Inne organy doradcze powołane do rozpatrywania określonej sprawy lub grupy spraw

Komitet Społeczny Rady Ministrów

Zarządzenie nr 250

Prezesa Rady Ministrów

z dnia 4 grudnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Społecznego Rady Ministrów

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 205 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Komitetu Społecznego Rady Ministrów (M.P. z 2019 r. poz. 937) w § 5:

1)     w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)   członkowie Komitetu:

a)     Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

b)     Minister Edukacji Narodowej,

c)     Minister Finansów,

d)     Minister Rozwoju,

e)     Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

f)     Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

g)     Minister Sportu,

h)     Minister Sprawiedliwości,

i)     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,

j)     Minister Zdrowia,

k)     Minister Klimatu,

l)     Minister Funduszy i Polityki Regionalnej,

m)   Minister – Członek Rady Ministrów Michał Dworczyk,

n)     Minister – Członek Rady Ministrów Michał Woś,

o)     Minister – Członek Rady Ministrów Konrad Szymański,

p)     Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów – Szef Centrum Analiz Strategicznych,

q)     przedstawiciel Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.”;

2)     ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a–o, mogą być reprezentowane w pracach Komitetu przez wyznaczonego sekretarza stanu albo podsekretarza stanu.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Mateusz Morawiecki

__________________________________________

Zarządzenie nr 250

Prezesa Rady Ministrów

z dnia 4 grudnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Społecznego Rady Ministrów

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 205 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Komitetu Społecznego Rady Ministrów (M.P. z 2019 r. poz. 937) w § 5:

1)     w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)    członkowie Komitetu:

a)     Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

b)     Minister Edukacji Narodowej,

c)     Minister Finansów,

d)     Minister Rozwoju,

e)     Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

f)     Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

g)     Minister Sportu,

h)     Minister Sprawiedliwości,

i)      Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,

j)      Minister Zdrowia,

k)     Minister Klimatu,

l)      Minister Funduszy i Polityki Regionalnej,

m)    Minister – Członek Rady Ministrów Michał Dworczyk,

n)     Minister – Członek Rady Ministrów Michał Woś,

o)     Minister – Członek Rady Ministrów Konrad Szymański,

p)     Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów – Szef Centrum Analiz Strategicznych,

q)     przedstawiciel Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.”;

2)     ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a–o, mogą być reprezentowane w pracach Komitetu przez wyznaczonego sekretarza stanu albo podsekretarza stanu.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

MATEUSZ MORAWIECKI
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

_________________________________

Zarządzenie Nr 85

Prezesa rady Ministrów

z dnia 14 czerwca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Społecznego Rady Ministrów

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271 i 730) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 205 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Komitetu Społecznego Rady Ministrów (M.P. poz. 1203) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 3 w pkt 4 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 5;

2)     w § 5:

a)     ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Komitetu wchodzą:

1)     Przewodniczący Komitetu – Wiceprezes Rady Ministrów Piotr Gliński;

2)     Wiceprzewodniczący Komitetu – powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Przewodniczącego Komitetu;

3)     członkowie Komitetu:

a)     Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

b)    Minister Edukacji Narodowej,

c)     Minister Finansów,

d)    Minister Inwestycji i Rozwoju,

e)     Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

f)     Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

g)    Minister Sportu i Turystyki,

h)    Minister Sprawiedliwości,

i)     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,

j)     Minister Zdrowia,

k)    Minister – Członek Rady Ministrów Michał Dworczyk,

l)     Minister – Członek Rady Ministrów Michał Woś,

m)   Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów – Szef Centrum Analiz Strategicznych,

n)    Sekretarz do Spraw Europejskich,

o)    sekretarz stanu albo podsekretarz stanu wyznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

p)    przedstawiciel Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.”,

b)    po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a–l, mogą być reprezentowane w pracach Komitetu przez wyznaczonego sekretarza stanu albo podsekretarza stanu.”,

c)     ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Sekretarzem Komitetu jest osoba powoływana i odwoływana przez Przewodniczącego Komitetu.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

MATEUSZ MORAWIECKI

___________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 205

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia  20 grudnia 2017 r.

w sprawie Komitetu Społecznego Rady Ministrów

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. Komitet Społeczny Rady Ministrów, zwany dalej „Komitetem”, jest organem pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.

§ 2. Do zadań Komitetu należy zapewnienie koordynacji działań i sprawne podejmowanie decyzji w sprawach społecznych oraz rekomendowanie ich Radzie Ministrów lub Prezesowi Rady Ministrów, w szczególności:

1)     inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć służących:

a)     poprawie sytuacji rodzin w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym sytuacji demograficznej i dochodowej społeczeństwa, jakości życia i warunków życia,

b)     wspieraniu aktywności zawodowej, edukacyjnej i kulturalnej oraz sportowo--rekreacyjnej,

c)     poprawie dostępności i poziomu usług socjalnych i opiekuńczych oraz sytuacji osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz osób starszych, w tym emerytów;

2)     dokonywanie analiz i ocen sytuacji prawnej i społecznej w zakresie, o którym mowa w pkt 1;

3)     przygotowywanie programów i harmonogramów prac związanych z realizacją zadań, o których mowa w pkt 1;

4)     koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem projektów aktów normatywnych niezbędnych do przeprowadzenia zmian w sprawach, o których mowa w pkt 1;

5)     uzgadnianie rozstrzygnięć lub stanowisk odnośnie do projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych w zakresie, o którym mowa w pkt 1;

6)     wykonywanie innych zadań powierzonych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.

§ 3. Komitet:

1)     przedstawia Radzie Ministrów lub Prezesowi Rady Ministrów opinie i wnioski oraz rozstrzygnięcia i rekomendacje;

2)     określa zadania i terminy ich wykonania oraz wskazuje organy i instytucje odpowiedzialne za wykonanie zadań;

3)     ocenia wykonanie zadań określonych w pkt 2;

4)     podejmuje niezbędne ustalenia i określa środki zapewniające wykonanie zadań;

5)     składa Radzie Ministrów okresowe sprawozdania ze swojej działalności.

§ 4. Komitet może powoływać zespoły do opracowania określonych analiz i prognoz oraz koncepcji interwencyjnych rozwiązań określonych problemów społecznych.

§ 5. 1. W skład Komitetu wchodzą:

1)     Przewodniczący – Wiceprezes Rady Ministrów, Pani Beata Szydło;

2)     Wiceprzewodniczący – powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Przewodniczącego Komitetu;

3)     członkowie:

a)     Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

b)     Minister Edukacji Narodowej,

c)     Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

d)     Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

e)     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,

f)     Minister Sprawiedliwości,

g)    Minister Zdrowia,

h)    Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

i)     Minister Sportu i Turystyki,

j)     Minister Rozwoju i Finansów,

k)    Sekretarz do Spraw Europejskich,

lub wyznaczeni przez nich przedstawiciele w randze sekretarza albo podsekretarza stanu.

2. Przewodniczący Komitetu może zapraszać do udziału w pracach Komitetu, z głosem doradczym, również inne osoby niż określone w ust. 1.

3. Sekretarzem Komitetu jest powoływana i odwoływana przez Przewodniczącego Komitetu osoba kierująca komórką organizacyjną Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 6. 1. Komitet odbywa posiedzenia w stałych terminach określonych przez Przewodniczącego Komitetu.

2. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komitetu może wyznaczyć inny termin posiedzenia.

§ 7. 1. Na podstawie projektów dokumentów rządowych wniesionych do rozpatrzenia przez Komitet, Sekretarz Komitetu opracowuje projekt porządku obrad Komitetu oraz wprowadza w nim zmiany.

2. Projekt porządku obrad Sekretarz Komitetu doręcza osobom uczestniczącym w posiedzeniu Komitetu nie później niż na 5 dni przed terminem posiedzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1.

3. Porządek obrad może zostać zmieniony lub uzupełniony przez Przewodniczącego Komitetu z inicjatywy własnej lub na umotywowany wniosek osoby wchodzącej w skład Komitetu.

§ 8. Jeżeli Prezes Rady Ministrów jest obecny na posiedzeniu Komitetu, przewodniczy jego obradom.

§ 9. W posiedzeniach Komitetu stale lub doraźnie uczestniczą, bez prawa udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć, osoby zaproszone przez Sekretarza Komitetu, jeżeli uzna on ich udział w posiedzeniu za niezbędny do wykonywania powierzonych im zadań służbowych albo do obsługi prac Komitetu.

§ 10. 1. Posiedzenia Komitetu odbywają się przy obecności większości osób wchodzących w jego skład.

2. Rozstrzygnięcia Komitetu zapadają w drodze uzgodnienia.

3. W przypadkach gdy osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, projekt rozstrzygnięcia może być, z inicjatywy Przewodniczącego Komitetu, poddany głosowaniu. Rozstrzygnięcia, w drodze głosowania, zapadają zwykłą większością głosów obecnych osób wchodzących w skład Komitetu, a w razie równej liczby głosów – rozstrzyga głos Przewodniczącego Komitetu.

4. Osoba wchodząca w skład Komitetu może zgłosić do protokołu odrębne stanowisko w stosunku do rozstrzygnięcia podjętego na tym posiedzeniu Komitetu.

5. Sekretarz Komitetu przekazuje członkom Komitetu, Sekretarzowi Rady Ministrów i Sekretarzowi Stałego Komitetu Rady Ministrów rekomendacje i rozstrzygnięcia.

§ 11. 1. Z posiedzenia Komitetu sporządza się, pod nadzorem Sekretarza Komitetu, pełny zapis jego przebiegu, zwany dalej „zapisem posiedzenia”, oraz protokół ustaleń posiedzenia Komitetu, zwany dalej „protokołem ustaleń”.

2. Zapis posiedzenia jest wewnętrznym dokumentem roboczym, który wykorzystuje się do sporządzenia protokołu ustaleń.

3. Protokół ustaleń zawiera pełne zestawienie rozstrzygnięć podjętych na posiedzeniu Komitetu oraz zgłoszonych do protokołu stanowisk odrębnych. Protokół ustaleń podpisują Przewodniczący Komitetu i Sekretarz Komitetu, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego Komitetu – Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz Komitetu.

4. Protokół ustaleń przekazuje się organom i osobom wskazanym przez Przewodniczącego Komitetu.

5. Osoba wchodząca w skład Komitetu może zgłosić do Przewodniczącego Komitetu, za pośrednictwem Sekretarza Komitetu, zastrzeżenia do treści protokołu ustaleń wraz z wnioskiem o jego sprostowanie w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu ustaleń.

6. Sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich w protokole ustaleń może nastąpić również z urzędu w każdym czasie.

7. Sprostowania protokołu ustaleń dokonuje Sekretarz Komitetu, za zgodą Przewodniczącego Komitetu.

8. Zapis posiedzenia oraz protokół ustaleń przechowuje się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 12. Przewodniczący Komitetu albo działający z jego upoważnienia Sekretarz Komitetu może, na wniosek organu wnioskującego albo z inicjatywy własnej, zarządzić rozpatrzenie sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy).

§ 13. 1. Komitet może określać sposoby i terminy wykonania prac mających na celu przygotowanie projektu dokumentu rządowego przewidywanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów oraz wskazywać organy odpowiedzialne za ich wykonanie.

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, przysługują również Przewodniczącemu Komitetu, jeżeli Komitet ten nie określił sposobu i terminu wykonania odpowiednich prac lub organów odpowiedzialnych za ich wykonanie.

§ 14. Przewodniczący Komitetu może, spośród osób wchodzących w skład Komitetu oraz osób, o których mowa w § 5 ust. 2, powoływać zespoły robocze, w celu realizacji zadań określonych przez Przewodniczącego Komitetu.

§ 15. Komitet albo jego Przewodniczący może powoływać rzeczoznawców lub ekspertów do opracowania analiz, prognoz, ekspertyz, opinii lub koncepcji i projektów rozwiązań programowych.

§ 16. 1. Komitet składa Prezesowi Rady Ministrów roczne sprawozdania ze swojej działalności.

2. Przewodniczący Komitetu składa sprawozdanie z działalności Komitetu na żądanie Prezesa Rady Ministrów.

§ 17.  W zakresie nieuregulowanym w niniejszym zarządzeniu, do rozpatrywania projektu dokumentu rządowego przez Komitet stosuje się przepisy uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204).

§ 18.  Obsługę techniczno-organizacyjną Komitetu oraz środki związane z jego działalnością zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

§ 19.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

Mateusz Morawiecki

Metadane

Data publikacji : 22.12.2017
Data modyfikacji : 10.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes Rady Ministrów
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Beata Żmijewska

Opcje strony

do góry