BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/organy-pomocnicze/inne-organy-doradcze-po/7445,Rada-do-spraw-spolek-z-udzialem-Skarbu-Panstwa-i-panstwowych-osob-prawnych.html
2020-10-22, 06:20

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych

Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych (dalej: „Rada”) została utworzona ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2260 z późn. zm.).

I. Skład Rady

Zgodnie z art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1302, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od dnia 29 lutego 2020 r., w skład Rady wchodzi 8 członków. Członków Rady powołuje i odwołuje:
1. Prezes Rady Ministrów – czterech członków
2. Minister właściwy do spraw aktywów państwowych – czterech członków

W myśl art. 104 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 284), Prezes Rady Ministrów oraz minister właściwy do spraw aktywów państwowych powołają po raz pierwszy członków Rady, zgodnie z art. 27 i art. 28 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie tej ustawy. Do czasu powołania nowych członków Rady, członkowie Rady powołani przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, pełnią swoje funkcje.

Aktualnie w skład Rady wchodzi 9 członków, powołanych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw przez:
1. Prezesa Rady Ministrów - trzech członków
2. Ministra właściwego do spraw gospodarki - trzech członków
3. Ministra właściwego do spraw energii - trzech członków

Prezes Rady Ministrów powołał do składu Rady następujące osoby:
1. Łukasz Popławski- Przewodniczący Rady
2. Aleksander Grzelak- członek Rady
3. Krzysztof Księżopolski- członek Rady

Minister właściwy ds. gospodarki powołał do składu Rady następujące osoby:
1. Jacek Orzeł- członek Rady
2. Przemysław Zbierowski- członek Rady
3. Bogdan Witold Szlachta- członek Rady

Minister właściwy ds. energii powołał do składu Rady następujące osoby:
1. Adam Gołuch- członek Rady
2. Krzysztof Kłopotowski- członek Rady
3. Edward Słoma- członek Rady

II. Zadania Rady

Rada działa w oparciu o przepisy:

 1. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2260, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z  2019 r. poz. 1302, z późn. zm.; dalej: „Ustawa”).
 3. Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych (M.P. z 2017 r. poz. 171).

Do zadań Rady, zgodnie z art. 24 Ustawy, należy wydawanie opinii dotyczących: 

 • kandydatów na członków organów nadzorczych spółek wskazanych przez:
  • Skarb Państwa,
  • państwową osobę prawną,
  • spółkę z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej,
  • podmiot, wobec którego spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
 • kandydatów na pełnomocników wspólnika;
 • kandydatów na członków organów nadzorczych spółek, o których mowa w art. 19a ust. 1 Ustawy;
 • kandydatów na członków organów nadzorczych państwowych osób prawnych;
 • kandydatów na członków organów zarządzających, w przypadku określonym w art. 26 Ustawy;
 • spraw związanych z zarządzaniem mieniem państwowym, na wniosek Prezesa Rady Ministrów.

III. Opinie Rady:

Pozytywną opinię Rady, o której mowa w art. 24 pkt 1 – 1c Ustawy, otrzymali:

 

w marcu 2020 r.
w lutym 2020 r.
w styczniu 2020 r.
w roku 2019
w roku 2018
w roku 2017


IV. Wzory formularzy (aktualizacja wzorów formularzy: marzec 2020 r.)

 1. Wzór Wniosku o wydanie opinii dotyczących kandydatów na członków organów nadzorczych lub pełnomocników wspólników, o których mowa w art. 24 pkt 1 - 1b Ustawy oraz Kwestionariusza osobowego wraz z oświadczeniami kandydata, stanowiącego załącznik do Wniosku.
 1. Wzór Wniosku o wydanie opinii (wraz z Kwestionariuszem osobowym) dotyczących kandydatów na członków organów nadzorczych państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 24 pkt 1c Ustawy:

Rada wydaje opinię wyłącznie na wniosek złożony przez podmiot lub organ wymieniony w art. 25 ust 1. Ustawy.

Opinia Rady nie ma charakteru stałego, przed każdym wskazaniem kandydata na członka organu nadzorczego/pełnomocnika wspólnika, w tym w szczególności w związku z zamiarem powołania osoby pełniącej funkcję członka organu nadzorczego/pełnomocnika wspólnika na kolejną kadencję, o której mowa we wniosku o wydanie opinii, wymagane jest wystąpienie do Rady z wnioskiem o zaopiniowanie kandydata na członka organu nadzorczego/pełnomocnika wspólnika.

W przypadku spółki, wobec której spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Rada wydaje opinię po wprowadzeniu do umowy spółki albo do statutu tej spółki wymogów dla kandydatów na członków organów nadzorczych, o których mowa w art. 19 ust. 1- 3 i 5 Ustawy.

Oświadczenie albo informacje o złożeniu oświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306) oraz inne dokumenty i oświadczenia, wymagane przez przepisy prawa, należy składać do wnioskodawcy albo właściwego organu.

V. Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Radzie do spraw spółek z udziałem Skarbu państwa i państwowych osób prawnych


VI. Kontakt

Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Zadanie to w regulaminie organizacyjnym KPRM zostało przypisane Departamentowi Instrumentów Rozwojowych:

tel.: 22 694 84 50
email: obsluga_rada_sp@kprm.gov.pl

Wnioski do Rady należy kierować do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na niżej wskazany adres: 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych
Departament Instrumentów Rozwojowych
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

 

Metadane

Data publikacji : 01.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agata Falba
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony