Inne organy doradcze powołane do rozpatrywania określonej sprawy lub grupy spraw

Komitet Polityki Ubezpieczeń Eksportowych

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 13 lipca 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu działania i organizacji Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych

Na podstawie art. 7b ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 826) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu działania i organizacji Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych (Dz. U. poz. 1446, z 2011 r. poz. 1268 oraz z 2016 r. poz. 1109) wprowadza się następujące zmiany:

1)     § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. 1. Komitet Polityki Ubezpieczeń Eksportowych, zwany dalej „Komitetem”, rozpatruje sprawy, w tym podejmuje decyzje w formie uchwał, w drodze korespondencyjnego przedstawienia stanowisk (tryb pisemny) albo na posiedzeniu.

2. Przewodniczący Komitetu decyduje o trybie, w jakim są rozpatrywane sprawy, z tym że projekt uchwały wymagający pilnego rozstrzygnięcia jest kierowany przez Przewodniczącego Komitetu do rozpatrzenia w trybie pisemnym.

3. Komitet może wybrać na posiedzeniu spośród swoich członków wiceprzewodniczącego Komitetu, w obecności wszystkich członków Komitetu, zwykłą większością głosów.

§ 2. Obsługę organizacyjno-techniczną Komitetu i Przewodniczącego Komitetu wykonuje sekretariat Komitetu.”;

2)     po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. 1. Komitet rozpatruje sprawy w trybie pisemnym jednogłośnie.

2. Przewodniczący Komitetu wyznacza członkom Komitetu, w formie pisemnej albo w formie elektronicznej, termin na zajęcie stanowiska w sprawie projektu uchwały, nie krótszy niż siedem dni od dnia jego doręczenia.

3. Sekretariat Komitetu przesyła niezwłocznie członkom Komitetu pismo Przewodniczącego Komitetu zawierające informację o terminie, o którym mowa w ust. 2, wraz z projektem uchwały oraz wnioskiem, o którym mowa w § 4, jeżeli dołączenie wniosku jest niezbędne do podjęcia uchwały.

4. Członek Komitetu w terminie, o którym mowa w ust. 2, przesyła Przewodniczącemu, w formie pisemnej albo w formie elektronicznej, projekt uchwały, na którym czytelnie odnotowuje swoje stanowisko, potwierdzając je odpowiednio podpisem, datą i imienną pieczęcią albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. W przypadku zajęcia negatywnego stanowiska w sprawie, której dotyczy projekt uchwały, członek Komitetu załącza do projektu uchwały pisemne uzasadnienie tego stanowiska.

6. Przewodniczący Komitetu wyraża swoje stanowisko w sposób określony w ust. 4 i 5 w terminie, o którym mowa w ust. 2.

7. Członkowi Komitetu przysługuje prawo zgłoszenia w terminie, o którym mowa w ust. 2, w formie pisemnej albo w formie elektronicznej, uzasadnionego zastrzeżenia do trybu pisemnego rozpatrzenia sprawy, w szczególności ze względu na potrzebę uzupełnienia wniosku, o którym mowa w § 4, lub uzyskania wyjaśnień od Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, zwanej dalej „Korporacją”.

8. W przypadku braku jednogłośności przy rozpatrywaniu spraw, nieprzekazania stanowiska przez członka Komitetu lub niezajęcia stanowiska przez Przewodniczącego Komitetu w terminie, o którym mowa w ust. 2, albo w przypadku zgłoszenia uzasadnionego zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 7, Przewodniczący Komitetu kieruje sprawę do rozpatrzenia na posiedzeniu Komitetu.”;

3)     § 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Do ważności uchwał podejmowanych na posiedzeniu Komitetu jest wymagane zawiadomienie wszystkich członków Komitetu o tym posiedzeniu.

2. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu. Posiedzenia Komitetu prowadzi Przewodniczący Komitetu albo wiceprzewodniczący Komitetu na wniosek Przewodniczącego Komitetu.

3. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Komitetu jest przekazywane członkom Komitetu oraz Korporacji, nie później niż na 14 dni przed terminem posiedzenia Komitetu. Jeżeli Komitet rozpatruje na posiedzeniu wyłącznie projekty uchwał niepodjętych w trybie pisemnym w przypadkach, o których mowa w § 2a ust. 8, zawiadomienie może być przekazane w terminie krótszym.

4. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, dołącza się projekt uchwały oraz przekazany przez Korporację wniosek, o którym mowa w § 4, jeżeli dołączenie wniosku jest niezbędne do podjęcia uchwały.

5. W przypadku projektu uchwały skierowanej do rozpatrzenia na posiedzeniu Komitetu w związku ze zgłoszeniem uzasadnionego zastrzeżenia w przypadkach, o których mowa w § 2a ust. 7, do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, dołącza się przekazane przez Korporację wyjaśnienia lub uzupełniony wniosek.

6. Komitet rozpatruje projekt uchwały przekazany do rozpatrzenia na posiedzeniu w przypadkach, o których mowa w § 2a ust. 8, po otrzymaniu przez członków Komitetu oraz Korporację kopii protokołów, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4.

7. Komitet podejmuje uchwały na posiedzeniu większością trzech głosów, w obecności co najmniej czterech członków Komitetu. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały rozstrzyga Przewodniczący Komitetu albo wiceprzewodniczący Komitetu, jeżeli prowadzi posiedzenie.

§ 4. Komitet opiniuje wnioski o ubezpieczenia eksportowe i zlecenia udzielenia gwarancji ubezpieczeniowych, które zostały mu przekazane przez Korporację wraz ze stanowiskiem Korporacji zawierającym jednoznaczną rekomendację dotyczącą propozycji załatwienia sprawy, a także oceną występującego ryzyka, w tym ryzyka finansowego.”;

4)     § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Z przebiegu rozpatrzenia sprawy w trybie pisemnym oraz z posiedzenia Komitetu jest sporządzany protokół, który podpisują:

1)     Przewodniczący Komitetu – w przypadku rozpatrzenia sprawy w trybie pisemnym;

2)     członkowie Komitetu uczestniczący w posiedzeniu Komitetu – w przypadku rozpatrzenia sprawy na posiedzeniu Komitetu.

2. Podpisane przez Przewodniczącego Komitetu albo prowadzącego posiedzenie wiceprzewodniczącego Komitetu oryginały uchwał podjętych na posiedzeniu Komitetu są przekazywane Korporacji przez sekretariat Komitetu w terminie pięciu dni roboczych od dnia, w którym odbyło się posiedzenie.

3. Kopie uchwał podjętych w trybie pisemnym oraz kopie protokołów dokumentujących przedstawione stanowiska w sprawie tych uchwał wraz z kopiami uzasadnień, o których mowa w § 2a ust. 5, lub uzasadnionych zastrzeżeń, o których mowa w § 2a ust. 7, są przekazywane przez sekretariat Komitetu członkom Komitetu w terminie pięciu dni roboczych od dnia podpisania protokołu.

4. Podpisane przez Przewodniczącego Komitetu oryginały uchwał podjętych w trybie pisemnym oraz kopie protokołów dokumentujących przedstawione stanowiska w sprawie tych uchwał, wraz z kopiami uzasadnień, o których mowa w § 2a ust. 5, lub uzasadnionych zastrzeżeń, o których mowa w § 2a ust. 7, są przekazywane Korporacji w terminie pięciu dni roboczych od dnia podpisania protokołu.”;

5)     w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W związku z opiniowanymi wnioskami o ubezpieczenie eksportowe i zleceniami udzielenia gwarancji ubezpieczeniowych Przewodniczący Komitetu może zapraszać do udziału w posiedzeniach Komitetu, w terminach określonych dla członków Komitetu, osoby niewchodzące w skład Komitetu, w tym przedstawicieli Korporacji. Do zaproszeń osób niebędących przedstawicielami Korporacji sekretariat Komitetu dołącza wnioski, o których mowa w § 4, przekazane przez Korporację uzupełnienia tych wniosków lub wyjaśnienia, o których mowa w § 2a ust. 7.”;

6)     § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Sprawozdanie z działalności Komitetu jest przyjmowane w trybie pisemnym albo na posiedzeniu większością czterech głosów w obecności co najmniej czterech członków Komitetu.”.

§ 2. Do rozpatrywania spraw wniesionych na posiedzenie Komitetu przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy tego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Beata Szydło

________________________________________________________________

 

ROZPORZĄDZENIE

Rady Ministrów

z dnia 18 lipca 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu działania i organizacji Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych

Na podstawie art. 7b  ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 714 i 888) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu działania i organizacji Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych (Dz. U. poz. 1446 oraz z 2011 r. poz. 1268) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Posiedzenia Komitetu zwołuje i prowadzi przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki – Przewodniczący Komitetu lub wiceprzewodniczący Komitetu.”;

2)     § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Wydatki związane z funkcjonowaniem Komitetu są finansowane z budżetu państwa w ramach części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

Prezes Rady Ministrów

Beata Szydło

___________________________________________________

 

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 23 sierpnia 2005 r.

w sprawie szczegółowego trybu działania i organizacji Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych


Na podstawie art. 7b ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 59, poz. 609, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1204) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Komitet Polityki Ubezpieczeń Eksportowych, zwany dalej "Komitetem", działa na posiedzeniach w składzie osobowym określonym w art. 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, zwanej dalej "ustawą".
2. Komitet uchwala kalendarz posiedzeń Komitetu na rok następny na ostatnim w roku posiedzeniu Komitetu.
3. Komitet może wybrać spośród swoich członków wiceprzewodniczącego Komitetu, w obecności wszystkich członków Komitetu, zwykłą większością głosów.
4. Posiedzenia Komitetu zwołuje i prowadzi przedstawiciel Ministra Finansów - Przewodniczący Komitetu lub wiceprzewodniczący Komitetu.
5. Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Komitetu może podjąć decyzję o zwołaniu dodatkowego posiedzenia Komitetu, o ile zajdzie taka potrzeba.
6. Zawiadomienia o terminie, miejscu i porządku obrad Komitetu powinny być przekazane członkom Komitetu oraz Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, zwanej dalej "Korporacją", nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Komitetu. Termin przekazania zawiadomień może być krótszy przy zwoływaniu dodatkowych posiedzeń, o których mowa w ust. 5.

§ 2. Czynności określone w § 1 ust. 6 oraz obsługę organizacyjno-techniczną Komitetu wykonuje Sekretariat.

§ 3. 1. Do ważności uchwał Komitetu jest wymagane zawiadomienie wszystkich członków Komitetu o posiedzeniu oraz obecność na posiedzeniu co najmniej 4 członków Komitetu, w tym Przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
2. Komitet podejmuje uchwały jednogłośnie w przypadkach opiniowania wniosków o ubezpieczenie eksportowe oraz zleceń udzielenia gwarancji ubezpieczeniowych w ramach limitu łącznych zobowiązań, o którym mowa w art. 5a ustawy.
3. Jeżeli Komitet nie osiągnie jednomyślności w przypadku, o którym mowa w ust. 2, rozpatrzenie danego wniosku lub zlecenia zostaje przesunięte na kolejne posiedzenie Komitetu, które powinno zostać zwołane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ostatniego posiedzenia. W przypadku ponownego braku jednomyślności uchwała może zostać podjęta większością 3/4 głosów obecnych na posiedzeniu członków Komitetu.

§ 4. 1. Komitet opiniuje na posiedzeniach wnioski o ubezpieczenie eksportowe i zlecenia udzielenia gwarancji ubezpieczeniowych, które zostały mu przekazane przez Korporację wraz ze stanowiskiem Korporacji zawierającym jednoznaczną rekomendację dotyczącą propozycji załatwienia sprawy, a także oceną stopnia ryzyka finansowego, jeżeli przekazanie ich do Sekretariatu Komitetu nastąpiło nie później niż 14 dni przed posiedzeniem Komitetu; w razie zwołania dodatkowego posiedzenia, o którym mowa w § 1 ust. 5, Komitet może dokonać takiego zaopiniowania także wówczas, gdy przekazanie nastąpiło w terminie krótszym niż 14 dni przed terminem dodatkowego posiedzenia.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, Sekretariat Komitetu niezwłocznie przesyła członkom Komitetu.

§ 5. Projekty uchwał dotyczące:
    1)    szczegółowych zasad działalności Korporacji w zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych i zasad ustalania stawek ubezpieczeniowych oraz wynagrodzeń z tytułu udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych,
    2)    określenia uprawnień Korporacji w zakresie samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących zawierania umów ubezpieczeń eksportowych i udzielania gwarancji ubezpieczeniowych,
    3)    klasyfikowania krajów w zależności od stopnia ryzyka
- wnosi Przewodniczący Komitetu z własnej inicjatywy lub na wniosek Korporacji.

§ 6. 1. Z posiedzeń Komitetu są sporządzane protokoły, które podpisują członkowie Komitetu.
2. W sprawach dotyczących ustawowych zadań Komitetu podjęte przez Komitet uchwały, podpisane przez Przewodniczącego Komitetu, są przekazywane Korporacji w ciągu 5 dni roboczych przez Sekretariat Komitetu.

§ 7. Komitet jest obowiązany do niezwłocznego rozpatrywania pisemnych informacji Zarządu Korporacji o możliwych zagrożeniach powstania szkód, wynikających z gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych.

§ 8. 1. Komitet może zlecać ekspertom lub zespołom roboczym przygotowanie opracowań dla Komitetu.
2. W związku z opiniowanymi wnioskami o ubezpieczenie eksportowe i zleceniami udzielenia gwarancji ubezpieczeniowych Komitet może zapraszać na swoje posiedzenia inne osoby niewchodzące w skład Komitetu, w tym przedstawicieli Korporacji.

§ 9. (uchylony).

§ 10. Sprawozdanie z działalności Komitetu jest przyjmowane większością 3/4 głosów wszystkich członków Komitetu.

§ 11. Wydatki związane z funkcjonowaniem Komitetu są finansowane z budżetu państwa w ramach części, której dysponentem jest Minister Finansów.

§ 12. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu działania i organizacji Komitetu Polityki Ubezpieczeń Kredytów i Gwarancji Ubezpieczeniowych (Dz. U. Nr 69, poz. 440).

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Metadane

Data publikacji : 18.07.2008
Data modyfikacji : 19.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes Rady Ministrów
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Beata Żmijewska

Opcje strony

do góry