Inne organy doradcze powołane do rozpatrywania określonej sprawy lub grupy spraw

Zespół ds. Incydentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

ZARZĄDZENIE Nr 5

SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 7 marca 2013 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw incydentu bezpieczeństwa teleinformatycznego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
(Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2011 r. Nr 232, poz. 1378) zarządza się, co następuje:

§ 1. Tworzy się Zespół do spraw incydentu bezpieczeństwa teleinformatycznego Kancelarii Prezes Rady Ministrów, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2. Do zadań Zespołu należy:

1)     określenie przyczyny oraz ocena skutków nieuprawnionego dostępu do informacji przetwarzanych w systemie teleinformatycznym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zwanej dalej „Kancelarią”;

2)     ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wynikających z działania, o którym mowa w pkt 1;

3)     przedstawienie propozycji działań korygujących i naprawczych.

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1)     Przewodniczący Zespołu – Pan Lech Marcinkowski – Dyrektor Generalny Kancelarii;

2)     Pan Rafał Hykawy – dyrektor Sekretariatu Prezesa Rady Ministrów;

3)     Pani Iwona Jóźwiak – dyrektor Biura Ochrony – Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

2. Nadzór nad wykonywaniem zadań Zespołu sprawuje Podsekretarz Stanu – Pan Wojciech Nowicki.

§ 4. 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.

2. Zespół obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zespołu.

3. Członkowie wchodzący w skład Zespołu uczestniczą w jego pracach osobiście.

§ 5. 1. Pracownicy Kancelarii oraz Centrum Usług Wspólnych udzielają Zespołowi wszelkiej pomocy w wykonywaniu jego zadań.

2. W trakcie realizacji zadań Zespół może korzystać z opinii ekspertów Kancelarii, Centrum Usług Wspólnych oraz innych instytucji i organów.

§ 6. Zespół przedstawia wyniki swoich prac Szefowi Kancelarii oraz osobie nadzorującej, wskazanej w § 3 ust. 2, niezwłocznie po ich wypracowaniu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

SZEF KANCELARII

PREZESA RADY MINISTRÓW

Jacek Cichocki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Metadane

Data publikacji : 07.03.2013
Data modyfikacji : 07.03.2013
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Szef KPRM
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Juras Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Juras

Opcje strony

do góry