Organy pomocnicze

Organy pomocnicze tworzone są zgodnie przepisami ustawy
z dnia 8 sierpnia 1996 r.
o Radzie Ministrów

(Dz.U.03.24.199 t.j.)

 

Art. 10. Rozdział 3

1. Rada Ministrów może ustanowić pełnomocnika Rządu do określonych spraw, których przekazanie członkom Rady Ministrów nie jest celowe.

2. Pełnomocnikiem Rządu może być sekretarz stanu lub podsekretarz stanu, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach, w zakresie zadań o zasięgu regionalnym – wojewoda.

3. Pełnomocnika Rządu powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.

4. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, zakres udzielonych pełnomocnikowi upoważnień, sposób sprawowania nadzoru nad jego działalnością oraz sposób zapewnienia pełnomocnikowi obsługi merytorycznej, organizacyjno-prawnej, technicznej i kancelaryjno-biurowej.

5. W celu sfinansowania działalności ustanowionego pełnomocnika Rządu, Prezes Rady Ministrów może, w drodze rozporządzenia, dokonywać przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych między częściami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych, wynikającego z ustawy budżetowej.

Art. 11.

Organy wewnętrzne Rady Ministrów

Art. 12. 1. Prezes Rady Ministrów, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Ministrów, może, w drodze zarządzenia, tworzyć organy pomocnicze Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, a w szczególności:

1) stały komitet lub komitety Rady Ministrów w celu inicjowania, przygotowania i uzgadniania rozstrzygnięć albo stanowisk Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w sprawach należących do zadań i kompetencji tych organów;

2) komitety do rozpatrywania określonych kategorii spraw lub określonej sprawy;

3) rady i zespoły opiniodawcze lub doradcze w sprawach należących do zadań i kompetencji Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.

2. Prezes Rady Ministrów, tworząc organy pomocnicze, o których mowa w ust. 1, określi ich nazwę, skład, zakres działania oraz tryb postępowania.

Art. 12a. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, tworzyć komisje do opracowania projektów kodyfikacji określonych dziedzin prawa, uwzględniając dorobek nauki i doświadczenia praktyki. Rada Ministrów wydając rozporządzenie, określi nazwę i przedmiot działania komisji oraz jej skład i tryb postępowania.

Art. 13. 1. Rada Ministrów w uzgodnieniu z zainteresowaną instytucją lub środowiskiem społecznym może powoływać, w drodze rozporządzenia, komisje wspólne, składające się z przedstawicieli Rządu oraz tej instytucji lub środowiska. Rada Ministrów wydając rozporządzenie, określi nazwę i przedmiot działania komisji wspólnej oraz jej skład i tryb postępowania.

2. Celem komisji, o których mowa w ust. 1, jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych dla polityki Rządu oraz interesów reprezentowanej w komisji instytucji lub środowiska.

Funkcjonują również zespoły, rady, komisje, komitety itp., które zostały utworzone na podstawie, innych niż art. 12 ustawy o Radzie Ministrów, przepisów (ustaw, rozporządzeń itp.) - przykładowo Komitet do Spraw Europejskich, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Rada Statystyki. Sposób powoływania, zadania oraz tryb pracy takiego podmiotu są określane dla każdego z nich odrębnie przez ustawodawcę. Wśród nich można wyodrębnić te, które pełnią rolę opiniodawczo-doradczą Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.

Pełnomocnicy Rządu powoływani są do określonych spraw, których przekazanie członkom Rady Ministrów nie jest celowe, na podstawie art. 10 ustawy o Radzie Ministrów. Wyjątkiem od zasady powoływania Pełnomocników Rządu na podstawie tego przepisu, jest Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, który działa podstawie art. 34 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011, Nr 127, poz. 721 ze zm.)

_____________________________

 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów prowadzi systematyczny przegląd i badanie celowości funkcjonowania podmiotów pomocniczych Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.

W 2010 r. Kancelaria opracowała „Rekomendacje w sprawie tworzenia, obsługi, monitorowania działalności i znoszenia podmiotów opiniodawczo-doradczych Prezesa Rady Ministrów lub Rady Ministrów”. Dokument ten zawiera wskazówki w zakresie trybu powoływania i odwoływania tych podmiotów, wyznaczania składów osobowych, realizowanych zadań, obowiązków sprawozdawczych oraz monitorowania działalności. Załączone do „Rekomendacji” wzory projektów zarządzeń Prezesa Rady Ministrów w sprawie utworzenia i zniesienia podmiotu opiniodawczo-doradczego mają ujednolicić akty prawne dotyczące tych podmiotów i usprawnić pracę służb prawnych w tym obszarze. [dokument opublikowany w zakładce BIP KPRM/Kontrola i Nadzór/dokumenty/Wytyczne, analizy i informacje

http://bip.kprm.gov.pl/portal/kpr/63/585/Wytyczne_analizy_i_informacje.html]

Zgodnie z obowiązującymi „Rekomendacjami” ministerstwa i inne jednostki obsługujące dwa razy w roku przekazują szczegółowe informacje o tych podmiotach, wraz z uzasadnieniem celowości ich funkcjonowania. KPRM ocenia pracę tych podmiotów, zwłaszcza realizację powierzonych zadań oraz celowość dalszego funkcjonowania. Przy ocenie uwzględnia się również wyniki analizy sprawozdań przedstawianych KPRM.

Działania Kancelarii mają na celu zapewnienie Radzie Ministrów i Prezesowi Rady Ministrów właściwego wsparcia ze strony powołanych podmiotów opiniodawczo-doradczych oraz identyfikowanie tych podmiotów, których dalsze funkcjonowanie nie jest uzasadnione.

 

Data publikacji : 03.03.2008

Data modyfikacji : 06.08.2012
Rejestr zmian
Autor : Departament Kontroli i Nadzoru KPRM
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 86580