BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/organy-pomocnicze/inne-organy-doradcze-po/6294,Rada-do-spraw-spolek-z-udzialem-Skarbu-Panstwa-i-panstwowych-osob-prawnych.html
2020-10-22, 06:37

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych

Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych została utworzona ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2016 r., poz. 2260).

Przewodniczący

Prezes Rady Ministrów powołał Łukasza Popławskiego na funkcję Przewodniczącego Rady.

Członkowie

W skład Rady wchodzi 9 członków. Członków Rady powołuje i odwołuje:
- Prezes Rady Ministrów - trzech członków;
- minister właściwy do spraw gospodarki - trzech członków,
- minister właściwy do spraw energii - trzech członków.

Prezes Rady Ministrów powołał do składu Rady następujące osoby:
- Łukasz Popławski,
- Piotr Buła,
- Aleksander Grzelak.

Minister właściwy ds. gospodarki powołał do składu Rady następujące osoby:
- Jacek Orzeł,
- Przemysław Zbierowski,
- Bogdan Witold Szlachta.

Minister właściwy ds. energii powołał do składu Rady następujące osoby:
- Adam Gołuch,
- Krzysztof Kłopotowski,
- Edward Słoma.

Do zadań Rady należy wydawanie opinii dotyczących:

  • kandydatów na członków organów nadzorczych wskazanych przez Skarb Państwa albo państwową osobę prawną, albo organy spółek, wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
  • dokumentów dotyczących polityki państwa w zakresie zarządzania mieniem państwowym,
  • projektów aktów normatywnych w zakresie zarządzania mieniem państwowym,
  • kandydatów na członków organów zarządzających, w przypadku określonym w art. 26 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
  • spraw związanych z zarządzaniem mieniem państwowym, na wniosek Prezesa Rady Ministrów.

Akty prawne:

  • Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2016 r., poz. 2260)
  • Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2016 r., poz. 2259)
  • Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych

Opinie Rady:

Pozytywną opinię Rady dotyczącą kandydatów na członków organów nadzorczych wskazanych przez Skarb Państwa albo państwową osobę prawną, albo organy spółek, wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów otrzymali:

04.03.2019 r.:
- Paweł Grzegorz Jeleń
- Małgorzata Beata Taranowicz
- Robert Krystian Ślusarczyk
- Filip Wojtas
- Błażej Krawczyszyn
- Krzysztof Kamil Bachta
- Marek Rafał Szcześniak
- Tomasz Paweł Biłous
- Seweryn Kowalczyk

05.03.2019 r.:
- Kacper Piotr Łaguna
- Wiesław Kozioł
- Przemysław Antoni Myszakowski
- Paweł Słojewski
- Michał Krzemkowski
- Damian Bartosz Bronner
- Urszula Katarzyna Grześkiewicz-Brochwicz
- Adam Paweł Jarosz

08.03.2019 r.:
- Tadeusz Hatalski
- Aleksander Marian Sobolewski

11.03.2019 r.:
- Łukasz Leszek Kossacki-Lytwyn
- Piotr Panasiuk
- Jakub Mikołaj Pyżanowski
- Aleksandra Joanna Machowicz-Jaworska

13.03.2019 r.:
- Krzysztof Józef Mikuła
- Klaudia Maria Zagórska
- Marcin Piotr Wilk
- Urszula Agnieszka Sarnek

14.03.2019 r.:
- Katarzyna Anna Jarzębińska
- Mariusz Piotr Kądziołka
- Krzysztof Marcin Śliwa
- Agnieszka Monika Fido-Chmielewska
- Jarosław Marek Nowacki
- Robert Perkowski
- Tomasz Filipowicz
- Arkadiusz Świątek
- Beata Elżbieta Nawrocka
- Jolanta Elżbieta Górska

15.03.2019 r.:
- Jarosław Andrzej Gęborys
- Piotr Czesław Ziubroniewicz
- Bartosz Andrzej Bętkowski

18.03.2019 r.:
- Józef Janusz Pilch
- Wiesław Antoni Więckowski
- Jacek Zimoch
- Marek Zalisko
- Monika Bartnik
- Damian Grzegorz Gabriel
- Marek Józef Granieczny

20.03.2019 r.:
- Krzysztof Bereszyński
- Wanda Kazimiera Sułkowska
- Joanna Eleonora Rajchel
- Bogusław Emil Krzanowski
- Janusz Adam Magusiak

21.03.2019 r.:
- Waldemar Mieczysław Wierzba
- Joanna Ewa Bęza-Bojanowska
- Jolanta Magdalena Wasiluk
- Paweł Olejnik
- Wojciech Drobny
- Piotr Krzysztof Zuzankiewicz

22.03.2019 r.:
- Błażej Krawczyszyn
- Piotr Panasiuk
- Paweł Edward Perkowski
- Leszek Hoderny

25.03.2019 r.:
- Mariusz Skowronek
- Andrzej Włodzimierz Rejner
- Andrzej Stepnowski
- Łukasz Piotr Malinowski
- Marcin Stasiak
- Rafał Małecki
- Adam Zbigniew Wrzesiński
- Andrzej Marek Pyzio
- Mieczysława Teresa Patelsaka
- Karolina Alina Kisiel
- Daniel Marek Szczęsny
- Wiesław Jan Kiepiel

27.03.2019 r.:
- Joanna Magdalena Zięba
- Wojciech Adam Dziduch
- Artur Rafał Kamiński
- Radosław  Filip Miążek

28.03.2019 r.:
- Joanna Katarzyna Witkowska-Mosz
- Marcin Siarkowski
- Michał Marcin Szukała
- Elżbieta Kruk
- Patryk Ireneusz Felmet
- Klaudia Ludmiła Budzisz
- Tomasz Kucharczyk
- Dorota Nowak-Wierzbińska

01.04.2019 r.:
- Aneta Urszula Mazek
- Paweł Bronisław Pundyk
- Mirosław Leonard Srzęciwilk
- Marcin Krzysztof Lis
- Marcin Piotr Gwóźdź
- Paweł Włodzimierz Baranowski
- Janusz Jerzy Kołakowski
- Agnieszka Joanna Biernat-Wiatrak

 pliki w formacie docx: pliki w formacie odt:
w lutym 2019 r. w lutym 2019 r.
w styczniu 2019 r. w styczniu 2019 r.
w grudniu 2018 r. w grudniu 2018 r.
w listopadzie 2018 r. w listopadzie 2018 r.
w październiku 2018 r. w październiku 2018 r.
we wrześniu 2018 r. we wrześniu 2018 r.
w sierpniu 2018 r. w sierpniu 2018 r.
w lipcu 2018 r. w lipcu 2018 r.
w czerwcu 2018 r. w czerwcu 2018 r.
w maju 2018 r. w maju 2018 r.
w kwietniu 2018 r. w kwietniu 2018 r.
w marcu 2018 r. w marcu 2018 r.
w lutym 2018 r. w lutym 2018 r.
w styczniu 2018 r. w styczniu 2018 r.
w roku 2017 w roku 2017

Wzory formularzy:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Radzie do spraw spółek z udziałem Skarbu państwa i państwowych osób prawnych - docx
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Radzie do spraw spółek z udziałem Skarbu państwa i państwowych osób prawnych - odt

  1. Wzór Wniosku o wydanie opinii dotyczącej kandydata na członka organu nadzorczego spółek, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1-5 w związku z art. 24 pkt. 1-1b ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym wraz z załącznikami do Wniosku.
  1. Wzór Wniosku o wydanie opinii dotyczącej kandydata na członka organu nadzorczego państwowej osoby prawnej, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 6 w związku z art. 24 pkt. 1c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym - nie dotyczy spółek.

Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Wnioski do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych należy kierować za pośrednictwem Departamentu Skarbu Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Rada wydaje opinię wyłącznie na wniosek złożony przez podmiot lub organ wymieniony w art. 25 ust 1. ustawy o zasadach zrządzania mieniem państwowym.

W przypadku spółki, wobec której spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Rada wydaje opinię po wprowadzeniu do umowy spółki albo do statutu tej spółki wymogów dla kandydatów na członków organów nadzorczych, o których mowa w art. 19 ust. 1-5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Oświadczenie albo informacje o złożeniu oświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388) oraz inne dokumenty i oświadczenia, wymagane przez przepisy prawa, należy składać do wnioskodawcy albo właściwego organu.

Metadane

Data publikacji : 01.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agata Falba
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony