Inne organy doradcze powołane do rozpatrywania określonej sprawy lub grupy spraw

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych

Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych (dalej: „Rada”) została utworzona ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2260, z późn. zm.).

I. Skład Rady

Zgodnie z art. 27 - 29 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 t.j.) w skład Rady wchodzi ośmiu członków.
Członków Rady powołuje i odwołuje:
1. Prezes Rady Ministrów - czterech członków. Prezes Rady Ministrów powołuje Przewodniczącego Rady spośród jej członków.
2. Minister właściwy do spraw aktywów państwowych - czterech członków.

Prezes Rady Ministrów powołał do składu Rady następujące osoby:
1. Przemysław Zbierowski - Przewodniczący Rady
2. Bartosz Grucza - członek Rady
3. Krzysztof Księżopolski - członek Rady

Minister właściwy do spraw aktywów państwowych powołał do składu Rady następujące osoby:
1. Jerzy Malec - członek Rady
2. Robert Szumski - członek Rady
3. Tomasz Śpiewak - członek Rady
4. Andrzej Wnuk - członek Rady

II. Zadania Rady

Rada działa w oparciu o przepisy:

 1. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2260, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z  2020 r. poz. 735 t.j.; dalej: „Ustawa”).
 3. Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych (M.P. z 2017 r. poz. 171).

Do zadań Rady, zgodnie z art. 24 Ustawy, należy wydawanie opinii dotyczących: 

 • kandydatów na członków organów nadzorczych spółek wskazanych przez:
  • Skarb Państwa,
  • państwową osobę prawną,
  • spółkę z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej,
  • podmiot, wobec którego spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
 • kandydatów na pełnomocników wspólnika;
 • kandydatów na członków organów nadzorczych spółek, o których mowa w art. 19a ust. 1 Ustawy;
 • kandydatów na członków organów nadzorczych państwowych osób prawnych;
 • kandydatów na członków organów zarządzających, w przypadku określonym w art. 26 Ustawy;
 • spraw związanych z zarządzaniem mieniem państwowym, na wniosek Prezesa Rady Ministrów.

III. Opinie Rady:

Pozytywną opinię Rady, o której mowa w art. 24 pkt 1 – 1c Ustawy, otrzymali:

07.05.2020 r.:
- Cezary Andrzej Krasodomski
- Dariusz Szczepan Bodziony 
- Stanisław Piksa
- Agnieszka Ewa Okołotowicz
- Piotr Ożarek
- Sławomir Robert Stypułkowski
- Mariusz Skowronek
- Robert Jerzy Góral
- Piotr Przednowek
- Jan Stanisław Lubaś

12.05.2020 r.:
- Agata Justyna Piotrowska
- Andrzej Paryska
- Dariusz Dumkiewicz
- Adam Heliodor Banaszak

13.05.2020 r.:
- Jarosław Grzegorz Lewandowski
- Agnieszka Ewa Karbowiak
- Michał Jerzy Wieszczycki
- Katarzyna Maria Polak
- Joanna Helena Chmielewska
- Grzegorz Wacławek

14.05.2020 r.:
- Tomasz Jacek Jachna
- Jerzy Zdzisław Topolski
- Marcin Andrzej Surówka
- Anna Maria Piórkowska
- Paweł Maciej Krężel

15.05.2020 r.:
- Michał Kazimierz Baj
- Monika Małgorzata Bończyk

18.05.2020 r.:
- Monika Barbara Jankowska
- Marek Tadeusz Sterniczuk
- Łukasz Michał Pilipowicz

19.05.2020 r.:
- Magdalena Kielasińska
- Kacper Piotr Łaguna
- Katarzyna Anna Kołodziejczyk-Soszka
- Bartłomiej Emanuel Kołodziej
- Zbigniew Makowski
- Waldemar Mieczysław Wierzba
- Remigiusz Jacek Kobierski

21.05.2020 r.:
- Ernest Gerard Bejda
- Robert Pusz
- Mikołaj Jerzy Handschke
- Wojciech Andrzej Myślecki
- Marek Pietrzak
- Maciej Paweł Jankiewicz
- Monika Saracyn
- Andrzej Józef Kania
- Andrzej Placek
- Michał Jaworski

22.05.2020 r.:
- Agata Anna Bednarczyk
- Anna Elżbieta Stasiak-Apelska
- Piotr Jerzy Mierzwa
- Dominik Wiktor Hamrin
- Tadeusz Zbigniew Kielan

25.05.2020 r.:
- Dariusz Stanisław Mikosa
- Marian Józef Cąpała
- Łukasz Dudkiewicz
- Mirosław Pyryt
- Marcin Nowak
- Zbigniew Jerzy Winiarz
- Magdalena Harnik
- Paweł Różycki
- Robert Więckowski
- Bartosz Piotr Szczypski
- Jakub Marek Bella
- Agnieszka Maryla Zalewska
- Waldemar Paweł Piotrowski
- Paweł Dominik Żak
- Mariusz Michał Kuźma
- Wojciech Peret
- Ernest Gerard Bejda
- Tomasz Paweł Kulik
- Sławomir Włodzimierz Niemierka
- Wanda Kazimiera Sułkowska
- Agnieszka Zaborowska
- Aleksandra Dołhan
- Grzegorz Stanisław Magdziarz
- Paweł Leszek Tymczyszyn
- Anna Sotek
- Elżbieta Maria Piela
- Henryk Józef Puścizna
- Łukasz Piotr Malinowski

26.05.2020 r.:
- Iwona Agnieszka Waksmundzka-Olejniczak
- Przemysław Mirosław Szymczyk
- Stanisław Kamiński
- Anna Fronczak
- Paweł Henryk Szczeszek
- Józef Maciej Wierzbowski

27.05.2020 r.:
- Małgorzata Olaszkiewicz
- Magdalena Grabowska
- Filip Wojtas
- Magdalena Derlatka-Miodowska

28.05.2020 r.:
- Kamila Ewa Kocańda
- Wojciech Antoni Przybylski
- Marcin Franciszek Wroński
- Tadeusz Łoś-Kamiński
- Waldemar Antoni Kalita
- Tomasz Ernest Snażyk

29.05.2020 r.:
- Łukasz Stelmach
- Michał Kwiecień
- Józef Bogusław Turzyński
- Lidia Maria Gietko

w kwietniu 2020 r.
w marcu 2020 r.
w lutym 2020 r.
w styczniu 2020 r.
w roku 2019
w roku 2018
w roku 2017


IV. Wzory formularzy (aktualizacja wzorów formularzy: marzec 2020 r.)

 1. Wzór Wniosku o wydanie opinii dotyczących kandydatów na członków organów nadzorczych lub pełnomocników wspólników, o których mowa w art. 24 pkt 1 - 1b Ustawy oraz Kwestionariusza osobowego wraz z oświadczeniami kandydata, stanowiącego załącznik do Wniosku.
 1. Wzór Wniosku o wydanie opinii (wraz z Kwestionariuszem osobowym) dotyczących kandydatów na członków organów nadzorczych państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 24 pkt 1c Ustawy:

Rada wydaje opinię wyłącznie na wniosek złożony przez podmiot lub organ wymieniony w art. 25 ust 1. Ustawy.

Opinia Rady nie ma charakteru stałego, przed każdym wskazaniem kandydata na członka organu nadzorczego/pełnomocnika wspólnika, w tym w szczególności w związku z zamiarem powołania osoby pełniącej funkcję członka organu nadzorczego/pełnomocnika wspólnika na kolejną kadencję, o której mowa we wniosku o wydanie opinii, wymagane jest wystąpienie do Rady z wnioskiem o zaopiniowanie kandydata na członka organu nadzorczego/pełnomocnika wspólnika.

W przypadku spółki, wobec której spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Rada wydaje opinię po wprowadzeniu do umowy spółki albo do statutu tej spółki wymogów dla kandydatów na członków organów nadzorczych, o których mowa w art. 19 ust. 1- 3 i 5 Ustawy.

Oświadczenie albo informacje o złożeniu oświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306) oraz inne dokumenty i oświadczenia, wymagane przez przepisy prawa, należy składać do wnioskodawcy albo właściwego organu.

V. Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Radzie do spraw spółek z udziałem Skarbu państwa i państwowych osób prawnych


VI. Kontakt

Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Zadanie to w regulaminie organizacyjnym KPRM zostało przypisane Departamentowi Instrumentów Rozwojowych:

tel.: 22 694 84 50
email: obsluga_rada_sp@kprm.gov.pl

Wnioski do Rady należy kierować do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na niżej wskazany adres: 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych
Departament Instrumentów Rozwojowych
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

 

Metadane

Data publikacji : 29.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agata Falba
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry