Inne organy doradcze powołane do rozpatrywania określonej sprawy lub grupy spraw

Komitet Koordynacyjny do spraw Polityki Rozwoju

Zarządzenie nr 83

Prezesa Rady Ministrów

z dnia 12 czerwca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju

Na podstawie art. 35a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 195 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju (M.P. poz. 1156) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 1:

a)     pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1)   przewodniczący – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, jako przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów;

2)     wiceprzewodniczący – wyznaczony przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiciel w randze sekretarza albo podsekretarza stanu;”,

b)    po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a)  wiceprzewodniczący – Minister Rozwoju albo wyznaczony przez niego przedstawiciel w randze sekretarza albo podsekretarza stanu;”,

c)     pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5)   pozostali członkowie:

a)     Minister Aktywów Państwowych,

b)    Minister Cyfryzacji,

c)     Minister Edukacji Narodowej,

d)    Minister Finansów,

e)     Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,

f)     Minister Infrastruktury,

g)    Minister Klimatu,

h)    Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

i)     Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

j)     Minister Obrony Narodowej,

k)    Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

l)     Minister Sportu,

m)   Minister Sprawiedliwości,

n)    Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,

o)    Minister Spraw Zagranicznych,

p)    Minister Środowiska,

q)    Minister do Spraw Unii Europejskiej,

r)     Minister Zdrowia,

albo wyznaczeni przez nich przedstawiciele w randze sekretarza albo podsekretarza stanu,

s)     Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego,

t)     Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.”;

2)     § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Obsługę Komitetu Koordynacyjnego, w tym prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z pracami Komitetu Koordynacyjnego, zapewnia usytuowany w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Sekretariat Komitetu Koordynacyjnego, zwany dalej „Sekretariatem”.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Mateusz Morawiecki

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

_________________________________________

ZARZĄDZENIE Nr 195

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 5 grudnia 2017 r.

w sprawie Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju

Na podstawie art. 35a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 i 1475) zarządza się, co następuje:

§ 1. W skład Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju, zwanego dalej „Komitetem Koordynacyjnym”, wchodzą:

1)     przewodniczący – Minister Rozwoju i Finansów jako przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów;

2)     wiceprzewodniczący – wyznaczony przez Ministra Rozwoju i Finansów przedstawiciel w randze sekretarza albo podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju;

3)     wiceprzewodniczący – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi albo wyznaczony przez niego przedstawiciel w randze sekretarza albo podsekretarza stanu;

4)     wiceprzewodniczący – Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo wyznaczony przez niego przedstawiciel w randze sekretarza albo podsekretarza stanu;

5)     pozostali członkowie:

a)     Minister Cyfryzacji,

b)     Minister Edukacji Narodowej,

c)     Minister Energii,

d)     Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,

e)     Minister Infrastruktury i Budownictwa,

f)     Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

g)     Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

h)     Minister Obrony Narodowej,

i)     Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

j)     Minister Sportu i Turystyki,

k)     Minister Sprawiedliwości,

l)     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,

m)   Minister Spraw Zagranicznych,

n)     Minister Środowiska,

o)     Minister Zdrowia,

albo wyznaczeni przez nich przedstawiciele w randze sekretarza albo podsekretarza stanu,

p)     wyznaczony przez Ministra Rozwoju i Finansów przedstawiciel w randze sekretarza albo podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów,

q)     Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 2. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Komitetu Koordynacyjnego inne osoby, jeżeli wymaga tego zakres spraw będących przedmiotem tych prac.

§ 3. 1. Przewodniczący może powoływać stałe podkomitety albo doraźne zespoły konsultacyjne.

2. Do prac w podkomitetach i zespołach, o których mowa w ust. 1, przewodniczący może zapraszać przedstawicieli strony samorządowej, środowiska akademickiego i partnerów społeczno-gospodarczych.

§ 4. 1. Posiedzenia Komitetu Koordynacyjnego są zwoływane przez przewodniczącego z własnej inicjatywy albo na wniosek co najmniej dwóch członków Komitetu.

2. Posiedzenia Komitetu Koordynacyjnego odbywają się w terminach wyznaczonych przez przewodniczącego.

§ 5. Obsługę Komitetu Koordynacyjnego, w tym prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z pracami Komitetu, zapewnia usytuowany w Ministerstwie Rozwoju Sekretariat Komitetu, zwany dalej „Sekretariatem”.

§ 6. 1. Projekty dokumentów przewidziane do rozpatrzenia przez Komitet Koordynacyjny są przesyłane do Sekretariatu drogą elektroniczną, nie później niż na 4 dni robocze przed datą posiedzenia.

2. Na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1, Sekretariat przygotowuje porządek obrad, który może być zmieniony lub uzupełniony na posiedzeniu Komitetu Koordynacyjnego przez przewodniczącego z własnej inicjatywy albo na umotywowany wniosek zgłoszony przez członka Komitetu.

3. Projekty dokumentów, o których mowa w ust. 1, wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Komitetu Koordynacyjnego i porządkiem obrad, Sekretariat przesyła członkom Komitetu oraz osobom zaproszonym do udziału w jego pracach, nie później niż na 3 dni robocze przed datą posiedzenia.

4. Projekty dokumentów przesłane do Sekretariatu bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, i z naruszeniem terminu, o którym mowa w ust. 3, mogą być rozpatrzone przez Komitet Koordynacyjny na tym posiedzeniu, za zgodą przewodniczącego.

§ 7. 1. Projekty dokumentów i inne sprawy przewidziane do rozpatrzenia na posiedzeniu Komitetu Koordynacyjnego referuje przewodniczący albo wskazany przez niego: członek Komitetu lub osoba zaproszona do prac w Komitecie.

2. Członek Komitetu Koordynacyjnego może zgłaszać uwagi do rozpatrywanych projektów dokumentów lub innych spraw przewidzianych do rozpatrzenia na posiedzeniu Komitetu Koordynacyjnego.

3. Po rozpatrzeniu projektu dokumentu lub innej sprawy Komitet Koordynacyjny wydaje opinię.

4. Komitet Koordynacyjny przyjmuje opinię, o której mowa w ust. 3, w drodze uchwały, większością 2/3 głosów członków Komitetu Koordynacyjnego obecnych na posiedzeniu.

5. Z posiedzenia Komitetu Koordynacyjnego Sekretariat sporządza protokół, który po podpisaniu przez przewodniczącego jest przesyłany przez Sekretariat członkom Komitetu.

§ 8. W czasie nieobecności przewodniczącego jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący, o którym mowa w § 1 pkt 2.

§ 9. 1. Komitet Koordynacyjny może przyjmować dokumenty w trybie obiegowym.

2. W przypadku przyjęcia trybu obiegowego zastosowanie mają odpowiednio § 7
ust. 2–5.

§ 10. Traci moc zarządzenie nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

Beata Szydło

Metadane

Data publikacji : 06.12.2017
Data modyfikacji : 15.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes Rady Ministrów
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Beata Żmijewska

Opcje strony

do góry