Inne organy doradcze powołane do rozpatrywania określonej sprawy lub grupy spraw

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

Zarządzenie Nr 15

Prezesa Rady Ministrów

z dnia 25 lutego 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (M.P. z 2018 r. poz. 705) w § 3 wprowadza się następujące zmiany:

1)     w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5)   Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech.”;

2)     ust. 1b otrzymuje brzmienie:

„1b. Informację o zastępstwie członka Komitetu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2–5, właściwy członek Komitetu kieruje do Przewodniczącego Komitetu, za pośrednictwem Sekretarza Komitetu.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

MATEUSZ MORAWIECKI

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

___________________________________________________________

Zarządzenie Nr 150

Prezesa Rady Ministrów

z dnia 6 listopada 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (M.P. poz. 379) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 2 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)   opiniowanie projektów informatycznych polegających na budowie lub modyfikacji systemu teleinformatycznego, lub udostępnianiu danych w postaci elektronicznej w celu wykorzystania do realizacji zadań publicznych lub wdrożeniu usług publicznych realizowanych drogą elektroniczną:

a)     planowanych do współfinansowania ze środków europejskich w ramach działań 2.1, 2.2 oraz 2.3 II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,

b)     planowanych do współfinansowania ze źródeł zagranicznych innych niż określone w lit. a lub finansowania z innych środków publicznych, będących projektami informatycznymi o publicznym zastosowaniu, o których mowa w art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), których wartość przekracza 5 mln złotych, z wyłączeniem projektów, o których mowa w art. 12c tej ustawy, oraz projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

– zwanych dalej „projektami informatycznymi”;”;

2)     w § 3 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Członkowie Komitetu, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4, w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą być zastępowani w pracach Komitetu przez innego, wskazanego pisemnie przez członka Komitetu sekretarza stanu albo podsekretarza stanu w danym urzędzie, albo przez pełnomocnika do spraw informatyzacji w danym urzędzie.

1b. Informację o zastępstwie członka Komitetu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2–4, właściwy minister kieruje do Przewodniczącego Komitetu, za pośrednictwem Sekretarza Komitetu.”;

3)     w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Posiedzenia Komitetu odbywają się w obecności co najmniej 1/3 liczby osób wchodzących w jego skład.”;

4)     w § 8:

a)     w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)   w przypadku innych projektów – przed rozpoczęciem finansowania projektu.”,

b)     ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W terminie 15 dni po zakończeniu każdego kwartału Komitetowi przedkłada się raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego. W terminie 30 dni po zakończeniu realizacji projektu informatycznego Komitetowi przedkłada się raport końcowy z realizacji projektu informatycznego.”;

5)     w § 9:

a)     ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Projekt dokumentu rządowego do rozpatrzenia przez Komitet wnosi organ wnioskujący w rozumieniu § 20 ust. 1 Regulaminu pracy Rady Ministrów. Do wnoszenia do zaopiniowania przez Komitet projektu informatycznego lub raportu zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.

2. Przewodniczący lub działający z jego upoważnienia Sekretarz Komitetu może wyrazić zgodę na wniesienie do zaopiniowania projektu informatycznego lub raportu przez inny podmiot.”,

b)    uchyla się ust. 3;

6)     w § 10 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Jeżeli wniosek o rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego albo wniosek o zaopiniowanie projektu informatycznego lub raportu nie spełniają wymagań, o których mowa odpowiednio w § 8 ust. 4–7, Sekretarz Komitetu może wystąpić do organu wnioskującego albo do podmiotu, o którym mowa w § 9 ust. 2, o usunięcie braków formalnych wniosku w wyznaczonym terminie.

3. Jeżeli braki formalne wniosku nie zostały usunięte, Sekretarz Komitetu może zwrócić projekt dokumentu rządowego, opis założeń projektu informatycznego lub raport organowi wnioskującemu albo podmiotowi, o którym mowa w § 9 ust. 2.”;

7)     w § 11:

a)     w ust. 2 skreśla się wyrazy „lub pytania”,

b)     po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Do uwag zgłoszonych po terminie, o którym mowa w ust. 2, stosuje się § 13 ust. 2 pkt 2.”,

c)     ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Organ wnioskujący lub podmiot, o którym mowa w § 9 ust. 2, ustosunkowują się odpowiednio do uwag zgłoszonych do projektu dokumentu rządowego albo uwag zgłoszonych do projektu informatycznego lub raportu nie później niż 4. dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zgłaszania uwag.”,

d)     po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Odniesienie się organu wnioskującego lub podmiotu, o którym mowa w § 9 ust. 2, do uwag zgłoszonych do projektu dokumentu rządowego albo uwag zgłoszonych do projektu informatycznego lub raportu Sekretarz Komitetu przekazuje niezwłocznie podmiotowi, który zgłosił uwagi. Podmiot zgłaszający uwagi, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odniesienia się do uwag, przekazuje Sekretarzowi Komitetu swoje stanowisko.”,

e)     ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do czasu rozpoczęcia rozpatrywania projektu dokumentu rządowego albo opiniowania projektu informatycznego lub raportu przez Komitet organ wnioskujący lub podmiot, o którym mowa w § 9 ust. 2, mogą wycofać projekt dokumentu rządowego z rozpatrywania albo projekt informatyczny lub raport z opiniowania przez Komitet.”;

8)     § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Projekt dokumentu rządowego na posiedzeniu Komitetu prezentuje przedstawiciel organu wnioskującego, o którym mowa w § 20 ust. 1 Regulaminu pracy Rady Ministrów. Do prezentacji projektu informatycznego lub raportu zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.

2. Projekt informatyczny lub raport mogą być prezentowane na posiedzeniu Komitetu przez:

1)     przedstawiciela jednostki podległej lub nadzorowanej przez organ wnioskujący;

2)     przedstawiciela podmiotu, o którym mowa w § 9 ust. 2.”;

9)     w § 13 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)   uwagi do projektu dokumentu rządowego albo uwagi do projektu informatycznego lub raportu zgłoszone po upływie terminu, o którym mowa w § 11 ust. 2, lub na posiedzeniu Komitetu; w razie niewyrażenia zgody Przewodniczący kieruje projekt dokumentu rządowego, projekt informatyczny lub raport do rozpatrzenia w innym terminie albo decyduje o nierozpatrywaniu zgłoszonych uwag.”;

10)   w § 14:

a)     ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku projektu informatycznego Komitet:

1)     opiniuje projekt pozytywnie;

2)     opiniuje projekt pozytywnie, z zaleceniem wprowadzenia w nim zmian i uzupełnień na dalszym etapie prac nad projektem;

3)     opiniuje projekt negatywnie;

4)     wydaje opinię, w której wskazuje na konieczność ponownego zaopiniowania projektu informatycznego, po spełnieniu określonych wymogów lub w innym terminie, a w szczególności może w zakresie objętym właściwością Komitetu zawrzeć wniosek o opracowanie i wniesienie do zaopiniowania w określonym terminie nowego projektu informatycznego albo dokonania w nim niezbędnych zmian i uzupełnień.”,

b)     po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, projekt informatyczny nie podlega ponownemu opiniowaniu przez Komitet.”,

c)     w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku raportu Komitet:”;

11)   § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 1. Przewodniczący albo działający z jego upoważnienia Sekretarz Komitetu może, na wniosek organu wnioskującego albo z własnej inicjatywy, zarządzić rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego albo opiniowanie projektu informatycznego lub raportu w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy).

2. Kierując projekt dokumentu rządowego do rozpatrzenia albo projekt informatyczny lub raport do opiniowania przez Komitet w trybie obiegowym, Sekretarz Komitetu wyznacza termin do zajęcia stanowiska.

3. Wyznaczenie terminu krótszego niż 2 dni, a w przypadku projektu założeń projektu ustawy lub projektu aktu normatywnego – krótszego niż 3 dni, od przekazania projektu jest dopuszczalne wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

4. Projekt dokumentu rządowego skierowany do rozpatrzenia albo projekt informatyczny lub raport skierowane do opiniowania w trybie obiegowym uważa się odpowiednio za przyjęte albo pozytywnie zaopiniowane przez Komitet, jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszono do nich uwag.

5. W przypadku zgłoszenia uwag do projektu dokumentu rządowego albo uwag do projektu informatycznego lub raportu organ wnioskujący odnosi się do nich w terminie 4 dni od dnia ich przekazania przez Sekretarza Komitetu. Odniesienie się organu wnioskującego do zgłoszonych uwag Sekretarz Komitetu niezwłocznie przekazuje podmiotowi, który zgłosił uwagi. Projekt dokumentu rządowego uważa się za przyjęty, a projekt informatyczny lub raport za pozytywnie zaopiniowany w trybie obiegowym, w przypadku uwzględnienia uwag przez organ wnioskujący, a także w przypadku, w którym podmiot zgłaszający uwagi w terminie 3 dni od dnia otrzymania odniesienia się do uwag zaakceptuje przedstawione przez organ wnioskujący wyjaśnienie lub nie zajmie stanowiska.

6. W przypadku gdy uwagi do projektu dokumentu rządowego albo uwagi do projektu informatycznego lub raportu nie zostaną uwzględnione lub wyjaśnione w sposób, o którym mowa w ust. 5, projekt dokumentu rządowego albo projekt informatyczny lub raport wymagają odpowiednio rozpatrzenia albo zaopiniowania przez Komitet na posiedzeniu.

7. Sekretarz Komitetu informuje:

1)     osoby uczestniczące w pracach Komitetu o przyjęciu przez Komitet w trybie obiegowym projektu dokumentu rządowego;

2)     Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów o przyjęciu przez Komitet w trybie obiegowym projektu dokumentu rządowego, z wyjątkiem projektów rozporządzeń właściwych ministrów;

3)     osoby uczestniczące w pracach Komitetu o pozytywnym zaopiniowaniu przez Komitet w trybie obiegowym projektu informatycznego lub raportu.”;

12)   po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu:

„§ 15a. Komitet wydaje opinię o projekcie informatycznym w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 8 ust. 1.”;

13)   w § 16 w ust. 2 skreśla się wyrazy „i pytaniach”;

14)   § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. 1. Przewodniczący może, w drodze decyzji, tworzyć zespoły zadaniowe w celu opracowania propozycji stanowiska Komitetu lub w celu realizacji określonych zadań.

2. W skład zespołu zadaniowego mogą wchodzić eksperci, o których mowa w § 22 ust. 2.

3. W decyzji, o której mowa w ust. 1, Przewodniczący określa szczegółowe zadania, termin ich wykonania, zasady działalności, skład osobowy i miejsce obrad zespołu zadaniowego oraz powołuje jego kierownika.”;

15)   po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu:

„§ 19a. Obsługa prac Komitetu przebiega z wykorzystaniem udostępnionego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji narzędzia informatycznego lub z wykorzystaniem dedykowanej Komitetowi strony internetowej.”;

16)   w § 20 w ust. 1 skreśla się wyrazy „lub z wykorzystaniem informatycznych nośników danych”;

17)   uchyla się § 21.

§ 2. Do projektów dokumentów rządowych, projektów informatycznych lub raportów skierowanych odpowiednio do rozpatrzenia albo do zaopiniowania przez Komitet przed dniem wejścia życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

Beata Szydło

______________________________________________________________

 

Zarządzenie nr 48

Prezesa Rady Ministrów

z dnia 12 kwietnia 2016 r.

w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, zwany dalej „Komitetem”, jest organem pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.

§ 2. 1. Do zadań Komitetu należy:

1)     rozpatrywanie projektów dokumentów rządowych związanych z informatyzacją;

2)     opiniowanie projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu związanych z informatyzacją, planowanych do realizacji ze środków publicznych, pod kątem ich zgodności ze strategicznymi kierunkami rozwoju w obszarze informatyzacji, zwanych dalej „projektami informatycznymi”, na podstawie opisu założeń projektu informatycznego, z wyłączeniem projektów, o których mowa w art. 12c ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) oraz projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;

3)     monitorowanie postępów w realizacji projektów informatycznych na podstawie raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego lub raportu końcowego z realizacji projektu informatycznego, zwanych dalej „raportami”.

2. Komitet wykonuje także inne, niż określone w ust. 1, zadania powierzone mu przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.

§ 3. 1. W skład Komitetu wchodzą:

1)     Przewodniczący – minister właściwy do spraw informatyzacji;

2)     Wiceprzewodniczący – sekretarz stanu albo podsekretarz stanu wyznaczony przez ministra właściwego do spraw informatyzacji;

3)     Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

4)     wyznaczeni przez właściwych ministrów sekretarze stanu albo podsekretarze stanu, po jednym z każdego urzędu obsługującego ministra, z wyłączeniem urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji.

2. Sekretarza Komitetu powołuje i odwołuje Przewodniczący spośród pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego pracami Komitetu kieruje Wiceprzewodniczący.

§ 4. 1. Przewodniczący zaprasza Prezesa Rządowego Centrum Legislacji do udziału w pracach Komitetu, w przypadku gdy przedmiotem tych prac będzie projekt założeń projektu ustawy lub projekt aktu normatywnego albo projekt innego dokumentu rządowego, z którego wynika zamiar podjęcia inicjatywy legislacyjnej przez Radę Ministrów. W pracach Komitetu mogą brać udział przedstawiciele Prezesa Rządowego Centrum Legislacji.

2. Przewodniczący zaprasza do udziału w pracach Komitetu, z głosem doradczym, przedstawiciela Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

3. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Komitetu, z głosem doradczym, inne osoby reprezentujące w szczególności organy, instytucje, organizacje lub przedsiębiorców - stosownie do przedmiotu prac Komitetu.

§ 5. 1. Komitet odbywa posiedzenia w stałych terminach określonych przez Przewodniczącego.

2. Z uzasadnionych przyczyn Przewodniczący na polecenie Prezesa Rady Ministrów, z własnej inicjatywy albo na wniosek osoby wchodzącej w skład Komitetu może wyznaczyć inny termin posiedzenia.

§ 6. 1. Na podstawie wniesionych do rozpatrzenia projektów dokumentów rządowych lub do zaopiniowania przez Komitet projektów informatycznych lub raportów Sekretarz Komitetu opracowuje projekt porządku obrad Komitetu oraz wprowadza w nim zmiany.

2. Projekt porządku obrad Sekretarz Komitetu doręcza osobom uczestniczącym w posiedzeniach Komitetu nie później niż na 5 dni przed dniem posiedzenia Komitetu.

3. Porządek obrad może zostać zmieniony lub uzupełniony przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na umotywowany wniosek osoby wchodzącej w skład Komitetu.

§ 7. 1. Posiedzenia Komitetu odbywają się w obecności większości osób wchodzących w jego skład.

2. Rozstrzygnięcia zapadają w drodze uzgodnienia stanowisk osób wchodzących w skład Komitetu, a w przypadku rozpatrywania przez Komitet projektów dokumentów rządowych, o których mowa w § 4 ust. 1, także Prezesa Rządowego Centrum Legislacji.

3. W przypadkach gdy osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, projekt rozstrzygnięcia może być, z inicjatywy Przewodniczącego, poddany głosowaniu. Rozstrzygnięcia, w drodze głosowania, zapadają zwykłą większością głosów obecnych osób wymienionych w ust. 2, a w razie równej liczby głosów – rozstrzyga głos Przewodniczącego.

4. Osoba wchodząca w skład Komitetu oraz Prezes Rządowego Centrum Legislacji w przypadku rozpatrywania przez Komitet projektów dokumentów rządowych, o których mowa w § 4 ust. 1, mogą zgłosić do protokołu odrębne stanowisko w stosunku do rozstrzygnięcia podjętego na tym posiedzeniu Komitetu.

§ 8. 1. Wniosek o rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego oraz wniosek o zaopiniowanie projektu informatycznego lub raportu przez Komitet wnosi się za pośrednictwem Sekretarza tego Komitetu.

2. Wniosek o zaopiniowanie projektu informatycznego przez Komitet kieruje się:

1)     w przypadku projektów współfinansowanych ze środków europejskich lub innych źródeł zagranicznych – przed złożeniem do odpowiednich instytucji wniosku o dofinansowanie;

2)     w przypadku innych projektów – przed wystąpieniem o zapewnienie finansowania projektu w planie budżetu jednostki.

3. Podmiot realizujący projekt informatyczny przedkłada Komitetowi do 10. dnia po zakończeniu każdego kwartału raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego oraz po zakończeniu realizacji projektu informatycznego raport końcowy z realizacji projektu informatycznego.

4. Wniosek o rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego określa w sposób zwięzły przesłanki mające wpływ na podjęcie rozstrzygnięcia przez Komitet oraz zawiera:

1)     w przypadku projektu ustawy – informację o opracowaniu projektu na podstawie założeń projektu ustawy albo bez uprzedniego przyjęcia założeń;

2)     informację o pozycji projektu dokumentu rządowego we właściwym wykazie prac legislacyjnych lub wykazie prac programowych Rady Ministrów oraz o terminie planowanego przyjęcia tego projektu, jeżeli termin został określony;

3)     w przypadku projektu dokumentu rządowego, do którego nie jest sporządzana ocena skutków regulacji – informację o przewidywanych skutkach społeczno-gospodarczych projektu, w tym o jego wpływie na sektor finansów publicznych;

4)     informację o wynikach przeprowadzonych uzgodnień;

5)     informację o stanowisku organu wnioskującego wobec opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;

6)     informację na temat ustaleń właściwych komitetów.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się:

1)     tekst projektu wraz z jego uzasadnieniem, w tym ocenę skutków regulacji;

2)     protokół rozbieżności, zestawienie uwag oraz raport z konsultacji, o których mowa odpowiednio w § 50 ust. 1 i 3 oraz § 51 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979 oraz z 2015 r. poz. 1063), zwanej dalej „Regulaminem pracy Rady Ministrów”;

3)     opinię o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej i stanowisko organu wnioskującego w przypadku nieuwzględnienia uwag przedstawionych w tej opinii;

4)     opinię Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów wraz ze stanowiskiem organu wnioskującego;

5)     listę kontrolną osiągania interoperacyjności przez system teleinformatyczny regulowany przez projekt dokumentu rządowego, której wzór jest określany przez Komitet, w drodze uchwały;

6)     opinie, analizy i inne materiały wymagane lub niezbędne ze względu na przedmiot projektu.

6. Do wniosku o zaopiniowanie projektu informatycznego dołącza się opis założeń projektu informatycznego, którego wzór jest określany przez Komitet, w drodze uchwały.

7. Do wniosku o zaopiniowanie raportu dołącza się raport z postępu rzeczowo--finansowego projektu informatycznego albo raport końcowy z realizacji projektu informatycznego, których wzory są określane przez Komitet, w drodze uchwały.

§ 9. 1. Projekt dokumentu rządowego do rozpatrzenia przez Komitet wnosi organ wnioskujący w rozumieniu § 20 ust. 1 Regulaminu pracy Rady Ministrów.

2. Projekt informatyczny do zaopiniowania przez Komitet wnosi podmiot planujący złożenie do odpowiednich instytucji wniosku o dofinansowanie lub wystąpienie o zapewnienie finansowania projektu informatycznego.

3. Raport do zaopiniowania przez Komitet wnosi podmiot realizujący projekt informatyczny.

§ 10. 1. Jeżeli z dołączonego do projektu dokumentu rządowego protokołu rozbieżności wynika, że w zakresie objętym właściwością Komitetu zasadne jest ponowne przeprowadzenie uzgodnień w całości lub w określonym zakresie, Przewodniczący może zwrócić projekt dokumentu rządowego organowi wnioskującemu, zobowiązując go do ich przeprowadzenia, w szczególności może zobowiązać go do zorganizowania konferencji uzgodnieniowej.

2. Jeżeli wniosek o rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego albo wniosek o zaopiniowanie projektu informatycznego lub raportu nie spełniają wymagań, o których mowa odpowiednio w § 8 ust. 4–7, Sekretarz Komitetu może wystąpić do organu wnioskującego albo do podmiotów, o których mowa w § 9 ust. 2 i 3, o usunięcie braków formalnych wniosku w wyznaczonym terminie.

3. Jeżeli braki formalne wniosku nie zostały usunięte, Sekretarz Komitetu może zwrócić projekt dokumentu rządowego organowi wnioskującemu albo opis założeń projektu informatycznego lub raport podmiotom, o których mowa odpowiednio w § 9 ust. 2 i 3.

4. Za zgodą Przewodniczącego Komitet może rozpatrzyć projekt dokumentu rządowego albo zaopiniować projekt informatyczny lub raport niespełniający wymagań, o których mowa odpowiednio w § 8 ust. 4–7.

§ 11. 1. Wniesione do rozpatrzenia projekty dokumentów rządowych albo do zaopiniowania przez Komitet projekty informatyczne lub raporty Sekretarz Komitetu przekazuje osobom uczestniczącym w posiedzeniach Komitetu.

2. Uwagi do projektu dokumentu rządowego albo uwagi lub pytania do projektu informatycznego lub raportu zgłaszają osoby wchodzące w skład Komitetu oraz Prezes Rządowego Centrum Legislacji, w przypadku projektów dokumentów rządowych, o których mowa w § 4 ust. 1, za pośrednictwem Sekretarza Komitetu w terminie 4 dni od dnia ich przekazania. Termin ten może zostać zmieniony przez Przewodniczącego lub z upoważnienia Przewodniczącego przez Sekretarza Komitetu, z uwagi na złożoność lub pilność projektu dokumentu rządowego lub projektu informatycznego, lub złożoność raportu.

3. Organ wnioskujący lub podmioty, o których mowa w § 9 ust. 2 i 3, ustosunkowują się odpowiednio do uwag zgłoszonych do projektu dokumentu rządowego albo uwag lub pytań zgłoszonych do projektu informatycznego lub raportu nie później niż 4. dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zgłaszania uwag lub pytań. W przypadku nieustosunkowania się w terminie do zgłoszonych uwag lub pytań Przewodniczący może skierować projekt dokumentu rządowego do rozpatrzenia albo projekt informatyczny lub raport do zaopiniowania w innym terminie.

4. Do czasu rozpoczęcia rozpatrywania projektu dokumentu rządowego albo opiniowania projektu informatycznego lub raportu przez Komitet, organ lub podmioty, o których mowa w § 9, mogą wycofać projekt dokumentu rządowego z rozpatrywania albo projekt informatyczny lub raport z opiniowania przez Komitet.

§ 12. Projekt dokumentu rządowego albo projekt informatyczny lub raport na posiedzeniu Komitetu prezentuje właściwy przedstawiciel organu lub podmiotu, o których mowa w § 9.

§ 13. 1. W przypadku projektu dokumentu rządowego na posiedzeniu Komitetu rozpatrzeniu podlegają:

1)     rozbieżności stanowisk ujęte w protokole rozbieżności w zakresie objętym właściwością Komitetu;

2)     uwagi zgłoszone do projektu dokumentu rządowego w zakresie objętym właściwością Komitetu w terminie, o którym mowa w § 11 ust. 2.

2. Za zgodą Przewodniczącego na posiedzeniu Komitetu rozpatrzeniu podlegają:

1)     na umotywowany wniosek organu zgłaszającego – uwagi do projektu dokumentu rządowego, które w toku uzgodnień zostały wycofane, uzgodnione albo w przypadkach określonych w Regulaminie pracy Rady Ministrów pozostawione bez rozpatrzenia;

2)     uwagi do projektu dokumentu rządowego zgłoszone po upływie terminu, o którym mowa w § 11 ust. 2, lub na posiedzeniu Komitetu; w razie niewyrażenia zgody Przewodniczący kieruje projekt dokumentu rządowego do rozpatrzenia w innym terminie albo decyduje o nierozpatrywaniu zgłoszonych uwag.

§ 14. 1. Po rozpatrzeniu projektu dokumentu rządowego Komitet:

1)     przyjmuje projekt bez zmian i rekomenduje go Stałemu Komitetowi Rady Ministrów lub właściwym komitetom;

2)     przyjmuje projekt ze zmianami i rekomenduje go Stałemu Komitetowi Rady Ministrów lub właściwym komitetom;

3)     rekomenduje Stałemu Komitetowi Rady Ministrów lub właściwym komitetom odrzucenie projektu.

2. W przypadku projektów dokumentów rządowych o charakterze informacyjnym, w zakresie których nie są podejmowane rozstrzygnięcia, rekomendacje, o których mowa w ust. 1, dotyczą przedstawienia projektu członkom Rady Ministrów do wiadomości.

3. Komitet może również rozstrzygnąć o ponownym rozpatrzeniu projektu dokumentu rządowego po spełnieniu określonych wymogów lub w innym terminie, a w szczególności może w zakresie objętym właściwością Komitetu:

1)     zobowiązać organ wnioskujący do przeprowadzenia procesu uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania lub do opracowania i wniesienia do rozpatrzenia w określonym terminie nowego tekstu projektu albo dokonania w nim niezbędnych zmian i uzupełnień;

2)     skierować projekt do zaopiniowania przez wskazany organ wewnętrzny Rady Ministrów.

4. Po zaprezentowaniu projektu informatycznego przez przedstawiciela podmiotu, o którym mowa w § 9 ust. 2, Komitet:

1)     opiniuje projekt pozytywnie;

2)     opiniuje projekt negatywnie;

3)     wydaje opinię, w której wskazuje na konieczność ponownego zaopiniowania projektu informatycznego po spełnieniu określonych wymogów lub w innym terminie, a w szczególności może w zakresie objętym właściwością Komitetu zawrzeć wniosek o opracowanie i wniesienie do zaopiniowania w określonym terminie nowego projektu informatycznego albo dokonania w nim niezbędnych zmian i uzupełnień.

5. Po zaprezentowaniu raportu przez przedstawiciela podmiotu, o którym mowa w § 9 ust. 3, Komitet:

1)     opiniuje raport pozytywnie;

2)     opiniuje raport negatywnie;

3)     może zawrzeć w swojej opinii rekomendację w zakresie dokonania w projekcie informatycznym niezbędnych zmian i uzupełnień.

6. Komitet informuje Prezesa Rady Ministrów o treści opinii, o których mowa w ust. 4 i 5.

§ 15. 1. Przewodniczący albo działający z jego upoważnienia Sekretarz Komitetu może, na wniosek organu wnioskującego albo z własnej inicjatywy, zarządzić rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy).

2. Kierując projekt dokumentu rządowego do rozpatrzenia przez Komitet w trybie obiegowym, Sekretarz Komitetu wyznacza termin do zajęcia stanowiska.

3. Wyznaczenie terminu krótszego niż 2 dni, a w przypadku projektu założeń projektu ustawy lub projektu aktu normatywnego – krótszego niż 3 dni, od przekazania projektu jest dopuszczalne wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

4. Projekt dokumentu rządowego skierowany do rozpatrzenia w trybie obiegowym uważa się za przyjęty, jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszono uwag do projektu. W razie zgłoszenia uwag, które nie zostaną uwzględnione lub wyjaśnione, projekt dokumentu rządowego wymaga rozpatrzenia przez Komitet na posiedzeniu.

5. Na najbliższym posiedzeniu Komitetu jego Sekretarz informuje osoby uczestniczące w pracach Komitetu o przyjęciu przez Komitet projektu dokumentu rządowego w trybie obiegowym.

§ 16. 1. Z posiedzenia Komitetu sporządza się pełny zapis jego przebiegu, będący wewnętrznym dokumentem roboczym i stanowiący podstawę do sporządzenia protokołu ustaleń.

2. Protokół ustaleń zawiera informację o uwagach zgłoszonych do projektu dokumentu rządowego oraz o uwagach i pytaniach zgłoszonych do projektu informatycznego lub raportu, treść rozstrzygnięć i rekomendacji dotyczących projektu dokumentu rządowego oraz zgłoszonych do protokołu stanowisk odrębnych, opinię Komitetu o projekcie informatycznym oraz opinię o raporcie.

3. Protokół ustaleń podpisują Przewodniczący i Sekretarz Komitetu, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego – Wiceprzewodniczący i Sekretarz Komitetu.

4. Osoba wchodząca w skład Komitetu oraz Prezes Rządowego Centrum Legislacji w przypadku projektów dokumentów rządowych, o których mowa w § 4 ust. 1, mogą zgłosić, za pośrednictwem Sekretarza Komitetu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu ustaleń, zastrzeżenia do jego treści wraz z wnioskiem o jego sprostowanie.

5. Sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich w protokole ustaleń może nastąpić z urzędu w każdym czasie.

6. Sprostowania protokołu ustaleń dokonuje Sekretarz Komitetu, za zgodą Przewodniczącego.

7. Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komitetu i protokół ustaleń są przechowywane przez komórkę organizacyjną, o której mowa w § 19.

§ 17. 1. Przewodniczący może tworzyć zespoły zadaniowe w celu opracowania propozycji stanowiska Komitetu lub w celu realizacji zadań określonych przez Przewodniczącego.

2. Przewodniczący określa szczegółowe zadania, termin ich wykonania, zasady działania, skład osobowy i miejsce obrad zespołu zadaniowego oraz powołuje jego kierownika.

§ 18. 1. Komitet składa Prezesowi Rady Ministrów roczne sprawozdania ze swojej działalności w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

2. Przewodniczący składa sprawozdanie z działalności Komitetu na żądanie Prezesa Rady Ministrów.

§ 19. Obsługę prac Komitetu zapewnia Sekretarz Komitetu przy pomocy właściwej do obsługi prac Komitetu komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji.

§ 20. 1. Wniosek o rozpatrzenie przez Komitet projektu dokumentu rządowego albo o zaopiniowanie projektu informatycznego lub raportu oraz wszelkie dokumenty z nimi związane przekazuje się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub z wykorzystaniem informatycznych nośników danych.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do projektów dokumentów rządowych, projektów informatycznych oraz raportów zawierających informacje niejawne w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.

§ 21. Wzór listy kontrolnej osiągania interoperacyjności przez system teleinformatyczny regulowany przez projekt dokumentu rządowego, wzór opisu założeń projektu informatycznego, wzór raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego, wzór raportu końcowego z realizacji projektu informatycznego, porządek obrad Komitetu oraz protokół ustaleń Komitetu Sekretarz Komitetu publikuje na dedykowanym portalu Komitetu.

§ 22. 1. Osobom, o których mowa w § 4 ust. 3, z wyłączeniem osób reprezentujących organy administracji rządowej lub inne organy i instytucje państwowe, przysługują diety, zwrot kosztów przejazdu oraz zwrot kosztów noclegu, na zasadach określonych w przepisach dotyczących ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

2. Komitet albo jego Przewodniczący mogą powoływać rzeczoznawców lub ekspertów do opracowania opinii i ekspertyz.

3. Diety oraz koszty, o których mowa w ust. 1, oraz koszty związane z opracowaniem opinii i ekspertyz, o których mowa w ust. 2, finansowane są z budżetu państwa z części 27 – Informatyzacja, dział 750 – Administracja publiczna.

§ 23. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym zarządzeniu do rozpatrywania projektów dokumentów rządowych przez Komitet stosuje się przepisy Regulaminu pracy Rady Ministrów.

§ 24. Do projektów dokumentów rządowych skierowanych do rozpatrzenia przez Komitet oraz do projektów informatycznych skierowanych do zaopiniowania przez Komitet przed dniem wejścia życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 25. W przypadku projektów informatycznych, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1, dla których został złożony wniosek o dofinansowanie do odpowiednich instytucji przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, wymagane jest uzyskanie opinii Komitetu przed zawarciem umowy o dofinansowanie.

§ 26. Zespoły zadaniowe utworzone na podstawie § 19 zarządzenia, o którym mowa w § 27, z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stają się zespołami zadaniowymi, o których mowa w § 17 niniejszego zarządzenia.

§ 27. Traci moc zarządzenie nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (M.P. poz. 395).

§ 28. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

Beata Szydło

 

Metadane

Data publikacji : 13.04.2016
Data modyfikacji : 04.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes Rady Ministrów
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Beata Żmijewska

Opcje strony

do góry