Inne organy doradcze powołane do rozpatrywania określonej sprawy lub grupy spraw

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych

Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych została utworzona ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2260 z późn. zm.).

Przewodniczący

Prezes Rady Ministrów powołał Łukasza Popławskiego na funkcję Przewodniczącego Rady.

Członkowie

W skład Rady wchodzi 9 członków. Członków Rady powołuje i odwołuje:
- Prezes Rady Ministrów - trzech członków;
- minister właściwy do spraw gospodarki - trzech członków,
- minister właściwy do spraw energii - trzech członków.

Prezes Rady Ministrów powołał do składu Rady następujące osoby:
- Łukasz Popławski,
- Aleksander Grzelak.

Minister właściwy ds. gospodarki powołał do składu Rady następujące osoby:
- Jacek Orzeł,
- Przemysław Zbierowski,
- Bogdan Witold Szlachta.

Minister właściwy ds. energii powołał do składu Rady następujące osoby:
- Adam Gołuch,
- Krzysztof Kłopotowski,
- Edward Słoma.

Do zadań Rady należy wydawanie opinii dotyczących:

  • kandydatów na członków organów nadzorczych wskazanych przez Skarb Państwa albo państwową osobę prawną, albo organy spółek, wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
  • dokumentów dotyczących polityki państwa w zakresie zarządzania mieniem państwowym,
  • projektów aktów normatywnych w zakresie zarządzania mieniem państwowym,
  • kandydatów na członków organów zarządzających, w przypadku określonym w art. 26 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
  • spraw związanych z zarządzaniem mieniem państwowym, na wniosek Prezesa Rady Ministrów.

Akty prawne:

  • Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2260 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1302 z późn. zm. )
  • Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych

Opinie Rady:

Pozytywną opinię Rady dotyczącą kandydatów na członków organów nadzorczych wskazanych przez Skarb Państwa albo państwową osobę prawną, albo organy spółek, wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów otrzymali:

02.10.2019 r.:
- Andrzej Liberadzki
- Piotr Michał Ożarek
- Przemysław Krzysztof Arabski
- Piotr Waldemar Tychek
- Wojciech Kamieniecki
- Urszula Katarzyna Grześkiewicz-Brochwicz
- Michał Piotr Boruczkowski
- Waldemar Brzostek
- Mariusz Gietka
- Tomasz Jan Rega

03.10.2019 r.:
- Wiesław Bolesław Kmiotek
- Jan Stanisław Gil
- Mateusz Jerzy Kowalski
- Magdalena Bohusz-Boguszewska
- Piotr Rytko
- Magdalena Lidia Kopka-Wojciechowska

07.10.2019 r.:
- Ireneusz Krystian Mikołajek
- Marek Dariusz Akciński
- Magdalena Skowyrska
- Waldemar Józef Stawski
- Piotr Artur Chołda
- Wojciech Iwanicki

08.10.2019 r.:
- Waldemar Kamrat
- Jakub Płażyński

10.10.2019 r.:
- Anna Zarzycka-Rzepecka
- Piotr Benon Kołodziej
- Agnieszka Anna Rudzka
- Piotr Artur Bednarek
- Piotr Jurowiec
- Waldemar Marian Drozd

14.10.2019 r.:
- Marzena Świtalska
- Ewa Bartosiewicz
- Tomasz Dawid Śliwak
- Agnieszka Ewa Mańkowska
- Joanna Maria Staszewska
- Rafał Soja
- Michał Szczygieł
- Karina Majnusz
- Zdzisław Stanisław Filip
- Mariusz Wiesław Andrzejewski
- Dariusz Jacek Niemiec
- Kazimierz Józef Szynol

16.10.2019 r.:
- Roman Józef Kusz

18.10.2019 r.:
- Marta Marchewicz
- Agnieszka Irena Nogajczyk-Simeonow
- Krzysztof Kalinowski
- Elżbieta Mirosława Rucińska-Kulesz
- Barbara Maria Loba
- Jakub Mateusz Lechowicz

21.10.2019 r.:
- Łukasz Dwornik
- Jerzy Florian Dzierżęga
- Paweł Piotr Rzezak

22.10.2019 r.:
- Dariusz Andrzej Śpiewak

pliki w formacie docx: pliki w formacie odt:
we wrześniu 2019 r. we wrześniu 2019 r.
w sierpniu 2019 r. w sierpniu 2019 r.
w lipcu 2019 r. w lipcu 2019 r.
w czerwcu 2019 r. w czerwcu 2019 r.
w maju 2019 r. w maju 2019 r.
w kwietniu 2019 r. w kwietniu 2019 r.
w marcu 2019 r. w marcu 2019 r.
w lutym 2019 r. w lutym 2019 r.
w styczniu 2019 r. w styczniu 2019 r.
w roku 2018 w roku 2018
w roku 2017 w roku 2017


Wzory formularzy:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Radzie do spraw spółek z udziałem Skarbu państwa i państwowych osób prawnych - docx
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Radzie do spraw spółek z udziałem Skarbu państwa i państwowych osób prawnych - odt

  1. Wzór Wniosku o wydanie opinii dotyczącej kandydata na członka organu nadzorczego spółek, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1-5 w związku z art. 24 pkt 1-1b ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym wraz z załącznikami do Wniosku.
  1. Wzór Wniosku o wydanie opinii dotyczącej kandydata na członka organu nadzorczego państwowej osoby prawnej, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 24 pkt 1c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym - nie dotyczy spółek.

Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Wnioski do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych należy kierować za pośrednictwem Departamentu Skarbu Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Rada wydaje opinię wyłącznie na wniosek złożony przez podmiot lub organ wymieniony w art. 25 ust 1. ustawy o zasadach zrządzania mieniem państwowym.

W przypadku spółki, wobec której spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Rada wydaje opinię po wprowadzeniu do umowy spółki albo do statutu tej spółki wymogów dla kandydatów na członków organów nadzorczych, o których mowa w art. 19 ust. 1-5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Oświadczenie albo informacje o złożeniu oświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 430 z późn. zm.) oraz inne dokumenty i oświadczenia, wymagane przez przepisy prawa, należy składać do wnioskodawcy albo właściwego organu.

Metadane

Data publikacji : 22.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agata Falba
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Kowalska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry