UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

Wyniki kontroli

Wyniki kontroli 2006

1. Kontrola organizacji ochrony danych osobowych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w okresie od dnia 1 listopada 2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

2. Kontrola w Ministerstwie Transportu i Budownictwa w zakresie powoływania przez Ministra Transportu i Budownictwa osób do składu rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz osób do składu rad nadzorczych przedsiębiorstw państwowych.

3. Kontrola w Urzędzie Zamówień Publicznych w zakresie przestrzegania procedur wpisu na listę arbitrów oraz wyłaniania zespołów arbitrów rozpoznających odwołania lub odrzucenia protestów wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego od dnia 3 marca 2004 r. do dnia 7 marca 2006 r.

4. Kontrola w zakresie wybranych aspektów funkcjonowania Głównego Urzędu Statystycznego w 2005 r.

5. Kontrola w Ministerstwie Obrony Narodowej w zakresie składania przez fundacje Ministrowi Obrony Narodowej jako właściwemu ze względu na zakres jego działania oraz cele fundacji, sprawozdań z ich działalności za 2004 r. oraz realizacji zadań wynikających z nadzoru nad fundacjami.

6. Kontrola w Ministerstwie Środowiska w zakresie sprawowania przez ministra właściwego do spraw środowiska nadzoru nad działalnością Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 r.

7. Kontrola w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w zakresie zachowania trybu i wymogów wyłaniania kandydatów na członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w 2005 r.

8. Kontrola w Ministerstwie Gospodarki w zakresie sprawowania przez ministra właściwego do spraw gospodarki nadzoru nad Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w 2005 r.

9. Kontrola w Ministerstwie Sprawiedliwości w zakresie składania przez fundację Ministrowi Sprawiedliwości jako właściwemu ze względu na zakres jego działania oraz cele fundacji, sprawozdań z ich działalności za 2004 r. oraz realizacji zadań wynikających z nadzoru nad fundacjami.

10. Kontrola w Ministerstwie Obrony Narodowej w zakresie prawidłowości przygotowania i udzielania zamówień publicznych w 2005 r.

11. Kontrola w zakresie działań podjętych przez właściwe podmioty w zakresie przeniesienia b. Dyrektora Generalnego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Pana Krzysztofa Daszyńskiego do Delegatury Ministerstwa Skarbu Państwa w Lublinie

12. Kontrola w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie organizacji i funkcjonowania komórki kontroli wewnętrznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w latach 2004-2005 z uwzględnieniem regulacji prawnych określających zasady i tryb przeprowadzania kontroli.

13. Kontrola w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie przyznawania i rozliczania dotacji celowych udzielonych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2005 r.

14. Kontrola w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bielsku-Białej w zakresie organizacji i warunków pracy Kolegium w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2006 r.

15. Kontrola w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w zakresie sprawowania nadzoru nad fundacjami.

16. Kontrola w Fundacji "Centrum Badania Opinii Społecznej" w zakresie wykorzystania przez Fundację "Centrum Badania Opinii Społecznej" dotacji podmiotowej przekazanej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrow w 2005 r.

17. Kontrola wykorzystania służbowych kart kredytowych w Ministerstwie Sportu

18. Kontrola składania oświadczeń o stanie majątkowym przez pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa oraz realizacji przez Dyrektora Generalnego obowiązku analizy danych zawartych w tych oświadczeniach

19. Kontrola składania oświadczeń o stanie majątkowym przez pracowników Ministerstwa Gospodarki oraz realizacji przez Dyrektora Generalnego obowiązku analizy danych zawartych w tych oświadczeniach

20. Kontrola stosowania w MSWiA przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

21. Kontrola działalności i kosztów funkcjonowania wybranych organów pomocniczych Prezesa Rady Ministrów w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

22. Kontrola działalności Komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne

23. Kontrola planowania, realizacji i wdrażania Systemu Informatycznego Monitoringu i Kontroli Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności

24. Kontrola składania oświadczeń o stanie majątkowym przez pracowników Ministerstwa Środowiska oraz realizacji przez Dyrektora Generalnego obowiązku analizy danych zawartych w tych oświadczeniach

Metadane

Data publikacji : 05.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Szef KPRM
Osoba udostępniająca informację:
Michał Golec Departament Kontroli i Nadzoru

Opcje strony

do góry