Organy pomocnicze Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów Prezes Rady Ministrów, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka RM, może, w drodze zarządzenia, tworzyć organy pomocnicze Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, w szczególności:

  1. stały komitet lub komitety Rady Ministrów – w celu inicjowania, przygotowywania i uzgadniania rozstrzygnięć albo stanowisk Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w sprawach należących do zadań i kompetencji tych organów;
  2. komitety – do rozpatrywania określonych kategorii spraw lub określonej sprawy;
  3. rady i zespoły opiniodawcze lub doradcze – w sprawach należących do zadań i kompetencji Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.

Na podstawie art. 12 ww. ustawy funkcjonują zespoły międzyresortowe, rady, komisje, komitety oraz pełnomocnicy PRM.

W wyniku analizy funkcjonowania podmiotów opiniodawczo-doradczych Prezesa Rady Ministrów lub Rady Ministrów i doświadczeń w zakresie oceny celowości ich działania, analizy sprawozdań oraz bieżącego monitorowania pracy tych podmiotów Departament Kontroli i Nadzoru (obecnie Centrum Oceny Administracji) przygotował „Rekomendacje w sprawie tworzenia, obsługi, monitorowania działalności i znoszenia podmiotów opiniodawczo-doradczych Prezesa Rady Ministrów lub Rady Ministrów”, które zostały przekazane do stosowania ministrom i Prezesowi RCL pismem Szefa KPRM z 19 października 2010 r.

Wdrożenie Rekomendacji przyczyni się do bardziej efektywnego osiągania celów przez te podmioty oraz usystematyzuje ich pracę. Ponadto zdyscyplinowane podejście oraz wspólne działania KPRM,  resortów i urzędów centralnych umożliwią prowadzenie prawidłowej praktyki w zakresie powoływania podmiotów i realizacji nałożonych na nie zadań jako organów pomocniczych Prezesa Rady Ministrów lub Rady Ministrów. W dłuższym okresie wdrożenie Rekomendacji przyniesie wymierne efekty i podniesie jakość pracy.

W aktualnym porządku prawnym istnieje jeszcze całe spektrum podległych bądź nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów zespołów, rad, komisji, komitetów itp., które zostały utworzone na podstawie innych niż art. 12 ustawy o Radzie Ministrów przepisów (ustaw, rozporządzeń itp.). Te podmioty nie zostały uwzględnione w analizie, niemniej należy podkreślić, że większość z zaprezentowanych rekomendacji można zastosować również w ich przypadku.

Organy pomocnicze Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów

Data publikacji : 07.01.2011

Rejestr zmian Wersje dokumentu
Autor : Piotr Krasiński
Osoba publikująca: Agnieszka Kowalska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 5022