UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

Wyniki kontroli

Wyniki kontroli 2005

1. Kontrola w zakresie stanu przygotowań i wykonania zadania ujętego w rządowym Programie uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych, dotyczącego zmniejszenia o 15% zatrudnienia w urzędach wojewódzkich - po 5% w ciagu trzech lat, począwszy od 2005r.

2. Kontrola w zakresie składania przez fundacje Ministrowi Infrastruktury, jako właściwemu ministrowi ze względu na zakres jego działania i cele fundacji, sprawozdań z działalności w 2003 roku oraz sprawowania nadzoru nad fundacjami.

3. Kontrola w Agencji Rynku Rolnego dotycząca wykonania rządowego Programu uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych, w zakresie zmniejszania w 2004 r. kosztów korzystania ze służbowych telefonów komórkowych.

4. Kontrola w zakresie wykonania przez Ministra Finansów Programu uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych, dotyczącego zmniejszania w 2004 r. kosztów korzystania ze służbowych samochodów osobowych oraz służbowych telefonów komórkowych.

5. Kontrola w zakresie realizacji przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej w 2004 r. zadań statutowych, z uwzgędnieniem współpracy z jednostkami zewnętrznymi.

6. Kontrola w Ministerstwie Kultury dotycząca udzielania dotacji celowych na realizację zadań zleconych w 2004 r. jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w tym fundacjom i stowarzyszeniom.

7. Kontrola w zakresie stanu przygotowań i wykonania zadania ujętego w rządowym Programie uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych, dotyczącego zmniejszenia o 15% zatrudnienia w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim - po 5% w ciagu trzech lat, począwszy od 2005 r.

8. Kontrola dotycząca wykonania przez Ministra Skarbu Państwa Programu uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych w 2004 r., w zakresie ograniczenia kosztów korzystania ze służbowych samochodów osobowych oraz telefonów komórkowych, w celu zmniejszenia kosztów obsługi administracji rządowej.

9. Kontrola w zakresie organizacji i funkcjonowania komórki kontroli wewnętrznej w Ministerstwie Sprawiedliwości w latach 2003-2004, z uwzględnieniem regulacji określającej zasady i tryb przeprowadzania kontroli.

10. Kontrola w zakresie przygotowania i realizacji projektów finansowych ze środków zagranicznych, w kompetencjach Sekretariatu Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet Mężczyzn w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do kwietnia 2005r.

11. Kontrola w zakresie gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Kancelarii Prezesa rady Ministrów w 2004 r.

12. Kontrola w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, będącymi w trwałym zarządzie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.

13. Kontrola w zakresie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków przez Urząd Zamówień Publicznych w okresie od 1 stycznia do 30 maja 2005 r.

14. Kontrola w zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. W okresie o dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

15. Kontrola w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu dotycząca przyznawania i rozliczania dotacji udzielonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w 2004 r. podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych, w tym fundacjom i stowarzyszeniom

16. Kontrola w zakresie składania przez fundacje Ministrowi Finansów , jako właściwemu ministrowi ze względu na zakres jego działania oraz cele fundacji sprawozdań z ich działalności za 2003 r. oraz realizacja zadań wynikających z nadzoru nad fundacjami

17. Kontrola doraźna, dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 18 listopada 2004 r. skierowanej do Prezesa Rady Ministrów w sprawie braku działań w zakresie usunięcia samowoli budowlanej w lokalu, w budynku przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie - odnośnie działąń podjętych przez organy administracji rządowej do spraw nadzoru budowlanego i ochrony zabytków

18. Kontrola doraźna dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 18 listopada 2004 r. skierowanej do Prezesa Rady Ministrów w sprawie braku działań w zakresie usunięcia samowoli budowlanej w lokalu, w budynku przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie - odnośnie działań podjętych przez organy administracji rządowej do spraw nadzoru budowlanego i ochrony zabytków

19. Kontrola doraźna dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 18 listopada 2004 r. skierowanej do Prezesa Rady Ministrów w sprawie braku działań w zakresie usunięcia samowoli budowlanej w lokalu, w budynku przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie - odnośnie działań podjętych przez organy administracji rządowej do spraw nadzoru budowlanego i ochrony zabytków

20. Kontrola w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji dotycząca organizacji i finansowania badań naukowych realizowanych w formie projektów badawczych w latach 2003-2004

21. Kontrola w zakresie gospodarowania nieruchomościami stnowiącymi własność Skarbu Państwa, będącymi w trwałym zarządzie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.

22. Kontrola w zakresie składania przez fundacje Ministrowi Spraw Zagranicznych, jako właściwemu ministrowi ze wzglęu na zakres jego działania i cele fundacji, sprawozdań z działalności w 2003 roku oraz realizycji zadań wynikających z nadzoru nad funkcjami.

23. Kontrola w zakresie realizacji wybranych zadań przez Ministra Środowiska jako instytucji pośredniczącej w zarządzaniu projektami Funduszu spójności w 2004 r. i I połowie 2005 r.

24. Kontrola w zakresie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Głównym Urzędzie Statystycznym w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 30 czerwca 2005 r.

25. Kontrola w zakresie realizacji przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wybranych zadań ustawowych w 2004r. i I połowie 2005 r.

26. Kontrola w zakresie organizacji i funkcjonowania komórki kontroli wewnętrznej w Ministerstwie Finansów w 2004 r. i I połowie 2005r., z uwzględnieniem wewnętrznych uregulowań określających zasady i tryby przeprowadzania tej kontroli.

27. Kontrola w Ministerstwie Skarbu Państwa w zakresie organizacji i funkcjoniowania komórki kontroli wewnętrznej, z uwzględnieniem wewnętrznyvch uregulowań określających zasady i tryb przeprowadzeania tej kontroli w latach 2004 i połowie 2005.

28. Kontrola w Ministerstwie Środowiska w zakresie organizacji i funkcjonowania komórki kontroli wewnętrznej, z uwzględnieniem obowiązujących w Ministerstwie wewnętrznych uregulowań, określających zasady i tryb przeprowadzania tej kontroli.

29. Kontrola w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie wykonywania wybranych zadań przez Jednostkę Monitorująco-Kontrolną Europejskiego funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych - Sekcja Orientacji, działającą w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

30. Kontrola w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotycząca wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w dniach od 25 lutego do 3 marca 2004 r. przez Departament Kontroli, Skarg i Wniosków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakresie składania przez fundacje właściwemu ministrowi ze względu na zakres jego działania oraz cele fundacji sprawozdań z ich działalności za 2002 r. oraz sprawozdania nadzoru nad fundacjami.

31. Kontrola w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotycząca organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w odniesieniu do ustawy z dnia 24 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 107 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

32. Kontrola w Ministerstwie Edukacji i Nauki w zakresie planowania, przekazywania i rozliczania przez Ministra Nauki i Informatyzacji dotacji celowych na inwestycje budowlane jednostek naukowych, w tym jednostek szkół wyższych w 2004 r. i w I połowie 2005 r.

Metadane

Data publikacji : 05.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Szef KPRM
Osoba udostępniająca informację:
Michał Golec Departament Kontroli i Nadzoru

Opcje strony

do góry