BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/organizacja-kprm/sekretariaty-departamen/7151,Biuro-Budzetowo-Finansowe.html
2020-09-18, 09:51

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Biuro Budżetowo-Finansowe

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

 

dyrektor - Marta Zaremba

zastępca dyrektora, główny księgowy KPRM - Agnieszka Cofałka

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 64 00
faks: (+48) 22 694 61 50
e-mail do sekretariatu: bf@kprm.gov.pl

 

Biuro Budżetowo-Finansowe realizuje w szczególności zadania związane z:

1)     wykonywaniem funkcji dysponenta części budżetowej 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, realizacją wydatków i dochodów, prowadzeniem ksiąg rachunkowych dysponenta;

2)     opracowywaniem, analizowaniem, opiniowaniem planu finansowego, zmian planu finansowego dysponenta oraz podległych i nadzorowanych jednostek;

3)     sporządzaniem jednostkowych, łącznych i zbiorczych sprawozdań z wykonania planu finansowego wydatków i dochodów, sprawozdania finansowego, sprawozdań na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego oraz sprawozdań o stanie należności i zobowiązań, w tym podległych lub nadzorowanych jednostek budżetowych, funduszy celowych oraz pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (m.in. agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych osób prawnych);

4)     prowadzeniem obsługi płacowej, w zakresie rachuby płac pracowników Kancelarii oraz obsługi finansowej wypłat z tytułu umów zleceń, umów o dzieło, obsługi finansowej członków komisji, rad i zespołów działających przy Prezesie Rady Ministrów, a także działalności finansowanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

Metadane

Data publikacji : 29.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Przybył Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony