podmiot, wobec którego spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
 • kandydatów na pełnomocników wspólnika;
 • kandydatów na członków organów nadzorczych spółek, o których mowa w art. 19a ust. 1 Ustawy;
 • kandydatów na członków organów nadzorczych państwowych osób prawnych;
 • kandydatów na członków organów zarządzających, w przypadku określonym w art. 26 Ustawy;
 • spraw związanych z zarządzaniem mieniem państwowym, na wniosek Prezesa Rady Ministrów.

III. Opinie Rady:

Pozytywną opinię Rady, o której mowa w art. 24 pkt 1 – 1c Ustawy, otrzymali:

01.09.2020 r.:
- Wojciech Andrzej Łabiak
- Piotr Andrzej Jaskuła
- Wacław Nitka
- Maciej Drożdż
- Tomasz Szczegielniak
- Monika Barbara Jankowska
- Grażyna Maria Zemowska
- Kalina Ewa Maj
- Maciej Jakub Podgórski
- Mirosław Jamroży

03.09.2020 r.:
- Michał Jacek Marcinkowski
- Paulina Wenderlich
- Ewa Matysiak
- Franciszek Józef Romaniak
- Stanisław Obertaniec
- Małgorzata Anna Lubińska
- Dariusz Julian Sołek
- Justyna Solak-Rzytki

07.09.2020 r.:
-Marcin Bartłomiej Kozicki
- Mariusz Kośmiński
- Marcin Walas
- Magdalena Maria Zubańska
- Łukasz Mucha
- Przemysław Adam Zaleski
- Emilia Kazimiera Niemyt
- Maciej Stanisław Smagowicz

08.09.2020 r.:
- Katarzyna Irena Korek
- Marzanna Elżbieta Chybowska
- Rafał Łukasz Wojciechowski
- Jarosław Piotr Dybowski
- Barbara Małgorzata Kidawa-Aden
- Agata Justyna Piotrowska
- Nina Jolanta Baran

10.09.2020 r.:
- Rafał Soja
- Roland Maciej Makieła
- Maria Materla
- Krzysztof Jan Rewers
- Piotr Staszewski
- Paweł Kura

11.09.2020 r.:
- Andrzej Browarski
- Renata Agata Rakowska
- Daniel Maria Wais
- Piotr Stomma

14.09.2020 r.:
- Rafał Ryszard Włodarski
- Andrzej Browarski
- Michał Jerzy Wieszczycki
- Agnieszka Ewa Karbowiak
- Robert Więckowski
- Ryszard Henryk Adamczak
- Sławomir Robert Batko
- Damian Walczyk
- Dorota Taranowicz
- Joanna Izabela Gajda
- Paweł Grzybowski

15.09.2020 r.:
- Izabela Wierzchowska
- Joanna Maria Gepfert
- Krzysztof Kukulski
- Piotr Adam Szlagowski-Budacz
- Marcin Stanisław Chodorek
- Henryk Jan Wnorowski
- Marek Kazimierz Matuszak
- Marek Roman Pieszczek
- Paweł Łącki
- Tomasz Mikołaj Strzałkowski

16.09.2020 r.:
- Krzysztof Michał Zaręba
- Joanna Maria Staszewska
- Jacek Leszek Bojarski
- Jolanta Renata Smoszna
- Marek Wadowski
- Janusz Jan Olszowski
- Bogusław Antoni Chrószcz
- Piotr Ożarek

17.09.2020 r.:
- Tomasz Wiatrak
- Sebastian Krzysztof Sakowski
- Iwona Jolanta Szczygioł
- Piotr Andrzej Tomaszewicz
- Katarzyna Hanna Adamczyk-Ścibor
- Elwira Magdalena Bubel-Malinowska
- Karina Ewa Pietruszka

18.09.2020 r.:
- Mirosław Jan Panek
- Marek Robert Ryszka
- Bogusław Antoni Chrószcz
- Piotr Gołębiowski
- Mariusz Wiesław Andrzejewski
- Barbara Kinga Gorzelak
- Daniel Gryt
- Beata Iwona Białowąs
- Marcin Henryk Kozik

w sierpniu 2020 r.
w lipcu 2020 r.
w czerwcu 2020 r.
w maju 2020 r.
w kwietniu 2020 r.
w marcu 2020 r.
w lutym 2020 r.
w styczniu 2020 r.
w roku 2019
w roku 2018
w roku 2017


IV. Wzory formularzy (aktualizacja wzorów formularzy: marzec 2020 r.)

 1. Wzór Wniosku o wydanie opinii dotyczących kandydatów na członków organów nadzorczych lub pełnomocników wspólników, o których mowa w art. 24 pkt 1 - 1b Ustawy oraz Kwestionariusza osobowego wraz z oświadczeniami kandydata, stanowiącego załącznik do Wniosku.
 1. Wzór Wniosku o wydanie opinii (wraz z Kwestionariuszem osobowym) dotyczących kandydatów na członków organów nadzorczych państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 24 pkt 1c Ustawy:

Rada wydaje opinię wyłącznie na wniosek złożony przez podmiot lub organ wymieniony w art. 25 ust 1. Ustawy.

Opinia Rady nie ma charakteru stałego, przed każdym wskazaniem kandydata na członka organu nadzorczego/pełnomocnika wspólnika, w tym w szczególności w związku z zamiarem powołania osoby pełniącej funkcję członka organu nadzorczego/pełnomocnika wspólnika na kolejną kadencję, o której mowa we wniosku o wydanie opinii, wymagane jest wystąpienie do Rady z wnioskiem o zaopiniowanie kandydata na członka organu nadzorczego/pełnomocnika wspólnika.

W przypadku spółki, wobec której spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Rada wydaje opinię po wprowadzeniu do umowy spółki albo do statutu tej spółki wymogów dla kandydatów na członków organów nadzorczych, o których mowa w art. 19 ust. 1- 3 i 5 Ustawy.

Oświadczenie albo informacje o złożeniu oświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306) oraz inne dokumenty i oświadczenia, wymagane przez przepisy prawa, należy składać do wnioskodawcy albo właściwego organu.

V. Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Radzie do spraw spółek z udziałem Skarbu państwa i państwowych osób prawnych


VI. Kontakt

Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Zadanie to w regulaminie organizacyjnym KPRM zostało przypisane Departamentowi Instrumentów Rozwojowych:

tel.: 22 694 84 50
email: obsluga_rada_sp@kprm.gov.pl

Wnioski do Rady należy kierować do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na niżej wskazany adres: 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych
Departament Instrumentów Rozwojowych
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

 

Metadane

Data publikacji : 18.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agata Falba
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Kowalska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry