Status prawny

Zgodnie z ustawą z 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów z późn. zm. oraz zarządzeniem nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z późn. zm. , Kancelaria Prezesa Rady Ministrów jest urzędem obsługującym Radę Ministrów, prezesa Rady Ministrów, wiceprezesów Rady Ministrów oraz Radę Legislacyjną. KPRM zapewnia również obsługę pełnomocników rządu, komitetów, komisji wspólnych, rad, zespołów oraz innych kolegialnych organów pomocniczych, doradczych i opiniodawczo-doradczych, jeśli tak postanowi w zarządzeniu lub rozporządzeniu Rada Ministrów albo premier.

Data publikacji : 13.03.2008

Data modyfikacji : 27.09.2017
Rejestr zmian
Autor : Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

Osoba publikująca: Nowak-Nova Dariusz


liczba wejść: 13942