Inne organy doradcze powołane do rozpatrywania określonej sprawy lub grupy spraw

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów

ZARZĄDZENIE NR 7

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 24 stycznia 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 131 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (M.P. z 2019 r. poz. 349) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 7:

a)     w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)    członkowie:

a)     Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Aktywów Państwowych,

b)     Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

c)     Minister Cyfryzacji,

d)     Minister Finansów,

e)     Minister Funduszy i Polityki Regionalnej,

f)     Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,

g)     Minister Infrastruktury,

h)     Minister Klimatu,

i)      Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

j)      Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

k)     Minister Rozwoju,

l)      Minister – Członek Rady Ministrów Konrad Szymański,

m)    Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.”,

b)     po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komitetu jego kompetencje przysługują Wiceprzewodniczącemu Komitetu.

1b. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu Komitetu członka Komitetu w rozpatrywaniu spraw przez Komitet bierze udział wskazany przez tego członka Komitetu sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym nieobecnego członka Komitetu.”,

c)     ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przewodniczący Komitetu może zapraszać do udziału w pracach Komitetu, z głosem doradczym, również inne osoby niż określone w ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 1b oraz ust. 2.”;

2)     w § 8:

a)     ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komitet odbywa posiedzenia w terminach wskazanych przez Przewodniczącego Komitetu.”,

b)     uchyla się ust. 2;

3)     w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Porządek obrad Komitetu może zostać zmieniony lub uzupełniony przez Przewodniczącego Komitetu z inicjatywy własnej lub na umotywowany wniosek osoby, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 1b lub ust. 2.”;

4)     w § 12 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Osoby, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 1b oraz ust. 2, mogą zgłosić na posiedzeniu Komitetu odrębne stanowisko w stosunku do rozstrzygnięcia podjętego na tym posiedzeniu.

5. Sekretarz Komitetu przekazuje osobom, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 1b oraz ust. 2, Sekretarzowi Rady Ministrów i Sekretarzowi Stałego Komitetu Rady Ministrów przyjęte przez Komitet rozstrzygnięcia.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

PREZES RADY MINISTRÓW

MATEUSZ MORAWIECKI

_________________________________

ZARZĄDZENIE NR 31

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 7 marca 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 131 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (M.P. poz. 946) wprowadza się następujące zmiany:

1)     § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Zadaniem Komitetu jest inicjowanie, przygotowywanie i uzgadnianie rozstrzygnięć albo stanowisk Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w sprawach istotnych dla gospodarki lub rozwoju kraju.

2. Komitet rozpatruje w szczególności projekty dokumentów rządowych:

1)     o istotnym wpływie na:

a)     zdolności rozwojowe gospodarki,

b)     zrównoważony rozwój, klimat i bezpieczeństwo energetyczne,

c)     rynek pracy i sytuację demograficzną,

d)     gospodarowanie finansami publicznymi i majątkiem Skarbu Państwa,

e)     jakość otoczenia regulacyjnego przedsiębiorców i obywateli;

2)     o przewidywanych skutkach finansowych w wysokości przekraczającej 500 mln zł rocznie.”;

2)     uchyla się § 3–6;

3)     § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. W skład Komitetu wchodzą:

1)     Przewodniczący Komitetu – Prezes Rady Ministrów;

2)     Wiceprzewodniczący Komitetu – Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów;

3)     członkowie:

a)     Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

b)     Minister Energii,

c)     Minister Finansów,

d)     Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,

e)     Minister Infrastruktury,

f)     Minister Inwestycji i Rozwoju,

g)     Minister Przedsiębiorczości i Technologii,

h)     Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

i)     Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

j)     Minister Środowiska,

k)     Sekretarz do Spraw Europejskich,

l)     Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

2. W przypadku rozpatrywania na posiedzeniu Komitetu spraw należących do zakresu kompetencji członków Rady Ministrów niewchodzących w skład Komitetu, Przewodniczący Komitetu zaprasza ich do uczestnictwa w posiedzeniu na prawach członka Komitetu.

3. Przewodniczący Komitetu może zapraszać do udziału w pracach Komitetu, z głosem doradczym, również inne osoby niż określone w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.

4. Sekretarzem Komitetu jest powoływany i odwoływany przez Przewodniczącego Komitetu dyrektor lub zastępca dyrektora komórki organizacyjnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.”;

4)     po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. 1. Organ wnioskujący informuje Komitet, za pośrednictwem Sekretarza Komitetu, o potrzebie rozpatrzenia projektu dokumentu rządowego, przekazując informację m.in. o:

1)     udostępnieniu projektu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny;

2)     wpływie projektu na obszary wskazane w § 2 ust. 2 pkt 1;

3)     przewidywanych skutkach finansowych projektu w wysokości przekraczającej 500 mln zł rocznie;

4)     innych okolicznościach uzasadniających konieczność rozpatrzenia projektu przez Komitet, w tym o rozbieżności stanowisk ujętych w protokole rozbieżności.

2. Przewodniczący Komitetu podejmuje decyzję o rozpatrzeniu przez Komitet projektu dokumentu rządowego, o którym mowa w ust. 1.”;

5)     w § 9:

a)     ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sekretarz Komitetu opracowuje projekt porządku obrad Komitetu oraz wprowadza w nim zmiany na podstawie informacji uzyskanych od organów wnioskujących oraz Przewodniczącego Komitetu.”,

b)     ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Porządek obrad Komitetu może zostać zmieniony lub uzupełniony przez Przewodniczącego Komitetu z inicjatywy własnej lub na umotywowany wniosek osoby, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.”;

6)     uchyla się § 10;

7)     w § 12 ust. 3–5 otrzymują brzmienie:

„3. W przypadku gdy uzgodnienie nie jest możliwe, rozstrzyga zdanie Przewodniczącego Komitetu.

4. Osoby, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, mogą zgłosić na posiedzeniu Komitetu odrębne stanowisko w stosunku do rozstrzygnięcia podjętego na tym posiedzeniu.

5. Sekretarz Komitetu przekazuje osobom, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 i 3, Sekretarzowi Rady Ministrów i Sekretarzowi Stałego Komitetu Rady Ministrów przyjęte przez Komitet rozstrzygnięcia.”;

8)     uchyla się § 13;

9)     § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Przewodniczący Komitetu może powoływać zespoły robocze w celu realizacji zadań określonych przez Przewodniczącego Komitetu.”;

10)   uchyla się § 18.

§ 2. Do projektów dokumentów rządowych, wniesionych do rozpatrzenia przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

Mateusz Morawiecki

___________________________________________________

 

Zarządzenie nr 131

Prezesa Rady Ministrów

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, zwany dalej „Komitetem”, jest organem pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.

§ 2. 1. Zadaniem Komitetu jest zapewnienie koordynacji działań i sprawne podejmowanie decyzji w sprawach gospodarczych i rozwojowych oraz rekomendowanie ich Radzie Ministrów.

2. Komitet zapewnia warunki realizacji, przez właściwe organy, zadań związanych ze społeczno-gospodarczym rozwojem kraju oraz podejmuje działania mające na celu wdrażanie Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju i innych dokumentów programowych.

§ 3. Do zadań Komitetu należy w szczególności:

1)     zapewnienie spójności działań w realizacji zadań wynikających z Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju i innych dokumentów programowych;

2)     inicjowanie zmian w mechanizmach funkcjonowania gospodarki oraz oddziaływanie na rzecz racjonalnego gospodarowania mieniem Skarbu Państwa;

3)     inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć służących rozwojowi wsi, poprawie sytuacji mieszkaniowej oraz przeciwdziałaniu degradacji środowiska naturalnego;

4)     analizowanie oraz inicjowanie przedsięwzięć mających na celu rozwój współpracy gospodarczej z zagranicą, a także koordynowanie działań związanych z angażowaniem kapitałów zagranicznych, obsługą zadłużenia za granicą oraz programem dostosowawczym;

5)     inicjowanie i koordynowanie prac analitycznych, koncepcyjnych i wdrożeniowych, związanych z realizacją zadań społeczno-gospodarczych, oraz monitorowanie przebiegu realizacji tych zadań;

6)     przedstawianie Radzie Ministrów stanowiska w sprawie realizacji:

a)     Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju,

b)     Wieloletnich planów finansowych państwa (programów konwergencji);

7)     wykonywanie innych zadań powierzonych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.

§ 4. Komitet:

1)     przedstawia Radzie Ministrów lub Prezesowi Rady Ministrów opinie i wnioski oraz rozstrzygnięcia i rekomendacje;

2)     określa zadania i terminy ich wykonania oraz wskazuje organy i instytucje odpowiedzialne za wykonanie zadań;

3)     ocenia wykonanie zadań określonych w pkt 2;

4)     podejmuje niezbędne ustalenia i określa środki zapewniające wykonanie zadań;

5)     składa Radzie Ministrów okresowe sprawozdania ze swojej działalności.

§ 5. Komitet może powoływać zespoły do opracowania określonych analiz i prognoz oraz koncepcji interwencyjnych rozwiązań określonych problemów gospodarczych.

§ 6. Komitet monitoruje przebieg realizacji zadań społeczno-gospodarczych, zleca przeprowadzanie lub koordynowanie działań kontrolnych odpowiednim organom.

§ 7. 1. W skład Komitetu wchodzą:

1)     Przewodniczący – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów;

2)     Wiceprzewodniczący – Minister – Członek Rady Ministrów, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów;

3)     członkowie:

a)     Minister Infrastruktury i Budownictwa,

b)     Minister Energii,

c)     Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,

d)     Minister Środowiska,

e)     Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

f)     Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

g)     Sekretarz do Spraw Europejskich,

h)     Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

2. Przewodniczący Komitetu może zapraszać do udziału w pracach Komitetu, z głosem doradczym, również inne osoby niż określone w ust. 1.

3. Sekretarzem Komitetu jest powoływana i odwoływana przez Przewodniczącego Komitetu osoba kierująca komórką organizacyjną Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 8. 1. Komitet odbywa posiedzenia w stałych terminach określonych przez Przewodniczącego Komitetu.

2. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komitetu może wyznaczyć inny termin posiedzenia

§ 9. 1. Na podstawie projektów dokumentów rządowych wniesionych do rozpatrzenia przez Komitet, Sekretarz Komitetu opracowuje projekt porządku obrad Komitetu oraz wprowadza w nim zmiany.

2. Projekt porządku obrad Sekretarz Komitetu doręcza osobom uczestniczącym w posiedzeniu Komitetu nie później niż na 5 dni przed dniem posiedzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1.

3. Porządek obrad może zostać zmieniony lub uzupełniony przez Przewodniczącego Komitetu z inicjatywy własnej lub na umotywowany wniosek osoby wchodzącej w skład Komitetu.

§ 10. Jeżeli Prezes Rady Ministrów jest obecny na posiedzeniu Komitetu, przewodniczy jego obradom.

§ 11. W posiedzeniach Komitetu stale lub doraźnie uczestniczą, bez prawa udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć, osoby zaproszone przez Sekretarza Komitetu, jeżeli uzna on ich udział w posiedzeniu za niezbędny do wykonywania powierzonych im zadań służbowych albo do obsługi prac Komitetu.

§ 12. 1. Posiedzenia Komitetu odbywają się przy obecności większości osób wchodzących w jego skład.

2. Rozstrzygnięcia Komitetu zapadają w drodze uzgodnienia.

3. W przypadkach, gdy osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, projekt rozstrzygnięcia może być, z inicjatywy Przewodniczącego Komitetu, poddany głosowaniu. Rozstrzygnięcia, w drodze głosowania, zapadają zwykłą większością głosów obecnych osób wchodzących w skład Komitetu, a w razie równej liczby głosów – rozstrzyga głos Przewodniczącego Komitetu.

4. Osoba wchodząca w skład Komitetu może zgłosić do protokołu odrębne stanowisko w stosunku do rozstrzygnięcia podjętego na tym posiedzeniu Komitetu.

5. Sekretarz Komitetu przekazuje członkom Komitetu, Sekretarzowi Rady Ministrów i Sekretarzowi Stałego Komitetu Rady Ministrów rekomendacje i rozstrzygnięcia.

§ 13. 1. Z posiedzenia Komitetu sporządza się, pod nadzorem Sekretarza Komitetu, pełny zapis jego przebiegu, zwany dalej „zapisem posiedzenia”, oraz protokół ustaleń posiedzenia Komitetu, zwany dalej „protokołem ustaleń”.

2. Zapis posiedzenia jest wewnętrznym dokumentem roboczym, który wykorzystuje się do sporządzenia protokołu ustaleń.

3. Protokół ustaleń zawiera pełne zestawienie rozstrzygnięć podjętych na posiedzeniu Komitetu oraz zgłoszonych do protokołu stanowisk odrębnych. Protokół ustaleń podpisują Przewodniczący Komitetu i Sekretarz Komitetu, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego Komitetu – Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz Komitetu.

4. Protokół ustaleń przekazuje się organom i osobom wskazanym przez Przewodniczącego Komitetu.

5. Osoba wchodząca w skład Komitetu może zgłosić do Przewodniczącego Komitetu, za pośrednictwem Sekretarza Komitetu, zastrzeżenia do treści protokołu ustaleń wraz z wnioskiem o jego sprostowanie w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu ustaleń.

6. Sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich w protokole ustaleń może nastąpić również z urzędu w każdym czasie.

7. Sprostowania protokołu ustaleń dokonuje Sekretarz Komitetu, za zgodą Przewodniczącego Komitetu.

8. Zapis posiedzenia oraz protokół ustaleń przechowuje się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 14. Przewodniczący Komitetu albo działający z jego upoważnienia Sekretarz Komitetu może, na wniosek organu wnioskującego albo z inicjatywy własnej, zarządzić rozpatrzenie sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy).

§ 15. 1. Komitet może określać sposoby i terminy wykonania prac mających na celu przygotowanie projektu dokumentu rządowego przewidywanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów oraz wskazywać organy odpowiedzialne za ich wykonanie.

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, przysługują również Przewodniczącemu Komitetu, jeżeli Komitet ten nie określił sposobu i terminu wykonania odpowiednich prac lub organów odpowiedzialnych za ich wykonanie.

§ 16. Przewodniczący Komitetu może, spośród osób wchodzących w skład Komitetu oraz osób, o których mowa w § 7 ust. 2, powoływać zespoły robocze, w celu realizacji zadań określonych przez Przewodniczącego Komitetu.

§ 17. Komitet albo jego Przewodniczący może powoływać rzeczoznawców lub ekspertów do opracowania analiz, prognoz, ekspertyz, opinii lub koncepcji i projektów rozwiązań programowych.

§ 18. 1. Komitet składa Prezesowi Rady Ministrów roczne sprawozdania ze swojej działalności.

2. Przewodniczący Komitetu składa sprawozdanie z działalności Komitetu na żądanie Prezesa Rady Ministrów.

§ 19. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym zarządzeniu, do rozpatrywania projektu dokumentu rządowego przez Komitet stosuje się przepisy uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979, z 2015 r. poz. 1063 oraz z 2016 r. poz. 494).

§ 20. Obsługę techniczno-organizacyjną Komitetu oraz środki związane z jego działalnością zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

§ 21. Traci moc zarządzenie nr 24 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie Komitetu Rozwoju (M.P. poz. 220, 250 i 892).

§ 22. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Beata Szydło

Metadane

Data publikacji : 30.09.2016
Data modyfikacji : 06.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes Rady Ministrów
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Kowalska

Opcje strony

do góry