Informacje i sprawozdania dla Sejmu i Senatu

Informacje i sprawozdania wynikające z przepisów ustaw kierowane przez Departament Spraw Parlamentarnych do Sejmu RP i Senatu RP

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r - przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 16 stycznia 2017 r., przekazane Marszałkowi Sejmu 20 stycznia 2017 roku.

Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielanej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. - przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 4 stycznia 2017 r., przekazane Marszałkowi Sejmu 13 stycznia 2017 r.

Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. poz. 398, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717) wraz z propozycjami zmian - przyjęta przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 30 grudnia 2016 r., przekazana do Sejmu 30 grudnia 2016 r.

Przegląd systemu emerytalnego Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. poz. 637) wraz z propozycjami zmian - przyjęty przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 30 grudnia 2016 r., przekazany Sejmowi 30 grudnia 2016 r.

Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2015 roku  wraz z Raportem o pomocy de minimis w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2015 roku  - przyjęty przez Radę Ministrów 7 grudnia 2016 r. , przekazany Sejmowi 29 grudnia 2016 r.

Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2014 i 2015 - przyjęte przez Radę Ministrów 28 listopada 2016 r., przekazane do Sejmu i Senatu 8 grudnia 2016 r.

Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o funkcjonowaniu centrów i klubów integracji społecznej w latach 2014-2015 -  przyjęta przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 17 listopada 2016 r., przekazana do Sejmu i Senatu 1 grudnia 2016 r.

Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015 - przyjęta przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 4 listopada 2016 r., przekazana do Sejmu i Senatu 14 listopada 2016 r.

Informacja o realizacji działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2015 r. - przyjęta przez Radę Ministrów 10 października 2016 r., przekazana do Sejmu 21 października 2016 r.

Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. – przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 4 października 2016 r.; przekazane do Sejmu i Senatu 12 października 2016 r.

Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2015 r. – przyjęte przez Radę Ministrów 30 września 2016 r., przekazane do Sejmu i Senatu 7 października 2015 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce w 2015 roku - dokument został przyjęty przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 15 września 2016 r., przekazany Marszałkowi Sejmu RP 22 września 2016 r.

Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2015 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych z załącznikami - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 14 września 2016 r., przekazany Marszałkowi Sejmu RP 16 września 2016 r.

Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2015 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 29 lipca 2016 r., przekazany Marszałkowi Sejmu RP  i Marszałkowi Senatu RP 11 sierpnia 2016 r.

Informacja Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 13 lipca 2016 r., przekazany Marszałkowi Sejmu  20 lipca 2016 r.

Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2014-2015 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w trybie obiegowym  7 lipca 2016 r., przekazany Marszałkowi Sejmu i Marszałkowi Senatu 20 lipca 2016 r.

Informacja o realizacji zadań wynikających z uchylonego „Programu dla Odry - 2006” za 2015 r. - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 27 czerwca 2016 r., przekazany Marszałkowi Sejmu 1 lipca 2016 r.

Raport o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym oraz przestrzennym - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 6 czerwca 2016 r., przekazany Marszałkowi Sejmu i Marszałkowi Senatu 20 czerwca 2016 r.

Informacja o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2015 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 16 maja 2016 r., przekazany Marszałkowi Sejmu  24 maja 2016 r.

Informacja o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego Programu Zwiększania Lesistości” w 2014 r. - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 11 maja 2016 r., przekazany Marszałkowi Sejmu 18 maja 2016 r.

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2015 r. - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 22 kwietnia 2016 r., przekazany Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu i Prezydentowi 28 kwietnia 2016 r.

Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania w roku 2014 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży - przyjęte przez Radę Ministrów 14 marca 2016 r., przekazane Sejmowi 23 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od 1 stycznia 2014 r.  do dnia 31 grudnia 2014 r.  - przyjete przez Radę Ministrów 14 stycznia 2016 r., przekazane Sejmowi 21 stycznia 2016 r.

Informacja o realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 r. - przyjęta przez Radę Ministrów 7 stycznia 2016 r., przekazana Sejmowi 12 stycznia 2016 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce w 2014 r. - przyjęte przez Radę Ministrów 7 stycznia 2016 r., przekazane Sejmowi 12 stycznia 2016 r.

Informacja o realizacji działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2014 r. - przyjęta przez Radę Ministrów 30 grudnia 2015 r., przekazana Sejmowi 8 stycznia 2016 r.

Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2014 r.  wraz z Raportem o pomocy de minimis w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2014 r.  - przyjęty przez Radę Ministrów 28 grudnia 2015 r. , przekazany Sejmowi 31 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielanej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2014 r.; przyjęte przez Radę Ministrów 18 grudnia 2015 r., przekazane Sejmowi 23 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  z załącznikiem – przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 5 października 2015 r.; przekazane do Sejmu i Senatu 14 października 2015 r.

Sprawozdanie z realizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – przyjęte przez Radę Ministrów 22 września 2015 r.; przekazane do Sejmu i Senatu 9 października 2015 r.

Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2014 r.  do dnia 31 grudnia 2014 r.  - przyjete przez Radę Ministrów 17 lipca 2015 r., przekazane Sejmowi 7 sierpnia 2015 r.

Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2014 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - przyjęta przez Radę Ministrów 30 lipca 2015 r., przekazana Sejmowi i Senatowi 4 sierpnia 2015 r.

Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania w roku 2013 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży - przyjęte przez Radę Ministrów 2 czerwca 2015 r., przekazane Sejmowi 15 lipca 2015 r.

Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 1 sierpnia 1997 r. "Karta Praw Osób Niepełnosprawnych" wraz z załącznikami - przyjęta przez Radę Ministrów 25 czerwca 2015 r., przekazana Sejmowi 10 lipca 2015 r.

Informacja o realizacji zadań wynikających z wieloletniego programu „Program dla Odry – 2006” w roku 2014  – przyjęta przez Radę Ministrów 22 maja 2015 r., przekazana Sejmowi 17 czerwca 2015 r.

Informacja o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2014 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego – przyjęta przez Radę Ministrów 21 maja 2015 r., przekazana Sejmowi 17 czerwca 2015 r.

Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2014 r. - przyjęta przez Radę Ministrów 26 maja 2015 r., skierowana do Sejmu 29 maja 2015 r.

Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2012 i 2013 wraz z aneksami - przyjęte przez Radę Ministrów 17 kwietnia 2015 r., przekazane do Sejmu i Senatu 3 czerwca 2015 r.

Informacja o stanie lasów oraz o realizacji „KRAJOWEGO PROGRAMU ZWIĘKSZANIA LESISTOŚCI” w 2013 r. – przyjętego przez Radę Ministrów 23 kwietnia 2015 r., przekazanego do Sejmu 14 maja 2015 r.

Informacja w sprawie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działań realizowanych w tym zakresie w 2014 r. - przyjęta przez Radę Ministrów 28 kwietnia 2015 r., skierowana  do Sejmu, Senatu oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 4 maja 2015 r.

Informacja w sprawie sytuacji w polskim rolnictwie - przyjęta przez Radę Ministrów w trybie obiegowym 2 marca 2015 r., skierowana do Sejmu 2 marca 2015 r.

Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r.  o spółdzielniach socjalnych za okres 2012 - 2013 - przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 23 stycznia 2015 r. , przekazana  do Sejmu i Senatu 6 lutego 2015 r.

Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r.  do dnia 31 grudnia 2013 r.  -  przyjęte przez Radę Ministrów 29 grudnia 2014 r., przekazane do Sejmu 14 stycznia 2015 r.

Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielanej w sektorze rolnictwa i rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2013 r. - przyjęte przez Radę Ministrów 23 grudnia 2014 r., przekazane do Sejmu 2 stycznia 2015 r.

Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujące okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. (Załącznik 1.: Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Załącznik 2.: Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - projekt z 15 kwietnia 2014 r. - przyjęte przez Radę Ministrów 5 grudnia 2014 r., przekazane do Sejmu 22 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce w 2013 roku - przyjęte przez Radę Ministrów 28 listopada 2014 r., przekazane do Sejmu 12 grudnia 2014 r.

Informacja o funkcjonowaniu centrów i klubów integracji społecznej w okresie 2012 - 2013 - przyjęta przez Radę Ministrów 25 listopada 2014 r., przekazana do Sejmu i Senatu 12 grudnia 2014 r.

Informacja o realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 r. - przyjęta przez Radę Ministrów 13 października 2014 r., przekazana do Sejmu 23 października 2014 r.

Informacja o realizacji działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2013 r. - przyjęta przez Radę Ministrów 10 października 2014 r., przekazana do Sejmu 23 października 2014 r.

Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2013 r. - przyjęte przez Radę Ministrów 6 października 2014 r., przekazane do Sejmu i Senatu 23 października 2014 r.

Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2013 r. - przyjęty przez Radę Ministrów 3 października 2014 r., przekazany do Sejmu 23 października 2014 r.

Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. - przyjęte przez Radę Ministrów 6 października 2014 r., przekazane do Sejmu i Senatu 23 października 2014 r.

Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2013 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - przyjęty przez Radę Ministrów 18 sierpnia 2014 r., przekazany do Sejmu RP 28 sierpnia 2014 r.

Raport z realizacji polityki ekologicznej państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do 2020 r. - przyjęty przez Radę Ministrów 15 lipca 2014 r., przekazany do Sejmu 6 sierpnia 2014 r.

Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2013 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych z załącznikiem - przyjęta przez Radę Ministrów 30 czerwca 2014 r., przekazana do Sejmu 7 lipca 2014 r.

Informacja o realizacji zadań "Programu dla Odry - 2006" w roku 2013 - przyjęta przez Radę Ministrów 13 czerwca 2014 r., przekazana do Sejmu 23 czerwca 2014 r.

Informacja Rady Ministrów o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. Nr 232, poz. 1377) wraz z propozycjami zmian z załącznikami I.1, I.2, I.3, II i III - przyjęta przez Radę Ministrów 8 maja 2014 r., przekazana do Sejmu 30 maja 2014 r.

Informacja o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2013 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego - przyjęta przez Radę Ministrów 15 maja 2014 r., przekazana do Sejmu 30 maja 2014 r.

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2013 r. - przyjęty przez Radę Ministrów 19 maja 2014 r., przekazany do Sejmu, Senatu i Prezydenta 30 maja 2014 r.

Informacja Rady Ministrów nt. wpływu podaktku od wydobycia niektórych kopalin na sektor wydobywczy miedzi i srebra oraz na sektor finansów publicznych - przyjęta przez Radę Ministrów 17 kwietnia 2014 r., przekazana do Sejmu 25 kwietnia 2014 r.

Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od dnia 1stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. - przyjęte przez Radę Ministrów 21 marca 2014 r., przekazane do Sejmu 31 marca 2014 r.

Informacja Rady Ministrów o realizacji działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2012 roku - przyjęta przez Radę Ministrów 18 marca 2014 r., przekazana do Sejmu 24 marca2014 r.

Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2011 roku - przyjęte przez Radę Ministrów 20 stycznia 2014 r., przekazane do Sejmu 29 stycznia 2014 r.

Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania w roku 2012 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży - przyjęte przez Radę Ministrów 3 stycznia 2014 r., przekazane do Sejmu 13 stycznia 2014 r.

Informacja o stanie lasów oraz o realizacji "Krajowego Programu Zwiększania Lesistości" w 2012 r. - przyjęta przez Radę Ministrów 19 grudnia 2013 r., przekazana do Sejmu 30 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielanej w sektorze rolnictwa i rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2012 roku - przyjęte przez Radę Ministrów 9 grudnia 2013 r., przekazane do Sejmu 17 grudnia 2013 r.

Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2012 roku wraz z załącznikiem - przyjęty przez Radę Ministrów 25 listopada 2013 r., przekazany do Sejmu 2 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2010 r. - przyjęte przez Radę Ministrów 22 listopada 2013 r., przekazane do Sejmu 2 grudnia 2013 r.

Informacja o realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 r. z aneksami: 1, 2, 3, 4 (załączniki - 1, 2), 5 ( załacznik - 1), 6 (załączniki: 1, 2, 3), 7, 8 (załącznik - 1), 9, 10 (załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) , 11, 12, 13, 14 - przyjęta przez Radę Ministrów 20 listopada 2013 r., przekazana do Sejmu 25 listopada 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. z załącznikami 1, 2, 3, 4 - przyjęte przez Radę Ministrów 6 listopada 2013 r., przekazane do Sejmu i Senatu 19 listopada 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce w 2012 roku - przyjęte przez Radę Ministrów 25 października 2013 r., przekazane do Sejmu 4 listopada 2013 r.

Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - przyjęte przez Radę Ministrów 1 października 2013 r., przekazane do Sejmu i Senatu 17 października 2013 r.

Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 75, poz. 398, z późn. zm.) wraz propozycjami zmian - przyjęta przez Radę Ministrów 17 września 2013 r., przekazana do Sejmu 19 września 2013 r.

Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2012 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. "Karta Praw Osób Niepełnosprawnych" z załącznikiem 1 - przyjęta przez Radę Ministrów 29 lipca 2013 r., przekazana do Sejmu 19 sierpnia 2013 r.

Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. z załącznikami  1, 2 - przyjęte przez Radę Ministrów 5 sierpnia 2013 r., przekazane do Sejmu 19 sierpnia 2013 r.

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2012 - przyjęta przez Radę Ministrów 9 sierpnia 2013 r., przekazana do Sejmu i Senatu 19 sierpnia 2013 r.

Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2012 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - przyjęta przez Radę Ministrów 26 lipca 2013 r., przekazana do Sejmu i Senatu 1 sierpnia 2013 r.

Informacja o realizacji działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2011 roku - przyjęta przez Radę Ministrów 15 lipca 2013 r., przekazana do Sejmu 19 lipca 2013 r.

Informacja o realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 r. - przyjęta przez Radę Ministrów 5 lipca 2013 r., przekazana do Sejmu 18 lipca 2013 r.

Informacja o realizacji "Programu dla Odry - 2006" w roku 2012 - przyjęta przez Radę Ministrów 14 czerwca 2013 r., przekazana do Sejmu 5 lipca 2013 r.

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2012 r. z załącznikiem - przyjęty przez Radę Ministrów 24 maja 2013 r., przekazany do Sejmu, Senatu i Prezydenta 6 czerwca 2013 r.

Informacja o realizacji rządowego programu preferencyjnych kredytów mieszkaniowych "Rodzina na Swoim" oraz zamierzenia w sprawie wprowadzenia po dniu 31 grudnia 2013 r. systemów wspierania rodzin w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych - przyjęta przez Radę Ministrów 29 marca 2013 r., przekazany do Sejmu i Senatu 4 kwietnia 2013 r.

Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2011 r. - przyjęty przez Radę Ministrów 4 stycznia 2013 r., przekazany do Sejmu 15 stycznia 2013 r.

Strategia Rozwoju Kraju 2020 z załącznikami  1, 2, 3 - przyjęta przez Radę Ministrów 25 września 2012 r., ogłoszona 22 listopada 2012 r. w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski poz. 882, przekazana do Sejmu i Senatu 6 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielanej w sektorze rolnictwa i rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r. - przyjęte przez Radę Ministrów 22 listopada 2012 r., przekazane do Sejmu 3 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania w roku 2011 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży - przyjęte przez Radę Ministrów 22 listopada 2012 r., przekazane do Sejmu 30 listopada 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. z załącznikami 1, 2, 3, 4, 5 - przyjęte przez Radę Ministrów 22 listopada 2012 r., przekazane do Sejmu i Senatu 30 listopada 2012 r.

Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2010 i 2011 - przyjęte przez Radę Ministrów 16 listopada 2012 r., przekazane do Sejmu i Senatu 30 listopada 2012 r.

Informacja o stanie lasów oraz o realizacji "Krajowego programu zwiększania lesistości" w 2011 r. - przyjęta przez Radę Ministrów 12 listopada 2012 r., przekazana do Sejmu 30 listopada 2012 r.

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 - przyjęta przez Radę Ministrów 4 września 2012 r., przekazana do Sejmu i Senatu 12 września 2012 r.

Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2011 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu RP „Karta Praw Osób Niepełnosprawnych” - przyjęta przez Radę Ministrów 31 sierpnia 2012 r., przekazana do Sejmu 12 września 2012 r.

Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2010-2011 r. - przyjęta przez Radę Ministrów 31 sierpnia 2012 r., przekazana do Sejmu i Senatu 12 września 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz o przestrzeganiu praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. - przyjęte przez Radę Ministrów 3 sierpnia 2012 r., przekazane do Sejmu 23 sierpnia 2012 r.

Informacja o funkcjonowaniu Centrów i Klubów Integracji Społecznej dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - przyjęta przez Radę Ministrów 24 lipca 2012 r., przekazana do Sejmu i Senatu 31 lipca 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce w 2011 roku - przyjęte przez Radę Ministrów 16 lipca 2012 r., przekazane do Sejmu 31 lipca 2012 r.

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 r. oraz rekomendacje na rok 2012 - przyjęty przez Radę Ministrów 27 czerwca 2012 r., przekazany do Sejmu, Senatu i Prezydenta 17 lipca 2012 r.

Informacja o realizacji zadań „Programu dla Odry -2006” w roku 2011 - przyjęta przez Radę Ministrów 18 czerwca 2012 r., przekazana do Sejmu 26 czerwca 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć Euro 2012 oraz z wykonanych działań, dotyczących realizacji przygotowań Polski do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 ™ (marzec 2011 r. – styczeń 2012 r.) - przyjęte przez Radę Ministrów 29 marca 2012 r., przekazane do Sejmu 3 kwietnia 2012 r.

Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2010 roku - przyjęty przez Radę Ministrów 27 grudnia 2011 r., przekazany do Sejmu 29 grudnia 2011 r.

Informacja o realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 r. - przyjęta przez Radę Ministrów 10 listopada 2011 r., przekazana do Sejmu 24 listopada 2011 r.

Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielanej w sektorze rolnictwa i rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r. - przyjęte przez Radę Ministrów 2 listopada 2011 r., przekazane do Sejmu 14 grudnia 2011 r.

Raport Polska 2011. Gospodarka – Społeczeństwo – Regiony - przyjęty przez Radę Ministrów 2 listopada 2011 r., przekazany do Sejmu i Senatu 30 listopada 2011 r.

Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. z załącznikami 1, 2, 3 - przyjęte przez Radę Ministrów 17 października 2011 r., przekazane do Sejmu i Senatu 31 października 2011 r.

 

Data publikacji : 24.01.2018

Data modyfikacji : 20.01.2017
Rejestr zmian Wersje dokumentu
Autor : Sylwia Znojkiewicz
Osoba publikująca: Agnieszka Kowalska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 38165