Inne organy doradcze powołane do rozpatrywania określonej sprawy lub grupy spraw

Zespół do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 57
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 lipca 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 127 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie powołania Zespołu do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach (M. P. Nr 89, poz. 776) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 uchyla się pkt 5;
2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W posiedzeniach Zespołu uczestniczą przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej, Naczelnej Rady Aptekarskiej, Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Izby Architektów, Krajowej Rady Lekarsko--Weterynaryjnej i Krajowej Rady Radców Prawnych.".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Donald Tusk

_______________________________________ 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 127
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 21 listopada 2008 r.

w sprawie powołania Zespołu do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół do współpracy z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego albo osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji koordynatora, zwanymi dalej „koordynatorem", w sprawach związanych z uznawaniem kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach, zwany dalej „Zespołem".

§ 2. Do zadań Zespołu należy:
1) inicjowanie, przygotowywanie i uzgadnianie działań zapewniających jednolite stosowanie ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
2) analizowanie stosowania i skuteczności obowiązujących i projektowanych aktów prawnych określających wymogi dotyczące zawodów regulowanych i działalności;
3) analizowanie przedstawianych przez koordynatora informacji o postępowaniach w sprawach uznawania kwalifikacji zawodowych, na podstawie informacji uzyskanych od właściwych organów;
4) opracowywanie projektów wniosków, propozycji i stanowisk dla celów współpracy między państwami członkowskimi Unii Europejskiej i Komisją Europejską w sprawach związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych;
5) współpraca z Biurem Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, wykonującym zadania ośrodka informacji właściwego w sprawach związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych;
6) współpraca z organizacjami zawodowymi w zakresie działań zapewniających jednolite stosowanie ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
7) zapewnianie przepływu informacji w sprawach związanych z problematyką uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach do właściwych organów;
8) rozpatrywanie innych spraw związanych z systemem uznawania kwalifikacji zawodowych.

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - koordynator;
2) członkowie wyznaczeni przez Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych do spraw:
a) administracji publicznej,
b) budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej,
c) finansów publicznych,
d) gospodarki,
e) gospodarki morskiej,
f) gospodarki wodnej,
g) instytucji finansowych,
h) kultury fizycznej i sportu,
i) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
j) łączności,
k) oświaty i wychowania,
l) pracy,
m) rynków rolnych,
n) środowiska,
o) transportu,
p) turystyki,
r) wewnętrznych,
s) zabezpieczenia społecznego,
t) zdrowia.
2. W posiedzeniach Zespołu uczestniczą przedstawiciele Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, Naczelnej Rady Adwokackiej, Naczelnej Rady Aptekarskiej, Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Izby Architektów, Krajowej Rady Lekarsko-
-Weterynaryjnej i Krajowej Rady Radców Prawnych.
3. Przewodniczący może zapraszać inne osoby do udziału w pracach Zespołu.
4. Osoby, o których mowa w ust. 2, oraz osoby zaproszone do udziału w pracach Zespołu, o których mowa w ust. 3, nie mają prawa głosowania.

§ 4. 1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący.
2. Do zadań przewodniczącego należy:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3) ustalanie porządku posiedzeń Zespołu;
4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
5) powoływanie grup roboczych, o których mowa w § 6.

§ 5. 1. Zespół wykonuje swoje zadania na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Zespołu są zwoływane z inicjatywy przewodniczącego albo na wniosek co najmniej połowy członków Zespołu, co najmniej dwa razy w roku.
3. Członkowie Zespołu oraz osoby, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3, są powiadamiani pisemnie o miejscu, terminie i planowanym porządku posiedzenia Zespołu co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

§ 6. Przewodniczący może powoływać grupy robocze składające się z członków Zespołu lub osób, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3, i powierzać im opracowywanie tematów i wykonywanie analiz niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.

§ 7. 1. W sprawach określonych w § 2 Zespół może podejmować uchwały.
2. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

§ 8. 1. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół.
2. Protokół podpisuje przewodniczący.

§ 9. 1. Obsługę administracyjną i kancelaryjną Zespołu wykonuje urząd obsługujący ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
2. Obsługa administracyjna i kancelaryjna Zespołu obejmuje:
1) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zespołu;
2) sporządzanie protokołów z posiedzeń Zespołu;
3) wykonywanie innych czynności związanych z działalnością Zespołu, w tym czynności technicznych i kancelaryjno-biurowych.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


PREZES RADY MINISTRÓW

Donald TUSK

Metadane

Data publikacji : 24.11.2008
Data modyfikacji : 28.07.2009
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes Rady Ministrów
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry