Inne organy doradcze powołane do rozpatrywania określonej sprawy lub grupy spraw

Zespół do spraw dalszej realizacji rent odszkodowawczych przyznanych osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej

ZARZĄDZENIE Nr 37
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 17 kwietnia 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw dalszej realizacji rent odszkodowawczych przyznanych osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn.zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw dalszej realizacji rent odszkodowawczych przyznanych osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej, zmienionym zarządzeniem nr 89 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:
„§1. Powołuje się Zespół do spraw dalszej realizacji rent odszkodowawczych przyznanych osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej, zwany dalej „Zespołem”, w następującym składzie:
1) Przewodniczący – przedstawiciel Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
2) Członkowie:
a) przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b) przedstawiciel Ministra Finansów,
c) przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej;
3) sekretarz wyznaczany przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.”;

2) uchyla się § 5.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2007 r.


PREZES RADY MINISTRÓW
Jarosław Kaczyński

 

_________________________________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600

 

_____________________________________________________________


ZARZĄDZENIE Nr 89
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 września 2004 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw dalszej realizacji rent odszkodowawczych przyznanych osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw dalszej realizacji rent odszkodowawczych przyznanych osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej w § 1 w pkt 2 tiret trzecie otrzymuje następujące:
„– Krystyna TYMOREK, przedstawiciel Ministra Polityki Społecznej,”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZES RADY MINISTRÓW
Marek Belka
 

_____________________________________

 

ZARZĄDZENIE Nr 78
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw dalszej realizacji rent odszkodowawczych przyznanych osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 1999 r. Nr 82, poz. 926, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół do spraw dalszej realizacji rent odszkodowawczych przyznanych osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej, jako organ pomocniczy, zwany dalej „Zespołem”, w następującym składzie:
1) przewodniczący – Franciszek GILAS, przedstawiciel Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
2) członkowie:
- Lucyna Rolska, przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
- Krystyna Pyrcak, przedstawiciel Ministra Finansów,
- Krystyna Tymorek, przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
- Alicja Klimaszewska, przedstawiciel Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
3) sekretarz – Ludwik Marchwiński

§ 2. 1 Zadaniem Zespołu jest kontynuacja działalności Polsko-Rosyjskiej Komisji Mieszanej powołanej w wyniku umowy zawartej w dniu 17 grudnia 1956 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku socjalistycznych Republik Radzieckich o statusie prawnym wojsk radzieckich czasowo stacjonowanych w Polsce oraz Komisji przy Pełnomocniku Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do spraw Pobytu Wojsk Federacji Rosyjskiej w Polsce w zakresie realizacji rent odszkodowawczych przyznanych orzeczeniami tych Komisji osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej.
2. Zespół rozpoznaje sprawy rentowe wszczęte, lecz nie zakończone przez Polsko-Rosyjską Komisję Mieszaną.

§ 3. Renty odszkodowawcze, o których mowa w § 2, wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych na dotychczasowych zasadach.

§ 4. Obsługę Zespołu zapewnia Kancelaria Prezesa Rady ministrów, w tym obsługe kancelaryjno-biurową sprawuje Departament Spraw Obronnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 5. Upoważnia się Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do określenia zasad wynagradzania osób biorących udział w pracach Zespołu.

§ 6. Traci moc zarządzenie Nr 19 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 1997 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw dalszej realizacji rent odszkodowawczych przyznanych osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej zmienione zarządzeniem Nr 146 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PREZES RADY MINISTRÓW
Leszek Miller


 

Metadane

Data publikacji : 30.07.2012
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes Rady Ministrów
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Beata Żmijewska

Opcje strony

do góry