Inne organy doradcze powołane do rozpatrywania określonej sprawy lub grupy spraw

Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych

OBWIESZCZENIE

Prezesa Rady Ministrów

z dnia 23 kwietnia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych

 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 83 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych (M. P. Nr 36, poz. 727), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych (M. P. poz. 575).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje § 2 zarządzenia nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych (M. P. poz. 575), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.”.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Donald Tusk

 

____________________________________________________

Załącznik
do obwieszczenia
Prezesa Rady Ministrów
z dnia 23 kwietnia 2013 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 83
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 listopada 2000 r.

w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych


Na podstawie art. 1271 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm. 1) )  zarządza się, co następuje:

§ 1. Tworzy się Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2. 2) 1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego albo wskazany przez niego sekretarz lub podsekretarz stanu;
2) dwóch wiceprzewodniczących, w randze sekretarza stanu lub podsekretarza stanu, wskazanych odpowiednio przez:
a) ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
b) ministra właściwego do spraw informatyzacji;
3) członkowie:
a) w randze sekretarza lub podsekretarza stanu, wskazani po jednym przedstawicielu przez:
– ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
– Ministra Sprawiedliwości,
– Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
– ministra właściwego do spraw zagranicznych,
– ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
– ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego,
– ministra właściwego do spraw gospodarki,
b) wskazani po jednym przedstawicielu przez:
– Szefa Służby Celnej,
– Komendanta Głównego Straży Granicznej,
– Komendanta Głównego Policji,
– Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej;
4) sekretarz – wskazany przez przewodniczącego Zespołu spośród pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu przedstawicieli Prokuratora Generalnego, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz inne osoby, w tym przedstawicieli organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi oraz przedstawicieli samorządnych zrzeszeń, których działalnością jest ochrona praw autorskich oraz praw pokrewnych. Zaproszone osoby uczestniczą w pracach Zespołu z głosem doradczym.
3. Członkowie Zespołu oraz zaproszone osoby mogą wyznaczyć swojego zastępcę do uczestniczenia w konkretnym posiedzeniu Zespołu w przypadkach, gdy obecność członka Zespołu lub innej zaproszonej osoby nie jest możliwa. W takich przypadkach wymagane jest pełnomocnictwo.

§ 3. Do zadań Zespołu należy opracowywanie wniosków i propozycji dotyczących usprawnienia koordynacji działań organów administracji rządowej w zakresie skuteczności zwalczania naruszeń prawa autorskiego i praw pokrewnych, w szczególności:
1) przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów bieżącej analizy sytuacji w zakresie przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych;
2) przedstawianie propozycji działań mających na celu zapobieganie naruszeniom prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz zwalczanie naruszeń;
3) przygotowywanie propozycji zmian legislacyjnych zmierzających do skuteczniejszego egzekwowania prawa autorskiego i praw pokrewnych;
4) dokonywanie okresowej oceny postępów działań w zakresie zwalczania naruszeń prawa autorskiego i praw pokrewnych.

§ 4. 1. Organy administracji rządowej oraz podległe im państwowe jednostki organizacyjne są obowiązane, na wniosek przewodniczącego Zespołu lub upoważnionego przez niego członka Zespołu, do współdziałania i udzielania pomocy Zespołowi w realizacji jego zadań, w szczególności przez udzielanie mu niezbędnych informacji.
2. Zespół w wykonywaniu swoich działań współdziała także z organami samorządu terytorialnego i zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi.

§ 5. 1. W ramach Zespołu mogą być tworzone grupy robocze i podzespoły.
2. Grupy robocze i podzespoły są tworzone w celu realizacji poszczególnych przedsięwzięć podejmowanych przez Zespół.

§ 6. 3)1. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu co najmniej dwa razy w roku.
2. Przewodniczący Zespołu na wniosek co najmniej połowy członków Zespołu zwołuje posiedzenie w terminie podanym przez wnioskodawców.

§ 7. 1. Zespół działa kolegialnie.
2. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin uchwalony przez Zespół na wniosek przewodniczącego Zespołu.

§ 8. 4) Przewodniczący Zespołu składa Prezesowi Rady Ministrów, raz na rok, sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu oraz analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego działania.

§ 9.5) Obsługę organizacyjno-techniczną i finansową Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia..

 

 

______________________________________________________________
1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych (M. P. poz. 575), które weszło w życie z dniem 15 sierpnia 2012 r.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 658 i Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 181, poz. 1293, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 152, poz. 1016.
3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
5) Zarządzenie zostało ogłoszone w dniu 13 listopada 2000 r.


 

________________________________________________________

ZARZĄDZENIE Nr 83
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 listopada 2000 r.
w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych


(M.P. z dnia 13 listopada 2000 r.)


Na podstawie art. 1271 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) zarządza się, co następuje:

§ 1. Tworzy się Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych, zwany dalej "Zespołem".

§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

2) wiceprzewodniczący - sekretarz lub podsekretarz stanu wskazany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

3) członkowie w randze sekretarza lub podsekretarza stanu wskazani przez:

a) Ministra Finansów,
b) Ministra Sprawiedliwości,
c) Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
d) Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej,
e) Ministra Edukacji Narodowej,
f) Ministra Nauki - Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych,

4) członkowie wskazani przez:
a) Prezesa Głównego Urzędu Ceł,
b) Generalnego Inspektora Celnego,
c) Komendanta Głównego Straży Granicznej,
d) Komendanta Głównego Policji,

5) sekretarz - wyznaczony przez przewodniczącego Zespołu spośród pracowników Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu inne osoby, w tym przedstawicieli Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, oraz przedstawicieli organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

§ 3. Do zadań Zespołu należy opracowywanie wniosków i propozycji dotyczących usprawnienia koordynacji działań organów administracji rządowej w zakresie skuteczności zwalczania naruszeń prawa autorskiego i praw pokrewnych, w szczególności:

1) przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów bieżącej analizy sytuacji w zakresie przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych,

2) przedstawianie propozycji działań mających na celu zapobieganie naruszeniom prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz zwalczanie naruszeń,

3) przygotowywanie propozycji zmian legislacyjnych zmierzających do skuteczniejszego egzekwowania prawa autorskiego i praw pokrewnych,

4) dokonywanie okresowej oceny postępów działań w zakresie zwalczania naruszeń prawa autorskiego i praw pokrewnych.

§ 4. 1. Organy administracji rządowej oraz podległe im państwowe jednostki organizacyjne są obowiązane, na wniosek przewodniczącego Zespołu lub upoważnionego przez niego członka Zespołu, do współdziałania i udzielania pomocy Zespołowi w realizacji jego zadań, w szczególności przez udzielanie mu niezbędnych informacji.

2. Zespół w wykonywaniu swoich działań współdziała także z organami samorządu terytorialnego i zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi.

§ 5. 1. W ramach Zespołu mogą być tworzone grupy robocze i podzespoły.

2. Grupy robocze i podzespoły są tworzone w celu realizacji poszczególnych przedsięwzięć podejmowanych przez Zespół.

§ 6. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu co najmniej raz na kwartał. Na wniosek co najmniej połowy członków Zespołu przewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie podanym przez wnioskodawców.

§ 7. 1. Zespół działa kolegialnie.

2. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin uchwalony przez Zespół na wniosek przewodniczącego Zespołu.

§ 8. Przewodniczący Zespołu składa Prezesowi Rady Ministrów, raz na kwartał, sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu oraz analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego działania.

§ 9. Obsługę organizacyjno-techniczną i finansową Zespołu zapewnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Metadane

Data publikacji : 18.07.2008
Data modyfikacji : 25.04.2013
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes Rady Ministrów
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska
Osoba modyfikująca informację:
Beata Żmijewska

Opcje strony

do góry