Inne organy doradcze powołane do rozpatrywania określonej sprawy lub grupy spraw

Rada Konsultacyjna do spraw powszechnych spisów rolnych oraz narodowych spisów powszechnych ludności i mieszkań

ZARZĄDZENIE NR 204

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie Rady Konsultacyjnej do spraw powszechnych spisów rolnych oraz narodowych spisów powszechnych ludności i mieszkań

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Radę Konsultacyjną do spraw powszechnych spisów rolnych oraz narodowych spisów powszechnych ludności i mieszkań, zwaną dalej „Radą”.

2. Rada jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

§ 2. 1. Rada prowadzi działania na rzecz realizacji zadań państwa związanych z:

1)     prowadzeniem powszechnego spisu rolnego w 2020 r. oraz narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. i w latach następnych, z wykorzystaniem rejestrów urzędowych i systemów informacyjnych administracji publicznej;

2)     usystematyzowaniem danych zawartych w rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej, określeniem warunków dla ich współpracy i wymiany danych (zgodnie z wymogami interoperacyjności) oraz sposobu udostępnienia zawartych w nich informacji na potrzeby realizowanych zadań, na rzecz spisów powszechnych, przez organy państwa oraz obywateli i przedsiębiorców;

3)     zapewnieniem funkcjonowania standardów informatycznych i informacyjnych, gwarantujących spójność i interoperacyjność struktury informatycznej administracji publicznej w rejestrach publicznych i systemach informacyjnych administracji publicznej;

4)     upowszechnianiem informacji o spisach powszechnych i ich wynikach.

2. Do szczegółowych zadań Rady należy:

1)     cykliczny przegląd rejestrów urzędowych i systemów informacyjnych administracji publicznej pod kątem wykorzystania ich do realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

2)     rekomendowanie działań niezbędnych do dostosowania rejestrów urzędowych i systemów informacyjnych administracji publicznej do realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w szczególności polegających na:

a)     zapewnieniu stosowania jednolitych definicji cech informacyjnych, standardów identyfikacyjnych i klasyfikacyjnych,

b)     doskonaleniu jakości danych administracyjnych,

c)     zapewnieniu spójności stosowanych standardów wymiany informacji,

d)     określeniu zakresu gromadzonych danych,

e)     proponowaniu zmian przepisów prawnych w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań;

3)     identyfikacja potrzeb finansowych związanych z realizacją działań, o których mowa w pkt 2, oraz wskazanie źródeł ich finansowania;

4)     monitorowanie prac resortowych związanych z realizacją działań, o których mowa w pkt 2;

5)     udział w kampanii informacyjnej dotyczącej upowszechniania informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 4, wśród:

a)     jednostek administracji publicznej, w szczególności w zakresie wykorzystania danych z rejestrów urzędowych i systemów informacyjnych administracji publicznej,

b)     dysponentów systemów informacyjnych spoza administracji publicznej, w szczególności w zakresie wykorzystania prowadzonych przez nich systemów informacyjnych.

§ 3. 1. W skład Rady wchodzą:

1)     przewodniczący – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego;

2)     2 zastępcy przewodniczącego:

a)     przedstawiciel ministra właściwego do spraw rodziny, pracy i zabezpieczenia społecznego w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu,

b)     przedstawiciel ministra właściwego do spraw rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu;

3)     pozostali członkowie – po jednym przedstawicielu, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, wyznaczonym przez:

a)     ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,

b)     ministra właściwego do spraw budżetu,

c)     ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

d)     ministra właściwego do spraw informatyzacji,

e)     ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,

f)     ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

g)     ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,

h)     ministra właściwego do spraw zdrowia;

4)     sekretarz – dyrektor komórki organizacyjnej właściwej w sprawach organizacji spisów w Głównym Urzędzie Statystycznym.

2. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Rady, z głosem doradczym, inne osoby niebędące członkami Rady, jeżeli udział tych osób jest potrzebny ze względu na realizację zadań Rady, w szczególności:

1)     Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;

2)     przewodniczącego Rady do Spraw Koordynacji działań międzyresortowych w zakresie polityki ludnościowej;

3)     inne osoby wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek przewodniczącego.

§ 4. 1. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:

1)     kierowanie pracami Rady;

2)     koordynowanie realizacji zadań, o których mowa w § 2, przez:

a)     powierzanie poszczególnym członkom Rady wykonania określonych zadań,

b)     monitorowanie stanu realizacji powierzonych członkom Rady zadań;

3)     reprezentowanie Rady na zewnątrz;

4)     ustalanie terminów i programu kolejnych posiedzeń Rady.

2. W celu realizacji zadań, o których mowa w § 2, przewodniczący tworzy zespoły i grupy robocze oraz wyznacza osoby kierujące ich pracami.

§ 5. 1. Rada obraduje na posiedzeniach.

2. Rada odbywa posiedzenia w miejscu i terminach określonych przez przewodniczącego.

3. Przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady z inicjatywy własnej lub na wniosek członka Rady.

4. Posiedzeniom Rady przewodniczy przewodniczący, a w razie jego nieobecności wskazany przez przewodniczącego zastępca przewodniczącego.

5. Protokół z posiedzenia Rady sporządza sekretarz. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz.

§ 6. 1. Rada podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał na posiedzeniach.

2. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

3. Osobom zaproszonym do udziału w pracach Rady, o których mowa w § 3 ust. 2, nie przysługuje prawo do udziału w głosowaniu nad uchwałami.

§ 7. 1. Organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, na wniosek przewodniczącego, udzielają Radzie, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu zadań, o których mowa w § 2, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

2. Rada, przy wykonywaniu zadań, o których mowa w § 2, współdziała z organami administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami.

§ 8. 1. Obsługę techniczno-organizacyjną Rady zapewnia Główny Urząd Statystyczny.

2. Wydatki związane z działalnością Rady pokrywane są z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, ze środków przeznaczonych na prace przygotowawcze do spisów powszechnych.

3. Osobom, o których mowa w § 3 ust. 2, uczestniczącym w posiedzeniach Rady na zaproszenie przewodniczącego przysługuje zwrot kosztów dojazdu na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).

§ 9. Udział w pracach Rady jest nieodpłatny.

§ 10. 1. Przewodniczący sporządza i przedstawia Radzie Ministrów roczne sprawozdanie z realizacji zadań Rady w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za który składane jest sprawozdanie.

2. Końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Rady przewodniczący przedstawia Radzie Ministrów w terminie 30 dni po zakończeniu prac Rady.

§ 11. Rada tworzona jest na okres wykonywania zadań, o których mowa w § 2.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

Mateusz Morawiecki

Metadane

Data publikacji : 21.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes Rady Ministrów
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry